"szukać" Englisch Übersetzung

PL

"szukać" auf Englisch

volume_up
szukać {imperf. Vb.}

PL szukać
volume_up
[szukam|szukałbym] {imperfektives Verb}

szukać (auch: poszukiwać)
W kulturze powinniśmy szukać wskazówek, pocieszenia, moralności.
It's to culture that we should look for guidance, for consolation, for morality.
Gdy wszystkie karty są na stole, łatwiej jest szukać rozwiązań.
If all the cards are on the table, then it is easier for us to look for solutions.
Trzeba szukać wielu idealnych Pepsi". ~~~ Napotykał puste spojrzenia.
And people would look at him with a blank look, and they would say, "What are you talking about?
Powinniśmy szukać rozwiązań, które zwiększą poczucie przynależności do Europy pośród jej obywateli.
We should search for ways to strengthen citizens' sense of belonging to Europe.
W ten sposób możesz zachować wybrane propozycje i szukać następnych.
That way, you can keep specific keyword or placement ideas while you search for new ones.
Rada oczywiście będzie szukać prawnie wiążących ram, które pozwolą zmniejszyć emisje dwutlenku węgla.
The Council will, of course, search for a legally binding framework to cut carbon emissions.
Zginienie przyszło; przetoż szukać będą pokoju, ale go nie będzie.
Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none.
Musimy bardzo wyraźnie wskazywać problemy i razem szukać rozwiązań.
We must name problems very clearly and seek solutions together.
Nie uświadamia sobie, że kraje muszą szukać rozwiązań konkurując ze sobą.
There is no realisation that countries must seek solutions in competition with each other.
szukać (auch: wyszukiwać, poszukać)
W ten sposób możesz zachować wybrane propozycje i szukać następnych.
That way, you can keep specific keyword or placement ideas while you search for new ones.
Powinniśmy szukać rozwiązań, które zwiększą poczucie przynależności do Europy pośród jej obywateli.
We should search for ways to strengthen citizens' sense of belonging to Europe.
Rada oczywiście będzie szukać prawnie wiążących ram, które pozwolą zmniejszyć emisje dwutlenku węgla.
The Council will, of course, search for a legally binding framework to cut carbon emissions.
Bardzo często szukamy go na zewnątrz.
So how do we proceed in our quest for happiness?
Szukaj również wszelkich luk związanych ze skryptami XSS (skrypty między witrynami) i wstawkami SQL.
Also check for any XSS (cross-site scripting) and SQL injection vulnerabilities.
szukać
volume_up
to go after {Vb.} [übertr.] (job)

Beispielsätze für "szukać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishA gdy powiedziano Saulowi, że uciekł Dawid do Get, przestał go więcej szukać.
And it was told Saul that David was fled to Gath: and he sought no more again for him.
PolishNależy szukać dodatkowych środków; jest to konieczne dla sektora energetycznego do 2030 r.
Additional capital must be found; it is required in the energy sector until 2030.
PolishTak więc ma pan rację, panie komisarzu - w chwili obecnej musimy szukać inwestorów.
So what we need to do now - and, Commissioner, you are right - is reach out to investors.
PolishTo problem, który dotyka wszystkich, i dlatego trzeba wspólnie szukać rozwiązania.
It is a problem that affects everyone and that therefore has and must have a joint response.
PolishUE wciąż musi szukać sposobów na to, aby uczynić tę politykę skuteczniejszą.
The EU must keep looking for ways of making the policy more effective.
PolishAle tak naprawdę jesteśmy tam po to by wypatrywać, szukać i filmować te niesamowite koty.
But we're really there seeking and searching and filming the iconic cats.
PolishZaprzeczanie przychodzi łatwo, ale nie po to zająłem się polityką, żeby szukać łatwych opcji.
Denial is the easy option, but I did not go into politics to fight for easy options.
PolishBo chcą opuścić osadę i szukać roboty w mieście. ~~~ Znaleźliśmy rozwiązanie: uczymy babcie.
Because they want to leave the village and go to a city, looking for a job.
PolishTo sa cechy, których należało by szukać w naszych kandydatach 2008.
These are the qualities we should be looking for in our candidates in 2008.
PolishW Kolumbii robi się gorąco, nagle ludzie zaczynają szukać informacji.
The Columbia blows up, suddenly there are a lot of searches on Columbia.
PolishZaczęłam szukać kurczaka, a znalazłam krowę, i kurczaka też.
And I went looking for chicken. ~~~ Finally found a cow -- and did find chicken.
PolishW tym filmie Newman gra adwokata w życiowym dołku, który zaczyna na siłę szukać wszędzie klientów.
And in the movie, he plays a down-and-out lawyer who's become an ambulance chaser.
PolishW razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej:
If you notice any of the following, the child may need urgent medical attention.
PolishW następnym kroku, zwierzęta uczą się szukać prawdziwych min na prawdziwych polach minowych.
In the next step, animals learn to find real mines in real minefields.
PolishStudentów biznesu uczy się, że mają szukać jedynego słusznego planu.
And the reason is that business students are trained to find the single right plan, right?
PolishZacząłem szukać jakiegokolwiek dowodu na to, czy łączność naprawdę zwiększa produktywność.
So I started looking for any evidence that -- does connectivity really increase productivity?
PolishPrzynajmniej będą go leczyć, gdy my będziemy szukać pieniędzy.
At least he'll get treated while we try to figure out the money situation.
PolishI zwierząt też, gdyby miały zacząć szukać w internecie.
And what that means is we want to have more people who are healthy and educated.
PolishZacząłem więc szukać, gdzie można wydobyć ten współczesny minerał.
And also, I thought that there would be synthetic polymers, plastics, embedded in the rock.
PolishMy zaczęliśmy szukać i zebraliśmy całą masę różnych rzeczy, i znaleźliśmy całą masę młodych.
So we went out and collected a whole bunch of stuff and we found a whole bunch of little ones.