"spotykać" Englisch Übersetzung

PL

"spotykać" auf Englisch

volume_up
spotykać {imperf. Vb.}

PL spotykać
volume_up
[spotykam|spotykałbym] {imperfektives Verb}

Komitet Kryzysowy, który ma się spotykać - spotyka się, będzie on również przeprowadzał testy.
The Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Będziemy zresztą spotykać się na co dzień.
Furthermore, we are going to meet regularly.
Powinniśmy spotykać się w jednym miejscu.
We should meet at a single location.
Oto kilka terminów technicznych, trzyliterowych skrótów, z którymi będziecie się coraz częściej spotykać.
So here are some of the technical terms, all three-letter things, that you'll see a lot more of.
Zatem możesz spotykać się z innymi ludźmi?
So you're free to see other people, then?
Po drugie, świadomość: Lubię spotykać trzyletnie dzieci, uwielbiam to, jak widzą świat, bo widzą go po raz pierwszy.
I love the way that they see the world, because they're seeing the world for the first time.
Rozumiem, że takie rzeczy czasem się zdarzają, ale to nie pierwszy raz, gdy spotykam się z czymś takim lub o tym słyszę.
I appreciate that such things do happen sometimes, but this is not the first time that I have come across or heard about something like this.
Nowa dyrektywa pozwoli przyjąć środki konieczne do uniknięcia takich sytuacji, co ograniczy wszystkie problemy, z jakimi się spotykamy.
The new directive will make it possible to adopt the necessary measures to avoid such situations, thereby lessening all the problems we have come across.
Osobiście doświadczyłem problemu wiz i ograniczeń wizowych na Bałkanach i wciąż się z nimi spotykam, choć sytuacja uległa niewielkiej poprawie.
I myself have experienced the problems of visas and visa restrictions in the Balkans and I still come across them today, although things have eased up a little.
Dzieci, które spotykają się z przemocą w domu, w pewnym sensie także stają się ofiarami.
Children who encounter violence at home are, in a sense, also its victims.
Uważam, że szczególnie kobiety prowadzące dom i wychowujące dzieci nie powinny spotykać się z dyskryminacją na rynku pracy.
I believe that in particular, women running a household and bringing up children should not encounter discrimination on the labour market.
Po pierwsze, w życiu spotykamy wielu ludzi, którzy na ten czy inny sposób, chcą nam wytatuować twarze.
The first one is that in life we encounter many people who, in some way or another, try to tattoo our faces.

Synonyme (Polnisch) für "spotykać":

spotykać

Beispielsätze für "spotykać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTakie raporty nie powinny spotykać się z obojętnością Rady Europejskiej i Komisji.
Such reports should not be a matter of indifference to the European Council and Commission.
PolishSą one poważnie zaniepokojone poziomem biurokracji, z jaką przychodzi im się spotykać.
They have serious issues with the levels of bureaucracy and red tape that confront them.
PolishParlament Europejski będzie się spotykać w ramach sesji w Brukseli.
The European Parliament will be meeting in a part-session in Brussels.
PolishDopiero zaczęliśmy się spotykać więc zrób to, co uważasz za stosowne.
But we just started dating, so you do what you think's right.
PolishPowinniśmy też nadal spotykać się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
And we should also continue meeting civil society.
PolishOczywiste jest, że nieprzestrzeganie postanowień kodeksu postępowania musi spotykać się z sankcjami.
It goes without saying that non-respect of the rules of the code of conduct must be followed by sanctions.
PolishA ona zaczęła się spotykać z Georgem Gershwinem.
And she dated George Gershwin, so, you know, get out.
PolishKilkakrotnie opowiadałem już taki żarcik: kiedy przed 35 laty poznałem moją żonę, namawiałem ją, by zaczęła się ze mną spotykać.
I have told the following little joke a few times before: when I met my wife 35 years ago, I coaxed her into going out with me.
PolishJeżeli nie będziemy mieli siły, żeby interweniować, to będziemy się tu spotykać bez końca w czwartki i debatować bez żadnego rezultatu.
Unless we have the capacity to intervene, we shall go on forever meeting here for debates on Thursdays and not achieving anything.
PolishNie lekceważę trudności, z jakimi mogą wciąż spotykać się niektóre państwa członkowskie, ale idźmy naprzód i dajmy przykład innym.
I do not underestimate the difficulties that some of our Member States may still be experiencing, but let us move forward and set an example.
PolishPiwo wpływa i wypływa, kelnerki wchodzą i wychodzą, dlatego centrum tego miejsca jest aktywne i ludzie chcą się tam spotykać.
The beer goes in and out, the waitresses go in and out, and that activates the center of this place and makes it a place that people want to hang out in.
Polishspotykać się z kimś
PolishTo wyraz innowacji i rozwoju, który zasługuje, byuzyskać poparcie Parlamentu, a nie spotykać się od samego początku z krytyką i brakiem zaufania.
This is an innovation and a development which should win the support of Parliament and not be met with criticism and mistrust right from the start.
PolishDopóki kobiety będą spotykać się z przemocą uwarunkowaną płcią - tylko dlatego, że są kobietami - dopóty nie będziemy mogli mówić o równości w naszym społeczeństwie.
As long as women are affected by gender-based violence - just because we are women - we will not be able to call our society an equal society.