"stymulować" Englisch Übersetzung

PL

"stymulować" auf Englisch

volume_up
stymulować {imperf. Vb.}

PL stymulować
volume_up
[stymuluję|stymulowałbym] {imperfektives Verb}

Musimy zwiększyć zapasy i stymulować produkcję, co z kolei wymaga należytego refinansowania.
We must increase stocks and therefore boost production, which in turn will require proper refinancing.
To oczywiste, że w związku z globalnym kryzysem gospodarczym trzeba stymulować wewnętrzny rynek.
It is very clear that, in the wake of the global economic crisis, the Internal Market needs to be boosted.
Jeśli chodzi o fundusze, które powinny stymulować gospodarkę, kluczowym czynnikiem jest teraz harmonogram wdrażania.
With regard to these funds, which should stimulate and boost the economy, at this time the crucial factor is the timing of implementation.

Synonyme (Polnisch) für "stymulować":

stymulować

Beispielsätze für "stymulować" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishDlatego właśnie należy stymulować przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej.
This is precisely why the cultural and creative industries must be encouraged.
PolishW ten sposób będziemy stymulować to, z czym chcieliśmy walczyć, czyli handel wizami.
We will therefore be encouraging exactly what we wanted to combat, namely visa shopping.
PolishCzas wrócić do naszej zasady wolnego handlu, by stymulować światową gospodarkę.
It is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
PolishPewna różnica w podziale jest konieczna, aby stymulować modernizację i dynamizm.
There has to be a certain difference in distribution to stimulate modernisation and dynamism.
PolishTak więc należy stymulować i wspierać politykę tworzenia miejsc do prowadzenia dialogu.
Thus, the existence of places of dialogue must be a policy to be stimulated and promoted.
PolishNależy także stymulować dalszy postęp w ramach współpracy politycznej i w sprawie bezpieczeństwa.
We need to encourage further progress in political and security cooperation.
Polishjak w przypadku wszystkich czynników wzrostu istnieje obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost icz
or there is a concern that epoetins could stimulate the growth of tumours.
PolishW obecnym czasie recesji może to stymulować procesy naprawy gospodarczej, wzrost i zatrudnienie.
At this time of recession this can stimulate recovery, growth and jobs.
PolishOczywiście są działania klimatyczne, które mogą również stymulować rozwój krajów ubogich.
Of course, there are climate measures that can also stimulate the development of poor countries.
PolishTak jak powiedział pan poseł Reul, musimy rzecz jasna stymulować doskonałość.
As Mr Reul said, we must, of course, encourage excellence.
PolishUsiłujemy stymulować rozwój europejskich upraw roślin wysokobiałkowych, a nie ułatwiać przywóz.
We are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.
PolishNajpotężniejsze kraje europejskie już podjęły kroki, aby stymulować gospodarkę krajową.
The most powerful European countries have already taken steps to stimulate their national economies.
PolishOpracowane w przyszłości regulacje powinny stymulować i rozwijać branżę zamiast ją ograniczać.
The future regulation should be stimulating and enhancing the industry instead of limiting it.
PolishNasza wizja otwartej Europy i nasze doświadczenie w integracji będą stymulować otwartość Europy.
Our vision of an open Europe and our experience of integration will be the spur to Europe's openness.
PolishTo oczywiste, że w związku z globalnym kryzysem gospodarczym trzeba stymulować wewnętrzny rynek.
It is very clear that, in the wake of the global economic crisis, the Internal Market needs to be boosted.
PolishTrzeba stymulować ludzi do przedłużania kariery zawodowej poprzez poprawę warunków pracy i płac.
We need to encourage people to extend their careers by means of improved working conditions and higher wages.
PolishPodobnie jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu zachodzi obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost guzów.
As with all growth factors, there is a concern that epoetins could stimulate the growth of tumours.
PolishTak, jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu, istnieje obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost nowotworów.
As with all growth factors, there is a concern that epoetins could stimulate the growth of tumours.
PolishMoże to również przyczynić się do wzrostu przepływów w handlu transgranicznym i stymulować sprzedaż na odległość.
It may also contribute to increasing the flow of cross-border trade and stimulating distance selling.
PolishMusimy stymulować wzrost nie tylko poprzez ochronę miejsc pracy, ale przede wszystkim przez tworzenie nowych.
We must stimulate growth, not just to protect existing jobs, but also, and above all, to create new ones.