"ukrywać" Englisch Übersetzung

PL

"ukrywać" auf Englisch

volume_up
ukrywać {imperf. Vb.}

PL ukrywać
volume_up
[ukrywam|ukrywałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Dlatego jesteśmy odpowiedzialni wobec historii i w żadnym wypadku nie wolno nam tego ukrywać.
We therefore have an historical responsibility that we cannot, under any circumstances, conceal.
Nie będę ukrywać faktu, że uważam otwarcie negocjacji akcesyjnych z Turcją za fundamentalny błąd sam w sobie.
I will not conceal the fact that I consider the opening of accession negotiations with Turkey to be in itself a fundamental mistake.
Panie Przewodniczący! Nie ukrywam, że jestem rozczarowany oboma oświadczeniami, które słyszeliśmy.
Mr President, I will not conceal the fact that I am disappointed by both the statements we have heard.
Niewątpliwie istnieją też osiągnięcia i nie powinniśmy ich ukrywać.
There have undoubtedly been achievements, and we should not hide them.
Bezpieczeństwo spada, gdy terroryści są w stanie ukrywać się pośród zwykłych ludzi.
If terrorists can hide among ordinary people, security is reduced.
Nie mamy żadnych powodów do tego, aby ukrywać się przed globalizacją.
We have no reason at all to hide from globalisation.
ukrywać (auch: ukryć)
ukrywać (auch: ukryć)
volume_up
to harbor [harbored|harbored] {Vb.} [Amer.] (criminal, deserter)
ukrywać (auch: ukryć)
volume_up
to harbour {Vb.} [Brit.] (criminal, deserter)
Wiemy, że w demokracji nie ma miejsca dla terrorystów, lecz nie ma w niej również miejsca dla tych, którzy zachęcają terrorystów, ukrywają ich oraz wspierają.
We know that there is no place for terrorists in a democracy, but nor is there a place for those who encourage, harbour and assist terrorists.
ukrywać (auch: ukryć, maskować)
volume_up
to mask [masked|masked] {tr.V.} [übertr.] (truth, emotions)
It is imperative that we do not mask realities.
Jednakże ukrywając te fakty, Komisja zapoczątkowała reformę, która przejdzie do historii z uwagi na wzbudzony przez siebie ogólny sprzeciw.
However, masking this reality, the Commission introduced a reform that will go down in history for the general opposition that it has created.

2. "uczucia"

3. Finanzen

ukrywać (auch: ukryć)
volume_up
to mask [masked|masked] {tr.V.} (losses)
It is imperative that we do not mask realities.
Jednakże ukrywając te fakty, Komisja zapoczątkowała reformę, która przejdzie do historii z uwagi na wzbudzony przez siebie ogólny sprzeciw.
However, masking this reality, the Commission introduced a reform that will go down in history for the general opposition that it has created.

Beispielsätze für "ukrywać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishDlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
We would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
PolishObłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.
He covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.
PolishTę sprawę trzeba obiektywnie zbadać i niczego nie można ukrywać ani tuszować.
This matter must be investigated objectively and nothing must be covered up or glossed over.
PolishTo jest problem dla firm w czasach kryzysu, nie ma co tego ukrywać.
This is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
PolishChrześcijańscy pisarze i pracownicy naukowi będą musieli się ukrywać.
Christian writers and academics are having to go into hiding.
PolishNaprawdę istnieją powody do obaw; nie należy tego ukrywać.
There is real cause for concern; there is no point in hiding it.
PolishPosłowie do Parlamentu Europejskiego powinni być tego świadomi i nie mogą tego ukrywać przed obywatelami.
Members of this Parliament should be aware of that and should not withhold this information from citizens.
PolishNie można w żadnym wypadku ukrywać tragicznej sytuacji ponad miliona ludzi podlegających tak ciężkim atakom.
That cannot, in any event, disguise the tragic situation of over a million people caught in the crossfire.
PolishDlatego nie powinniśmy ich ukrywać, ale o nich informować i na tej podstawie podejmować zdecydowane działania.
So we should not cover it up, but come forward with it, and, on that basis, take the necessary decisive action.
PolishJeżeli dana osoba będzie się niezgodnie z prawem ukrywać, jej wniosku nie będzie można już zamknąć, wydając decyzję odmowną.
If someone illegally disappears, his application can no longer be closed with a negative decision.
PolishNie chcę ukrywać wielu istniejących problemów, jakie należy rozwiązać; nimi również trzeba się zająć.
I do not want to draw a veil over the many problems which exist and which have to be resolved; these have to be addressed as well.
PolishJest to coś, czego nie można ukrywać, ponieważ obecnie w Szwajcarii odzywają się głosy wzywające do przyłączenia się do UE.
This is something that cannot be concealed by the voices currently being heard in Switzerland calling for accession to the EU.
PolishRoczne dzieci umieją ukrywać prawdę.
PolishJednak podobnie jak prywatne fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka, państwowe fundusze majątkowe mogą ukrywać prawdziwą tożsamość inwestora.
However, just like private venture capital, sovereign wealth funds can cover up exactly who the entrepreneur is.
PolishNie mogłem się z tym tyle ukrywać.
PolishWówczas mamy do czynienia z problemem, nie ma co ukrywać, często olbrzymich odszkodowań, które muszą płacić szpitale.
In these cases, and we have to be honest here, we are faced with the problem of the huge sums which hospitals are having to pay in compensation.
Polishnie ukrywać czegoś
PolishPróbujemy go opanować masowo zabijając kurczaki często nie wynagradzając hodowców, przez co zaczęli problem ukrywać.
And we've dealt with it by killing off lots and lots and lots of chickens, and unfortunately often not reimbursing the peasant farmers with the result that there's cover-up.
PolishW wyniku tego środowisko stanowi pełen hipokryzji pretekst mający ukrywać liberalizację sektora energetycznego i jego wpływ na interesy ludzi.
As a result, the environment is a hypocritical pretext concealing the liberalisation of the energy sector and its effects on the people's interests.
PolishZ tych też powodów nie mam zamiaru ukrywać, że moja grupa miała poważne zastrzeżenia do pierwotnego projektu Komisji, a także do stanowiska sprawozdawcy z pierwszego czytania.
For all that, I have no intention of hiding the fact that my group had major problems with the original Commission proposal and also with the rapporteur's position at first reading.