PL szybki
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

szybki (auch: chyży, stały, wartki, stałe)
volume_up
fast {Adj.}
Szczególnym przykładem jest szybki wzrost międzynarodowej turystyki na tym obszarze.
A particular example is the fast growth in international tourism in the area.
Mamy nadzieję, że Chorwacja skorzysta z tej szansy i osiągnie szybki postęp.
We hope that Croatia will seize the opportunity and make fast progress.
Szybki zarobek zawsze odbywa się kosztem mniejszych podmiotów.
A fast buck is always at the expense of the smallest players.
szybki (auch: bystry, wartki, gwałtowny, prędki)
volume_up
rapid {Adj.}
Będziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
Niezbędne jest więc, aby osiągnąć szybki i całościowy kompromis w sprawie tego wniosku.
It is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
pogłębiony, szybki oddech, senność, nudności, wymioty i ból brzucha.
deep, rapid breathing drowsiness nausea, vomiting and stomach pain
szybki
szybki (auch: wartki, przebiegły, szybka, szybkie)
volume_up
fly {Adj.}
Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.
I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
And that signal is then converted back to a high-speed data stream.
Wiele szkół i domów ma szybki dostęp do Internetu.
Many schools and homes now have high-speed access to the Internet.
Po pierwsze, warunkiem koniecznym rozwoju handlu elektronicznego jest szybki Internet szerokopasmowy.
Firstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.
szybki (auch: lekki, zwinny, żwawy, zręczny)
volume_up
nimble {Adj.}
Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.
I've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.
szybki (auch: śpieszny, prędki, szybka, szybkie)
volume_up
quick {Adj.}
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Bardzo chcą oni mieć w sieci szybki i łatwy dostęp do tekstów.
They would very much like to have quick and easy access to the content on the web.
To bardzo szybki przegląd badania jakie przejrzałem.
This is a very quick overview of all the studies that I looked at.
szybki (auch: pobieżny, szybko napisany)
volume_up
quick written {Adj.} [umg.]
szybki
volume_up
speedy {Adj.}
Laurent Gbagbo musi ustąpić i należy wspierać szybki powrót uchodźców do domu.
Laurent Gbagbo must give way and there should be support for the speedy return of refugees to their homes.
Nadszedł czas szybkiej i efektywnej realizacji uzgodnionych działań.
Now is the time for speedy and effective implementation of the agreed measures.
Szybki proces leży również w ich interesie, przyczyniając się do poszanowania ich praw.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
szybki (auch: chyży)
volume_up
swift {Adj.}
Wzywam zatem Radę do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie tej inicjatywy.
I therefore call on the Council to take a swift decision on this initiative.
Z zadowoleniem przyjmuję szybką reakcję europejskich organów wykonawczych.
I welcome the swift response from the European executive.
Obecnie handel międzynarodowy jest tak rozbudowany, tak masowy i szybki, że wymaga dobrej koordynacji.
International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.
szybki (auch: przygotowany, gotowy, żywy)
volume_up
yare {Adj.} [arch.]
szybki (auch: przyspieszający)
W niektórych przypadkach szybka transgraniczna pomoc medyczna może uratować życie.
In some cases, prompt cross-border medical assistance can save lives.
W jaki sposób możemy zapewnić zarówno wydajność, jak i szybką odpowiedź?
How can we ensure both effectiveness and a prompt response?
Oczekujemy szybkiej nowelizacji tego aktu prawnego.
We await a prompt amendment of this legal enactment.
szybki
(BG) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Żyjemy w szybkich, stresujących czasach przemian i nowych wyzwań, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy - w świecie globalnego kryzysu gospodarczego.
(BG) Madam President, ladies and gentlemen, we are living in a fast-moving, stressful time of changes and new challenges and, over the last few months, in a global economic crisis.

2. "danie"

szybki
volume_up
cruiser {Subst.}
szybki
volume_up
short-order {Adj.} [Amer.]

Beispielsätze für "szybki" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOn był taki szybki? ~~~ Pamiętam jak interfejs z Apple Mac zainstalowano na Apple II.
I remember when they took the Apple Mac interface and they put it back on the Apple II.
PolishMamy nadzieję na jego szybki powrót oraz podjęcie przez niego obowiązków i normalnego życia.
We hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.
PolishW mojej ocenie w sposób zdecydowany i szybki należy zająć się kwestią rozwoju transportu kolejowego.
In my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
Polishból gardła i krtani, wyciek wodnisty z nosa, szybki oddech, przekrwienie górnych dróg oddechowych
bronchospasm, pharyngolaryngeal pain, rhinnorhoea, tachypnoea, upper respiratory tract congestion
PolishBadania prowadzone u różnych gatunków zwierząt wskazują na bardzo szybki metabolizm prazikwantelu w wątrobie.
Studies in many different species show that praziquantel is rapidly metabolised in the liver.
PolishW przebiegu choroby nowotworowej następuje szybki podział komórek, co prowadzi do niekontrolowanego wzrostu guza.
In cancer, cells rapidly divide and lead to uncontrolled tumor growth.
PolishJeżeli odnawialne źródła energii mają osiągać szybki rozwój, całkowite oddzielenie musi stać się najwyższym priorytetem.
Total decoupling is an absolute priority if renewable energy is to develop rapidly.
PolishFaktem jest, że wzrost w dziedzinie odnawialnych źródeł energii nie będzie tak szybki, jak byśmy tego chcieli.
The fact is that renewable energy sources will not be able to grow as quickly as we would wish.
PolishJeżeli amprenawir jest stosowany w monoterapii, następuje szybki rozwój oporności wirusów (patrz punkt 5. 1).
When amprenavir is administered as monotherapy, resistant viruses rapidly emerge (see section 5.1).
PolishPacjent powinien mieć zapewniony szybki kontakt z lekarzem.
correct storage of your insulin while travelling,
PolishUsain Bolt jest szybki, ale wiewiórka skopie mu tyłek.
Usain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.
PolishPacjent powinien mieć zapewniony szybki kontakt z lekarzem.
PolishSchemat ten należy utrzymywać, chyba że choroba wykazuje szybki postęp lub pojawią się objawy ciężkiej nietolerancji.
This regimen must be maintained unless the disease progresses rapidly or severe intolerance is manifested.
PolishGrupa ECR jest przekonana, że dość komiczny spór o nazwę z Grecją powinien zostać rozwiązany w sposób sensowny i szybki.
The ECR Group believes that the almost comical name dispute with Greece should be resolved sensibly and rapidly.
PolishOczekuję na szybki postęp programu Światowego Partnerstwa Energii Jądrowej, opracowanego przez rząd Busha (ang.
And so I would like to see the GNEP program, that was developed in the Bush administration, go forward aggressively.
PolishŻywię nadzieję, szczególnie co do tego, że uda nam się zrobić szybki postęp w pracach nad dwoma wnioskami, których zakres jest węższy.
I would, in particular, hope that we can make early progress on two proposals whose scope is more limited.
PolishOznacza to, że będziemy oczywiście oczekiwać więcej od państw, w których następuje szybki rozwój gospodarczy, niż od pozostałych.
This means that we shall obviously be expecting more from the rapidly developing economies than from the others.
PolishW nutach widzę, że utwór jest szybki.
PolishSzybki wzrost w Ugandzie i Zimbabwe.
PolishOczekujemy, że Serbia zachowa się w sposób konstruktywny, by rozwiązać tę sytuację w sposób tak szybki i zadowalający, jak to możliwe.
We expect Serbia to act in a constructive manner in order to resolve this situation as quickly and as satisfactorily as possible.