"ująć" Englisch Übersetzung

PL

"ująć" auf Englisch

volume_up
ująć {perf.Vb.}

PL ująć
volume_up
{perfektives Verb}

1. Allgemein

Działających w Internecie sprawców molestowania seksualnego trudno jest ująć, ale nie jest to niemożliwe.
Harassers operating on the Internet are difficult to catch, but it is not impossible.
Czasem patrzę globalnie aby zobaczyć nasze wspólne korzenie i użyć ich do ujęcia naszych wspólnych marzeń.
Sometimes it's a global view, to see our common roots and how we can use them to catch dreams.
Wszystkie te instrumenty zostałyby zastosowane niezależnie od tego, czy ofiara współpracuje z władzami, by pomóc im w ujęciu handlarzy i zlikwidowaniu siatek przestępczych.
All this would be granted irrespective of whether the victim cooperates with the authorities to help them catch the traffickers and dismantle the networks.
ująć

2. "kogoś"

ująć (auch: ujmować)
volume_up
to prepossess {tr.V.} [förml.] (influence favourably)

Beispielsätze für "ująć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPo pierwsze, musieliśmy w nim ująć równe traktowanie trzech komponentów polityki kadrowej.
Firstly, we had to incorporate the equal treatment of the three staffing components.
PolishUjąć delikatnie fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia (lekko go unieść).
Gently pinch the skin together around the site (to lift it up a bit).
PolishZauważyłam również w tej Izbie pokusę, aby w tym rozporządzeniu ująć dosłownie wszystko.
I have also noticed the temptation in this House to include everything in this regulation.
PolishDziałania na rzecz włączenia społecznego Romów można ująć w różnych obszarach polityki.
Measures for the social inclusion of the Roma can be mainstreamed in various policy fields.
PolishŻyczyłbym sobie, aby ująć to w naszych wytycznych, gdy będziemy ponownie podejmować negocjacje.
I should like this to be included in our instructions when we again attempt to negotiate.
PolishJestem również - jak by to ująć - rozczarowany, że cały czas się obwiniamy.
I am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time.
Polish– Delikatnie ująć skórę w fałd wokół odkażonego miejsca wstrzyknięcia (aby ją lekko unieść).
Gently pinch the skin together around the disinfected injection site (to raise it up a little).
PolishZamierzam ująć to tak prosto, jak tylko potrafię.
Madam President, I am going to put this as simply as I can.
PolishJest wyjątkowa, ale myślę, że...jakby to ująć... nie jest wyjątkowa, na tle wszystkich dzieci.
And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.
PolishW sprawozdaniu zalecam, by realizację tego projektu ująć we właściwych ramach europejskich.
In the report I urge that this project eventually be brought within an appropriate European framework.
PolishTo 78-letni farmer, który cierpiał z powodu - jakby to ująć?
He's a 78 year-old farmer who suffered from -- how should I say it?
PolishPewnym chwytem ująć zestaw złożony z fiolki i strzykawki z igłą nadal wciśniętą głęboko do fiolki.
Securely grasp the vial and syringe assembly, with the needle still deeply inserted into the vial.
PolishJeżeli mogę tak to ująć: kto może skorzystać na tej zbrodni?
Who is standing to gain from the crime, if I may call it that?
PolishSądzę, - jeżeli wolno mi tak to ująć, - że to dopiero połowa pytania.
If I may say so, I think that is half the question.
PolishKiedy myślałem o tym później, doszedłem do wniosku, który można było ująć w powiedzeniu: "Zbierałem zepsute wino."
As I thought about that later on, I came up with a saying, which is, "I collect bad wines."
PolishKrok 4 – wprowadzenie igły Należy ująć w palce fałd skóry.
Step 4 - Inserting the needle Pinch the skin a little.
PolishZacząłem się zastanawiać, jak inaczej ująć krajobraz.
So I started to think of, how can I rethink the landscape?
PolishAle jeszcze nie doszliśmy do końca drogi, jak to można ująć.
But we are not out of the woods yet, so to speak.
PolishCzy można ująć myśl za pomocą sztuki wizualnej?
Is there any way to capture the thought into visual art?
PolishMy zaś, przeciwnicy euro - nie da się tego ująć delikatniej - dowiedliśmy, że mamy zupełną rację.
We, on the other hand, who oppose the euro - there is no way of putting this modestly - have been proved absolutely right.