"to pokazuje że" Englisch Übersetzung

PL

"to pokazuje że" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "to pokazuje że" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "to pokazuje że" auf Englisch

to Adverb
English
to Konjunktion
English
to Pronomen
że Konjunktion
English
pokazywać Verb
ze Präposition

Beispielsätze für "to pokazuje że" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPorozumienie to pokazuje, że dialog społeczny może przynieść konkretne rezultaty.
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
PolishTo pokazuje, że wspólne zespoły dochodzeniowe stanowią wartość dodaną walki z terroryzmem.
This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
PolishWszystko to pokazuje, że wraz z CFR-ami wchodzimy na nowy obszar europejskiego prawa umów.
All this shows that this CFR is taking us into new territory in European contract law.
PolishTo pokazuje, że omawiany problem to rzeczywistość, a nie teoria.
This demonstrates that the problem in question is not theoretical, but real.
PolishTo pokazuje, że istnieje problem niezgodności pomiędzy podażą siły roboczej a popytem na nią.
This shows that there is a problem of mismatch between the supply and demand for labour.
PolishTo pokazuje, że tak naprawdę nie znamy naszych preferencji tak dobrze.
The general idea here, by the way, is that we actually don't know our preferences that well.
PolishTo pokazuje, że nasza polityka rolna służy naprawdę tylko interesom wielkich koncernów.
That indicates that our agricultural policy only really serves the interests of the large concerns.
PolishTo pokazuje, że sytuacja sie zmienia, istnieje większa świadomość.
That shows things have progressed, there is a greater awareness.
Polishna piśmie - Sprawozdanie to pokazuje, że prace parlamentarnej Komisji Petycji mają jednak znaczenie.
in writing. - This report shows the value of the work of Parliament's Committee on Petitions.
PolishTo pokazuje, że zagrożenie nie ustępuje, a być może nawet rośnie.
This shows that the risk remains and is perhaps increasing.
PolishTo pokazuje, że dzieci potrafią rozwijać poczucie siebie dzięki narzędziu i to już w bardzo młodym wieku.
And it shows that kids can develop an extended sense of self through a tool at a very young age.
PolishTo pokazuje, że nawet dzisiaj stalinizm nie jest dla Rosji jedynie historycznym epizodem z XX. wieku.
This shows that, even today, Stalinism is not, for Russia, simply a historical episode of the 20th century.
PolishTo pokazuje, że handel przydziałami emisji bardziej niż sprawą ochrony środowiska jest sprawą polityczną.
This shows that emissions trading is not always about protecting the environment but more about politics.
PolishTo pokazuje, że zawołania są słyszalne na setki mil, i że płetwale często tyle przepływają.
This shows us both that the calls are detectable over hundreds of miles and that whales routinely swim hundreds of miles.
PolishWszystko to pokazuje, że o absolutorium dla Parlamentu Europejskiego trzeba rozmawiać.
All this demonstrates that there is a need for a balance in the discussions we have on the discharge for the European Parliament.
PolishTo pokazuje, że Rada zaczyna akceptować, iż Parlament Europejski także musi mieć większy wpływ w tej dziedzinie.
This shows that the Council has begun to accept that the European Parliament must also have more influence in this area.
PolishWręcz przeciwnie, to pokazuje, że UE dotrzymuje słowa i spełni swe obietnice, gdy druga strona uczyni, co konieczne.
On the contrary, it shows that the EU keeps its word and that if they do what is necessary, then we will keep our promises.
PolishGłosowanie to pokazuje, że między państwami członkowskimi nie ma równości i że w żadnej grupie politycznej nie ma solidarności.
This vote highlights that there is no equality between Member States and no solidarity within any political group.
PolishTo pokazuje, że wyczuwanie dystansu i kierunku, jak w dużym budynku, jest szczególnie istotne dla hipokampu.
So this predicts that sensing the distances and directions of boundaries around you -- extended buildings and so on -- is particularly important for the hippocampus.
PolishTo pokazuje, że mieszkańcy nowych krajów członkowskich interesują się problematyką Unii Europejskiej i nie są wobec niej obojętni.
This shows that the residents of the new Member States are interested in issues connected with the European Union and are not indifferent to the EU.

Lerne weitere Wörter

Polish
  • to pokazuje że

Mehr in dem Deutsch-Türkisch Wörterbuch.