"szczegółowy" Englisch Übersetzung

PL

"szczegółowy" auf Englisch

PL szczegółowy
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

szczegółowy
volume_up
detail {Adj.}
Są to bardzo ciekawe kwestie, które możemy omówić w sposób bardziej szczegółowy.
All these are interesting issues which we can discuss in greater detail.
Prawodawstwo nie powinno w sposób szczegółowy określać sposobu realizacji tych celów.
Legislation should not regulate in detail how this should happen.
Dziękuję, że zwróciła pani uwagę na szczegółowy aspekt tego środka.
Ms Lulling, thank you for your attention to the detail of this measure.
szczegółowy (auch: wymagający precyzji, dokumentny)
Z tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
That is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Każdemu obrazowi towarzyszy bardzo szczegółowy tekst faktualny.
Every image is accompanied with a very detailed factual text.
W efekcie posiadamy szczegółowy projekt mandatu przygotowany przez Komisję.
As a result, we have a detailed draft mandate from the Commission.
szczegółowy (auch: dokładny, określony, specyficzny, konkretny)
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.
UN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Moim zdaniem, nie jest on dość szczegółowy.
In my view, this is not specific enough.
Wspieraniu polityki służy zwłaszcza szczegółowy Program Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).
In particular the Entrepreneurship and Innovation Specific Programme (EIP) serves mainly as a policy support programme.
szczegółowy (auch: dokładny, dogłębny, głęboki, gruntowny)
volume_up
deep {Adj.}
Panie i panowie! Debata była szczegółowa i chwilami trudna.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Umowa ta jest określana mianem szczegółowej i kompleksowej umowy o wolnym handlu i rzeczywiście powinna odzwierciedlać te przymioty.
This Free Trade Agreement is referred to as a deep and comprehensive FTA and it should indeed correspond to these qualifiers.
To wspaniałe, nowe urządzenie, które podaje szczegółowe informacje dotyczące snu, nie tylko czy śpisz czy czuwasz, ale także fazę snu: głęboki sen, płytki sen, faza REM.
This is a beautiful, new device that gives you detailed sleep tracking data, not just whether you're asleep or awake, but also your phase of sleep -- deep sleep, light sleep, REM sleep.
szczegółowy (auch: rozległy, obszerny, ekstensywny, kompleksowy)
W maju zeszłego roku Rada przyjęła szczegółowe decyzje w sprawie praktycznego funkcjonowania sojuszu na rzecz rodzin.
Last May the Council adopted extensive decisions on the practical working of the Alliance for Families.
Jest to efekt szczegółowych działań realizowanych przez Komisję prawie od trzech lat, począwszy od marca 2005 r.
This brings to fruition extensive work begun by the Commission almost three years ago, in March 2005.
Dostępne są szczegółowe dane kliniczne dotyczące hydrochlorotiazydu i mają one odzwierciedlenie w poszczególnych punktach.
Extensive clinical data are available for hydrochlorothiazide and these are reflected in the relevant sections.
szczegółowy (auch: dokładny, skrupulatny, drobiazgowy)
szczegółowy (auch: dokładny, skrupulatny, drobiazgowy, wnikliwy)
volume_up
minute {Adj.} [förml.]
Nie powinniśmy oczywiście ugrzęznąć w szczegółowych danych technicznych o niewielkim znaczeniu.
We should certainly not get bogged down in minute technical details.
(Wyniki i inne szczegółowe dane o głosowaniu: patrz Protokół)
(For results and other information regarding the vote: see Minutes)
(Szczegółowe dane o wyniku głosowania: patrz protokół)
(For details of the outcome of the votes, see Minutes)
szczegółowy (auch: dokładny, dogłębny, gruntowny, wnikliwy)
Badanie będzie obejmowało szczegółowy wywiad lekarski, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową.
This will include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy korzyści ekonomicznych.
There needs to be a thorough analysis of the economic benefit.
Przedmiotowe sprawozdanie jest wszechstronne, szczegółowe i bardzo rzetelne.
This report is comprehensive, thorough and very technical.

Beispielsätze für "szczegółowy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNapisała szczegółowy zestaw odczuć, która ma, gdy jest niespokojna.
And she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.
PolishProgram szczegółowy "Prawa podstawowe i obywatelstwo" (2007-2013) (głosowanie)
Fundamental rights and citizenship (2007-2013) (vote)
PolishDlatego produkty żywnościowe i pasze zmodyfikowane genetycznie muszą przejść szczegółowy proces zatwierdzenia.
This is why GM food and feed products are subject to pre-market approval.
PolishProgram szczegółowy "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (2007-2013) (głosowanie)
Preventing and fighting crime (2007-2013) (vote)
PolishJest jeszcze drugi, wart podjęcia temat, znacznie bardziej szczegółowy, ale pilny.
PolishProponowany instrument ustanawia szczegółowy tryb postępowania.
The proposed instrument establishes a special procedure.
PolishWedług Komisji to tylko możliwość, ponieważ szczegółowy termin użyty w tekście nie jest wiążący.
According to the Commission, this is just a possibility, because the precise term used in the text is not binding.
PolishPrzede wszystkim zrobimy to w sposób szczegółowy i poważny.
Above all, we will do so thoroughly and seriously.
PolishProgram szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" (2007-2013) (głosowanie)
PolishProgram szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" (2007-2013) (głosowanie)
PolishWyrażenia tego używa się jednak w sposób zbyt szczegółowy.
PolishWskazówka: Nasz podręcznik Optymalizacja przy użyciu kanałów zawiera szczegółowy opis niektórych możliwych testów i ich śledzenia.
Hint: Our Optimizing with Channels guide provides a good overview of some tests you can run and how to track them.
PolishOczywiście staramy się podejść do mleka w sposób szczegółowy. Wszyscy chcemy wiedzieć jakie są plany na temat kwot mlecznych w związku z obecną sytuacją.
All of us want to know what your plans are on milk quotas, given the market situation we now face.
PolishNie jestem teraz w stanie powiedzieć panu, jaki będzie szczegółowy harmonogram prowadzonych obecnie negocjacji.
Honourable Member, I cannot tell you now precisely what the timetable will be for these negotiations that are taking place.
PolishPosiada też bardzo szczegółowy kodeks postępowania.
Parliament has maintained its own quasi-obligatory register of lobbyists from as long ago as 1996, as well as a very precise code of conduct.
PolishPrzeznaczone do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków kopułkowe kamery PTZ AXIS umożliwiają nadzór dużych obszarów oraz zapewniają szczegółowy obraz przy zbliżaniu.
The indoor and outdoor-ready PTZ domes provide high-definition surveillance of large areas and great details when zooming in.
PolishW kwietniu 2009 roku chiński rząd wydał krajowy plan praw człowieka, szczegółowy dokument, który wydaje się być niczym więcej jak kawałkiem papieru.
In April 2009, the Chinese Government issued a national human rights plan, a lengthy document which appears to be nothing but a piece of paper.
PolishWłaśnie tego rodzaju krytyczne uwagi zostały wysunięte wobec projektu pilotażowego, ale niestety Komisja Europejska nie odniosła się do nich w szczegółowy sposób.
This is the kind of criticism that has been made of the pilot project, but unfortunately the Commission has not given much of a response.
PolishNa sesji zaawansowanej omawia się w sposób szczegółowy jeden z tematów wymienionych poniżej.
The overview session gives information about the organisation, tasks and responsibilities of the ECB/Eurosystem/ESCB – additionally, one of the modules below can be introduced.
PolishPo dziesięcioletniej przerwie nadszedł czas na szczegółowy przegląd tej dyrektywy w celu uwzględnienia nowych kanałów handlowych, takich jak zakupy przez Internet.
After a ten year gap, it was about time for the directive to be thoroughly revised in order to include new commercial channels, such as online shopping.