PL stały
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

Stały i zrównoważony sukces nie będzie możliwy bez takiej ochrony.
Permanent and sustainable success cannot be assured without such protection.
Stały pobyt oznacza 5-letni stały pobyt w danym kraju.
Permanent residence means 5 years' continuous residence.
Powinien to być stały element w programie działań Rady.
It should become a permanent item on the agenda of the European Council.
stały (auch: trwały)
Stałym problemem wszystkich sprawozdań i raportów dotyczących innowacji jest brak jasno określonych ram finansowania sektora B+R ze środków unijnych.
An abiding problem in all reports on innovation is the lack of a clear and specific framework for R&D investment from EU funds.
stały (auch: ciągły, gęsty, zgodny, spójny)
Więc pierwszym stałym elementem żalu jest w zasadzie zaprzeczenie.
So the first consistent component of regret is basically denial.
Na ogół wpływ leczenia na wszystkie parametry lipidowe był stały we wszystkich badanych podgrupach pacjentów.
In general, the between-group treatment effects on all lipid parameters were consistent across all patient subgroups examined.
Zapomniano też o spójnej i stałej kontroli wydanych ocen przez organy nadzorcze.
The consistent and continual examination of issued ratings by the supervisory authorities has also been forgotten about.
Utrzymujemy stały kontakt z władzami Iranu w tej sprawie.
We have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
. - Prowadzimy oczywiście stały dialog z Ukrainą w tej sprawie.
. - We are, of course, in constant dialogue with Ukraine on this issue.
Klirens nerkowy wynosił średnio poniżej 0, 1 l/ h i był stosunkowo stały w całym zakresie dawkowania.
Renal clearance averaged less than 0.1 l/h and was relatively constant throughout the dosage range.
stały
Jednak stały rozwój lotnictwa korporacyjnego prowadzi do coraz większego paraliżu istniejących portów lotniczych.
The continuing growth in business aviation, however, is clogging up the airports in use more and more.
Niestety w Europie panuje stały niedobór narządów, a każdego dnia z list osób oczekujących na przeszczep umiera około 10 osób.
Unfortunately, there is a continuing organ shortage and in Europe almost 10 people on transplant waiting lists die each day.
Samą Europę należy winić za stały, rosnący problem imigracji, spowodowany karygodnym aktem podpisania układów z Schengen.
Europe itself is to blame for the continuing and exponential problem of immigration by having signed-up to the criminal Schengen agreements.
stały (auch: chyży, szybki, wartki, stałe)
volume_up
fast {Adj.}
Wcale nie wzrasta szybciej odkąd te kraje stały się niepodległe.
It doesn't rise any faster after these countries become independent.
Obecnie negocjacje te stały się możliwe i mamy nadzieję, że będą prowadzone w możliwie szybkim tempie.
They have now become a possibility and we hope that they will be conducted at the fastest rate possible.
Relatywnie szybkie wchłanianie insuliny rozpuszczalnej zapewnia stałe dostarczanie insuliny do krwi z relatywnie małej rezerwy pod skór.
The relatively fast absorption of soluble insulin ensures a constant supply of insulin to the blood from a relatively small pool under the skin.
Unia Europejska jest stałym sprzymierzeńcem skutecznie działającej Rady Praw Człowieka.
The European Union is a firm advocate of an effective Human Rights Council.
Badacze mówią w takim przypadku o „podwójnej nauce języka“ Jednak dla optymalnego rozwoju językowego konieczne jest stosowanie stałych i jasnych reguł językowych.
Yet for optimum linguistic development, children need firm linguistic rules.
Lewica protestuje, aby uzyskać dodatkowe prawa dla imigrantów, a kiedy je dostanie, udaje, że cały proces jest sztywny i stały.
The left protests in order to obtain additional rights for immigrants and when it gets them it pretends that the whole process is firm and rigid.
stały (auch: naprawiony, sztywny, stałe, stała)
volume_up
fixed {Adj.}
Zakładano, że mózg jest mniej więcej stały.
The brain was thought to be more or less fixed.
Czasem efekt stały może wyjaśniać zmianę, jednak efekt stały wyjaśnia zmianę tylko w odniesieniu do rzeczy, które ulegają zmianie.
Sometimes a fixed effect can explain change, but a fixed effect only explains changes in interaction with the things that change.
Kryzys skrępował realizację wielu stałych celów. Europejski Instytut ds.
The crisis has impeded the attainment of many fixed objectives.
na piśmie. - Islandia już jest aktywnym i stałym partnerem w szerszym procesie integracji europejskiej.
. - Iceland is already an active and long-standing partner in the wider European integration process.
Cały czas pracujemy nad realizacją tych zamierzeń: Jest to dla nas stałe i długoterminowe zobowiązanie.
We have been working continually to these ends: this is a longstanding and long-term commitment for us.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że w porozumieniu z prezydencją Komisja będzie kontynuować stały dialog ze Stanami Zjednoczonymi.
Finally, in close association with the Presidency, the Commission will be pursuing its longstanding dialogue with the United States.
na piśmie. - Islandia już jest aktywnym i stałym partnerem w szerszym procesie integracji europejskiej.
. - Iceland is already an active and long-standing partner in the wider European integration process.
stały (auch: wieczny, nieprzemijający)
Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
Do czasu, kiedy odnawialne energie zaczną przynosić efektywne wyniki i zapewnią stały przepływ energii musimy polegać na takich technologiach niskoemisyjnych.
Until renewable energies really can deliver effective results and secure constant energy flow, it is such low-carbon technologies which we must rely on.
Uważam również, że wszystkie wysiłki podjęte w ramach negocjacji nad wolnym handlem w celu zagwarantowania bezpiecznych i stałych dostaw surowców są mile widziane.
I also believe that we should welcome all efforts undertaken as part of free trade negotiations to guarantee safe and secure supplies of raw materials.
stały (auch: stałe, stała)
volume_up
stable {Adj.}
leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
HbA1c was stable in both duloxetine-treated and placebo-treated patients.
stały schemat leczenia przeciwretrowirusowego co najmniej 8 tygodni.
or more primary PI mutations at screening on a stable antiretroviral regimen for at least 8 weeks.
Zarówno u pacjentów leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
HbA1c was stable in both duloxetine-treated and placebo-treated patients.
stały (auch: ciągły, pewny, równy, miarowy)
volume_up
steady {Adj.}
Od kilku lat obserwujemy na świecie stały wzrost cen żywności.
For several years now the world has seen a steady increase in food prices.
Co więcej, nie trzeba tu dodawać, że stały dochód stanowi zabezpieczenie przed ubóstwem.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
stały (auch: wierny, lojalny)
Stały dialog pomiędzy Komisją Europejską a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego uruchomiony został ponad trzydzieści lat temu.
Regular dialogue between the Commission and representatives of civil society began over thirty years ago.
Należy pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym.
You should keep in regular contact with your doctor.
Widać stałych pracowników, z żółtymi plakietkami na koszulkach.
Now you can see the regular employees by the ones that have the yellow tags on their shirt.
stały (auch: statyczny)
volume_up
static {Adj.}
Po pierwsze, przestrzeń cybernetyczna wymaga dynamicznej ochrony, która nie skutkuje tworzeniem stałych zapór, ale polega na elastyczności i czynnych innowacjach.
Firstly, cyberspace requires protection which is dynamic and does not build static walls, but relies on flexibility and proactive innovation.
W przypadku dostawców, którzy przyznają stałe adresy odpowiedź brzmi: tak, ale w przypadku mnóstwa innych dostawców adres IP nie ujawnia automatycznie tożsamości użytkownika.
In the case of providers that allocate static addresses it does, but with a multitude of other providers the IP address does not automatically reveal the user's identity.
stały (auch: niezmienny, niezachwiany)

2. IT

stały
volume_up
hard {Adj.}
Obejmuje to wstępne wprowadzanie terminów w pola wyszukiwania i wprowadzanie na stałe bezpośrednich linków w kodzie stron wyników wyszukiwania.
This includes pre-populating the search box with terms or hard-coding direct links to search results pages.
Tak się stanie, jeżeli Unia uzyska nowe podstawy systemu wojskowego w postaci stałej współpracy strukturalnej.
That will be the case when a new military hard core is created for the EU: permanent, structural cooperation.
Uważam, że na całym świecie występuje niebezpieczna tendencja do stałego zmniejszania zakresu podstawowych wolności, o które nasi przodkowie tak zaciekle walczyli.
I believe there is a dangerous trend worldwide constantly to erode the basic liberties for which our forefathers fought so hard.

3. Physik

Jest to bardzo ciekawa substancja krystaliczna, interesująca, jeśli jest się fizykiem ciał stałych.
Interesting, anyway, if you're a solid-state physicist.
Zupełnie z innej beczki, robimy wiele rzeczy związanych z fizyką ciała stałego, zwłaszcza w obszarze zwanym metamateriałami.
Changing into a totally different field, we do a lot of stuff in solid state physics, particularly in an area called metamaterials.
Takie zjawisko, powstawanie guzów litych, jest często obserwowane u szczurów, którym implantowano podskórnie różne ciała stałe (plastiki lub metale).
This effect, termed solid state carcinogenicity, frequently has been observed in rats where solid materials (plastics or metals) were implanted subcutaneously.

Beispielsätze für "stały" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishStały niedobór narządów w Europie powoduje około 60 tysięcy niepotrzebnych zgonów.
Chronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
PolishTym samym dalsze negocjacje w ramach Unii Europejskiej stały się niemożliwe.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
PolishW czasie kryzysu gospodarczego wartości moralne i zasady etyczne stały się ważniejsze.
At a time of economic crisis, moral values and ethics have become more important.
PolishDochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
Income there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
PolishW ostatnich latach negatywne skutki tej próżni stały się bardziej widoczne.
In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
Polishna piśmie - Informacje dotyczące produktów konsumenckich stały się istotne.
in writing. - Information regarding consumer products has become essential.
PolishMożna się spierać o to, czy Indie stały się niezwykle zintegrowanym państwem.
One might argue that India has become an astonishingly connected country.
PolishStały się stolicą wielu dyplomatycznych instytucji takich jak Wspólnota Azji Wschodniej.
It has become the hub of diplomatic institutions such as the East Asian Community.
PolishW rozwijającym się świecie, telefony komórkowe stały się ekonomiczną lokomotywą.
In the developing world, mobile phones have become economic drivers.
PolishW Kenii, minuty w komórkach w zasadniczo stały się alternatywną walutą.
In Kenya, mobile phone minutes have actually become an alternative currency.
PolishJednak nie robimy rzeczy, które są konieczne, aby nasze nadzieje stały się rzeczywistością.
But we don't do the things that are necessary to make those things become reality.
Polish" Żuła nasiona palmowca, które powodowały, że jej zęby stały się bardzo czerwone po latach.
She was chewing betel nut, which caused her teeth over the years to turn very red.
PolishIdee wolnego handlu i niezakłóconej konkurencji stały się dogmatami.
The issues of free trade and free and undistorted competition have become dogmas.
PolishZewnętrzne granice Unii Europejskiej stały się w rzeczywistości zabójcze.
Really, the external borders of the European Union have become murderous.
PolishPrzez ten czas zdrowie i bezpieczeństwo stały się najważniejszą rzeczą w mojej pracy.
During that time, health and safety has become everything about my job.
PolishNiedopuszczalne dotychczas możliwości stały się szokująco pobudzające.
Possibilities that would not have been allowed were outrageously encouraged.
PolishWszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
All things were made through him; and without him was not anything made that hath been made.
PolishGdy inspektorzy ONZ zbadali stan zniszczeń, tylko szkoła i meczet stały na swoim miejscu.
When the UN inspected the damage, only the school and the mosque were still standing.
PolishPrzepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami.
Thou coveredst it with the deep as with a vesture; The waters stood above the mountains.
PolishBo iż rozmnożył Efraim ołtarze ku grzeszeniu, stały mu się one ołtarze ku grzeszeniu.
Because Ephraim hath multiplied altars for sinning, altars have been unto him for sinning.