"słuszny" Englisch Übersetzung

PL

"słuszny" auf Englisch

PL słuszny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

That is the correct way to proceed.
Słusznie znajdują się one wśród priorytetów i Unia Europejska potrzebuje przełomu.
That is a correct priority, and the European Union needs a breakthrough.
na piśmie - Głosowałem za przyjęciem tej umowy, która jest słuszna, jeżeli chodzi o jej zakres.
. - I voted for this Agreement, which is correct in so far as it goes.
słuszny (auch: wskazany, stosowny, roztropny, polecany)
Jeżeli Komisja uzna to za słuszne, może zaproponować zrewidowanie rozporządzenia najpóźniej do 15 marca 2013 roku.
If it is considered advisable, the Commission may propose a review of the Regulation by 15 March 2013 at the latest.
Cieszę się jednak, że osiągnęliśmy taki wynik; ponadto zawsze możemy zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uznamy kontynuowanie tej sprawy za słuszne.
In any case, I am pleased that we have achieved this result; moreover, we always have the option of going to the Court of Justice if we see that it is advisable to continue with this matter.
Za słuszne uważam wezwanie Komisji do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu szczegółowego planu finansowego i określenia odpowiedzialności za wykorzystywanie pomocy Unii Europejskiej.
I believe that it is advisable to require the Commission to present the European Parliament with a detailed financing plan and identify responsibility for the use of European Union assistance.
słuszny (auch: sprawiedliwy, zasłużony)
słuszny (auch: godziwy, sprawiedliwy)
Słuszny i sprawiedliwy dostęp do takich usług jest niezbędny w pełnym funkcjonowaniu wolnego rynku.
Access to such services in a fair and equitable manner is essential for the full functioning of the free market.
Co do zasady proponowane rozwiązania są słuszne, ale należy je wdrażać stopniowo i sprawiedliwie.
While, in principle, these are fair, it should be implemented in a gradual and equitable manner.
słuszny (auch: sprawiedliwy, rzetelny, zawiniony)
volume_up
just {Adj.}
Teraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Możliwe użycie bomb kasetowych i okupacja portu poza spornym obszarem to słuszne powody do złości.
The possible use of cluster bombs and the occupation of a port outside the disputed area are just cause for anger.
Jeśli coś jest powtarzane tysiące razy nie oznacza jednak, że jest to słuszne.
However, just because something is said a thousand times does not mean that it is justified.
słuszny
To z kolei sprowokowało słuszny protest ze strony Unii Europejskiej w sprawie subsydiów amerykańskich, których użycie pogwałciło zasady obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu.
This, in turn, provoked a justifiable outcry from the EU about the subsidies of the United States, which was reneging on WTO rules.
Stanowcze wezwania kierowane do Białorusi - ostatniego kraju w Europie stosującego karę śmierci - o jak najszybsze zniesienie tej kary są słuszne.
The strong calls on Belarus - the last country in Europe using the death penalty - to abolish it at the earliest opportunity are justifiable.
Z tego względu słusznie musimy zadać sobie pytanie, jakie działania podejmuje Komisja Europejska w celu przekonania Turcji do usunięcia tego artykułu ze swojego kodeksu karnego.
It is therefore justifiable to ask ourselves what the European Commission is doing to urge Turkey to remove this article from its penal code.
słuszny (auch: właściwy, stosowny, godziwy, porządny)
volume_up
proper {Adj.}
Jest to zamierzenie słuszne i właściwe, ponieważ kwestia ta dotyczy rodziny i dobrostanu dzieci.
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
This was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
Właściwe i słuszne jest, że Unii Europejskiej udało się oddzielić państwo od religii.
It is right and proper that the European Union has managed to separate the state from religion.

2. "kara"

słuszny (auch: zasłużony)
volume_up
condign {Adj.} [förml.]

3. "skarga, wniosek"

Słusznie oczekują zatem, że prawo będzie uznawać i egzekwować te prerogatywy.
They have a rightful expectation that the law should recognise and vindicate these rights.
To był naprawdę historyczny moment i w gruncie rzeczy doskonała okazja dla Europy do zajęcia słusznie należnego jej miejsca w polityce międzynarodowej.
This was indeed a historic moment, and indeed a great opportunity for Europe to take its rightful place in international politics.
Cieszę się, że Ukraina w sposób zdecydowany podąża ścieżką demokracji i że zdaje sobie sprawę, iż słusznie należy do europejskich krajów demokratycznych.
I am delighted that Ukraine is resolutely taking the path to democracy and that it understands it has a rightful place in the community of European democratic countries.

Beispielsätze für "słuszny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJako sąsiedzi uznalibyśmy przyjęty przez państwa kierunek za słuszny.
As such, we would consider the direction you are taking to be the right direction.
PolishOdniosę się do pana apelu, ponieważ uważam, że jest słuszny, a ponadto jest to mój obowiązek.
Out of a sense of conviction and duty I will respond to what you have requested.
PolishGłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że jest to słuszny kierunek.
I voted for this report because I think that this is the direction we should choose.
PolishKomisja powinna zatem podjąć odpowiednie działania i jest to słuszny krok.
The Commission should, therefore, take action and that is a good thing.
PolishNiewątpliwie pomysł, by zajmować się problemami według stopnia ich ważności, jest słuszny.
It is undoubtedly a good idea to tackle the problems in order of severity.
PolishJest to słuszny argument, ale musimy działać w ramach traktatu z Lizbony.
That is a worthy argument, but we must work within the framework of the Treaty of Lisbon.
PolishKryzys udowodnił, że Europa nie reaguje na czas i często nie reaguje w sposób słuszny.
The crisis demonstrated that Europe did not respond in time and often did not respond well.
PolishBo gdyby tak było, to ja uważam, że to jest kierunek słuszny.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
PolishJest to dziedzina, w której bardzo łatwo jest uznać, że nasz cel jest słuszny.
This is an area in which it is very easy to agree on our goal.
PolishNie jest to miejsce, w którym należałoby rozstrzygać, czy dostęp do aborcji jest słuszny, czy nie.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
PolishA mimo to ta sama UE uznaje, że słuszny jest wzrost budżetu tej instytucji o 6 %.
Yet, at the same time, the same EU deems it appropriate that the budget of this place increases by 6%.
PolishJednakże plan EPSTE jest ważny i słuszny nie tylko dlatego, że zapewnia nam czystszą energię.
However, the SET Plan is not only important and right because it ensures us cleaner energy.
PolishI wstaje bardzo rano, a daje pokarm czeladzi swej, a obrok słuszny dziewkom swym.
She riseth also while it is yet night, And giveth food to her household, And their task to her maidens.
PolishWówczas Parlament Europejski dowodził, że to słuszny krok.
At the time, the European Parliament proved it was taking the right action.
PolishWniosek ten jest słuszny z bardzo wielu praktycznych powodów.
There is a whole range of sensible reasons why this proposal is right.
PolishW styczniu powiedziałam, że nadal jestem przekonana, że to słuszny pomysł.
What I said in January was that I remain to be convinced.
PolishUważam, że nasz osąd był słuszny i dlatego popieram tę umowę.
I believe we have judged this correctly and I therefore lend my support to this agreement.
PolishZwrócenie teraz Państwa uwagi na ten aspekt jest łatwe, ale moim zdaniem jest to słuszny kierunek.
It is easy to call your attention to this now, but I do think this is the right way forward.
PolishPrzegląd paktu stabilności i wzrostu jest całkowicie słuszny.
It is entirely appropriate to review the stability and growth pact.
PolishA zatem opór narodowy jest słuszny: jest to prawo wszystkich obywateli i obowiązek wszystkich patriotów.
So national resistance is legitimate: the right of all citizens, and the duty of all patriots.