"stosownie do" Englisch Übersetzung

PL

"stosownie do" auf Englisch

PL stosownie do
volume_up
{Adverb}

stosownie do (auch: zatem, odpowiednio, więc, przeto)
Te dwie grupy mają sprzeczne ideologie i muszą głosować stosownie do swych ideologii.
These two groups have conflicting ideologies and must vote accordingly.
A więc powinien to otwarcie powiedzieć i stosownie do tego działać.
Then he should say so clearly and act accordingly.
I have voted accordingly.

Ähnliche Übersetzungen für "stosownie do" auf Englisch

stosownie Adverb
stosowny Adjektiv
do Substantiv
English
do Präposition
do

Beispielsätze für "stosownie do" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishSłowa "stosownie do okoliczności” nie zostały właściwie przetłumaczone na język francuski.
The words 'as appropriate' have not been properly translated into French.
PolishUnia Europejska musi zareagować stosownie do powagi kryzysu.
The European Union must deliver a response equal to the seriousness of the crisis.
PolishChciałbym państwu tylko przypomnieć: Wspólnota podejmowała działania stosownie do rozwoju tych wypadków.
Indeed, let me just remind you: the Community was moving in concert with these events.
PolishFundusz powinien być elastyczny, pozwalać na reagowanie stosownie do sytuacji i działać kompleksowo.
The Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
PolishMusimy jednak zagwarantować również podejmowanie działań stosownie do wyników tych testów warunków skrajnych.
Yet, we must also ensure that we act on the results of this stress test.
PolishOdrzucam propozycje indeksacji emerytur na szczeblu europejskim stosownie do dłuższego średniego trwania życia.
I am rejecting the proposals for European indexation of pensions to increased life expectancy.
PolishZwiększone ryzyko rozwoju zakażeń u dzieci i potrzeba otrzymania wszystkich szczepionek, stosownie do wieku.
That children may be at increased risk of developing infections and the need for immunisations to be up to date.
PolishMamy tu do czynienia z przekształceniem rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 stosownie do aktualnych ram międzynarodowych.
It is a recasting of Regulation (EC) No 1334/2000 in the light of the current international framework.
PolishStosownie do sytuacji zobaczysz zielony uchwyt obracania, białe uchwyty zmiany rozmiaru i żółte uchwyty dostosowywania.
You'll see a green rotate handle, white resize handles, and yellow adjustment handles (where applicable).
PolishPoglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.2.
Such views shall be taken into consideration on matters which concern them in accordance with their age and maturity.2.
PolishWprowadzić do strzykawki odpowiednią objętość przygotowanego roztworu Metalyse, stosownie do masy ciała pacjenta.
Transfer the appropriate volume of reconstituted solution of Metalyse into the syringe, based on the patient's weight.
PolishParlament Europejski wyraża swoją opinię w terminie, jaki Rada może określić stosownie do pilności sprawy.
The European Parliament shall deliver its opinion within a time-limit which the Council may set depending on the urgency of the matter.
PolishWzywam Radę i Komisję do oceny prac Parlamentu oraz podjęcia działań stosownie do pilnego charakteru tej sprawy.
I call on the Council and Commission to assist the work of Parliament and take action which reflects the urgency of this situation.
PolishW mojej ocenie Komisja powinna być oceniana pod kątem swoich deklaracji składanych na początku okresu oraz stosownie do aktualnego wyniku.
The Commission should, in my view, be assessed on what it said at the beginning of the period and on the current outcome.
PolishDla społeczeństwa ukształtowanego stosownie do potrzeb ludności inwestycje w sektorze zdrowia są najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem inwestowania.
Investment in health is the most effective and efficient investment there can be for a society tailored to people's needs.
PolishJednakże dzisiejsza debata pokazała nam, jak ważne jest przeprowadzenie głębokiej dyskusji, aby móc stosownie podejść do zgłoszonych problemów.
However, today has shown that it is important to have an in-depth discussion so that we can give the appropriate response to the problems raised.
PolishUrzędnik zatwierdzający może, stosownie do przypadku, zadecydować o sfinansowaniu danych kosztów w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów i projektów.
The authorising officer can, if appropriate, decide to fund these costs to ensure the smooth running of the programmes and projects.
PolishW rezolucji wezwano do podjęcia poważnego zobowiązania ze strony państw rozwijających się, stosownie do etapu rozwoju i charakteru gospodarki.
The resolution calls for serious commitment from the emerging nations, in accordance with their development stage and the composition of their economies.
PolishOczywiście musi to się odbywać w porozumieniu i we współpracy z miejscową ludnością, stosownie do istniejącej sytuacji i bieżących warunków.
Of course, this must take place in consultation and collaboration with the local population on the basis of the actual situation and the current conditions.