"stosunek" Englisch Übersetzung

PL

"stosunek" auf Englisch

PL stosunek
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

volume_up
ratio {Subst.}
leczenia, a lekarz powinien starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka
the doctor should carefully consider the benefit versus risk ratio
Pokrycie to stosunek zwracanych żądań reklamy do wszystkich żądań reklamy.
Coverage is the ratio of returned ad requests to all ad requests.
CHMP uznał stosunek korzyści do ryzyka w tym wskazaniu za pozytywny.
The CHMP considered the benefit/ risk ratio of this indication is positive.
stosunek (auch: poza, postawa, podejście, nastawienie)
volume_up
attitude {Subst.}
Dlatego stosunek do tego sprawozdania jest po prostu stosunkiem ambiwalentnym.
This is why my attitude to this report is simply one of ambivalence.
Wskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Ów pozytywny stosunek do języka przynosi olbrzymie korzyści kulturowe.
The positive attitude to the language has had huge cultural benefits.
stosunek (auch: związek, powiązanie)
volume_up
relation {Subst.}
Jak można określić swój stosunek do wartości inaczej niż przez ocenę wydarzeń z przeszłości?
How is it possible to express one's relation to values other than by assessing events from the past?
To nie jest tylko kompromis kosmetyczny w stosunku do przedłożonej wersji.
This is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.
Mo e ona wyst pi, gdy dawka insuliny jest zbyt du a w stosunku do zapotrzebowania.
It may occur if the insulin dose is too high in relation to the insulin requirement.
Po pierwsze, jak wygląda stosunek zagrożeń do korzyści?
Firstly, what is the relationship between the risks and benefits?
To całkowicie zmienia stosunek rolników do rynku.
What this does is transforms, fundamentally, the farmers' relationship to the market.
Możecie zmienić stosunek do przeszłości.
You can work to change your relationship to your past.
stosunek (auch: równowaga, waga, balans, bilans)
volume_up
balance {Subst.}
Komitet uznał zatem stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających
The Committee, as a consequence, considered the benefit/ risk balance of medicinal products
wydal opinie, zgodnie z która stosunek korzysci do ryzyka w przypadku produktów
is of the Opinion that the benefit/ risk balance of medicinal products containing celecoxib in
Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.
The benefit-risk balance can be found in module 6 of this EPAR.
stosunek (auch: balans, proporcja)
Stosunek ilościowy pacjentów ze zwiększoną aktywnością ALAT w badaniach klinicznych
Proportion of patients with increased ALT activity in Clinical Studies
Zamiast tego stosunek procentowy spadł w Szwecji o 27%.
Instead, the proportion is falling by 27% in Sweden.
Ich mózgi są proporcjonalne, w tym samym stosunku jak mózgi szympansów.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
stosunek (auch: balans, proporcjonalność)

2. "płciowy"

stosunek (auch: współżycie seksualne)
volume_up
intercourse {Subst.} (sexual)
Zalecany jest stosunek płciowy w dniu podania hCG i w dniu następnym.
You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG.
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowego.
You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG.
Zalecane jest odbycie stosunku płciowego w dniu podania i w dniu następnym po podaniu hCG.
You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG.

Beispielsätze für "stosunek" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNależy rozważyć stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści ze stosowania preparatu.
Physicians are advised to weigh this risk against the potential benefits of the drug.
PolishCVMP uznał zatem, że stosunek korzyści do ryzyka dla tego produktu jest korzystny.
The CVMP, therefore, concluded that the benefit/ risk for this product was favourable.
PolishCVMP uznał, że stosunek ryzyka do korzyści dla szczepionki Bovilis BVD jest korzystny.
The CVMP has concluded that the risk/ benefit for Bovilis BVD is favourable.
PolishCVMP uznał, że stosunek ryzyka do korzyści dla szczepionki Bovilis BVD jest korzystny.
The CVMP concluded that the benefit - risk assessment for Bovilis BVD was favourable.
PolishRezolucja przedstawia europejski stosunek do zaistniałej sytuacji i popieram ją.
The resolution presents the European view as regards the current situation and I support it.
PolishJest to stosunek pędu do energii, gdzie czterowektor jest stałą - ot wszystko.
It is basically momentum to energy where the four-vector is constant -- that's what it is.
PolishCHMP uznał, że stosunek korzyści do ryzyka preparatu UMAN BIG jest korzystny,
the CHMP considered that the benefit/ risk of UMAN BIG is positive,
PolishDlatego słusznie mam pozytywny stosunek przynajmniej wobec sprawozdawcy.
I therefore feel reasonably positive, at least towards the rapporteur.
PolishPorównując te sumy odkryjemy, że stosunek wynosi raczej 1200 do 600.
So you compare the two sides of the coin and you find that it's more like 1,200 to 600.
PolishW tych przypadkach należy dokładnie oszacować stosunek ryzyka do korzyści (patrz punkt 4. 3).
Careful risk-to-benefit evaluation should be done for these subjects (see section 4.3).
PolishJak państwu wiadomo, stosunek do stosowania kary śmierci na świecie jest wciąż bardzo różny.
As you know, the picture of the use of the death penalty in the world is still a mixed one.
PolishJedna na pięć osób nie wie, że HIV można się zarazić poprzez stosunek seksualny bez prezerwatywy.
One in five people do not know that HIV can be transmitted through sex without a condom.
PolishAle gdy stosunek cena-wydajność sprawia, że nowe produkty są osiągalne pojawią się na rynku.
As the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.
PolishStosunek wydatków strony "za” do strony "przeciw” wynosił między 10:1 a 20:1.
Something like a factor of between 10:1 and 20:1 was the outspending of the 'yes' side to the 'no' side.
PolishBo tak naprawdę nie byłam pewna, jaki miałam stosunek do tego pytania.
Because I wasn't exactly sure how I felt about that question.
PolishJeśli chodzi o stosunek cena-wydajność to 40-50% deflacja.
In terms of price performance, that's a 40 to 50 percent deflation rate.
PolishZaleca się, aby pacjentka odbyła stosunek w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCG.
The patient is recommended to have coitus on the day of, and the day following, hCG administration.
PolishJednakże mój stosunek do przemysłu węglowego cechuje większa rezerwa.
However, my approach to the coal industry is more guarded.
PolishDziękuję Pani przewodniczącej za to, co powiedziała, a mianowicie, że nasz stosunek do Hamasu się nie zmienia.
Thank you, Mrs Ashton, for saying that our position on Hamas has not changed.
PolishI dlatego właśnie, mówiąc krótko, ludność Wielkiej Brytanii, ma taki emocjonalny stosunek do kwestii referendum.
So that, in short, is why people in the UK feel so strongly about this referendum.