"rodzaj" Englisch Übersetzung

PL

"rodzaj" auf Englisch

PL

rodzaj {Maskulin}

volume_up
1. Allgemein
rodzaj (auch: gatunek, sort)
Jest to rodzaj scjentyzmu, rodzaj improwizowanego scjentyzmu.
It is a kind of scientism, a kind of improvised scientism.
To jest ten sam rodzaj poświęcenia, ten sam rodzaj piękna.
It's that same kind of commitment, that same kind of beauty.
To rodzaj innowacji wspartych technologią, która istnieje już dzisiaj, .
This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today.
rodzaj (auch: numer, gatunek, druk, czcionka)
Nasilenie krwawienia/ rodzaj zabiegu chirurgicznego Rodzaj krwawienia
Degree of haemorrhage/type of surgical procedure Haemorrhage
szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna);
a special type of reduced red blood cell count (haemolytic anaemia); a dangerous drop in a type
Drugi rodzaj informacji to informacje przekazywane bezpośrednio Origin przez użytkownika.
The second type of collected data is information that you give to Origin directly.
rodzaj (auch: warstwa, klasa, gromada, kurs)
Jest rodzaj komórek, dość niewielkich, które uciszają swoich sąsiadów.
There's a class of cells, a fairly small cell, an inhibitory cell, that quiets its neighbors.
Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (rodzaj
Tell your doctor if you are receiving monoamine oxidase (MAO) inhibitor (a class of antidepressant
Szczep oporny na jeden rodzaj fluorochinolonu będzie również oporny na działanie innych przedstawicieli tej klasy leków.
A strain which is resistant to one type of fluoroquinolone will also be resistant to other members of the class of fluoroquinolones.
Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych były podobne w obu leczonych grupach.
The nature and incidence of adverse events were similar between treatment groups.
Rodzaj zakażeń był w zasadzie podobny w grupach natalizumabu i placebo.
The nature of the infections was generally similar in natalizumab- and placebo-treated patients.
Rodzaj i częstość występowania reakcji niepożądanych były podobne pomiędzy obiema leczonymi grupami.
The nature and incidence of adverse reactions were similar between treatment groups.
rodzaj (auch: typ)
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?
What sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Co to za rodzaj porozumienia gospodarczego, które pomija państwa?
What sort of economic agreement is it that misses countries out?
To jest rodzaj sekwencja - pokażę wam jej bardziej artystyczną wizję.
And so that's the sort of sequence, and so I have a more artistic impression of this.
rodzaj (auch: genre)
Powinniśmy zachęcać europejskich uczestników, aby korzystali z tej przestrzeni - także w różnych językach i w ramach różnych rodzajów literackich.
We should encourage European players into this space as well in different languages and genres.
rodzaj
Najstarsi członkowie naszego rodu, rodzaju Homo, byli ciemnoskórzy.
The earliest members of our lineage, the genus Homo, were darkly pigmented.
Wirus klasycznego pomoru świń, należący do rodzaju Pestivirus, koduje szereg glikoprotein ne
The Classical Swine Fever (CSF, Hog Cholera) virus, a member of the Pestivirus genus, codes for a tn
Te dwa zdjęcia przedstawiają czerwony zakwit na przegu oraz bakterię z rodzaju przecinkowca, oraz bakterię z rodzaju przecinkowca, tego samego rodzaju co cholera.
These are two shots of a red tide coming on shore here and a bacteria in the genus vibrio, which includes the genus that has cholera in it.
rodzaj
2. Grammatik
rodzaj
Tylko dzięki tego rodzaju prawom będziemy mogli skutecznie walczyć z brakiem równouprawnienia.
It is only with these kinds of rights that we will be able to tackle gender inequality.
W ustępie 13 sprawozdawczyni rozprawiła się z tradycyjnym modelem płci, a w ustępie 14 przedstawiła coś w rodzaju nienawiści do nowych ilustracji w Internecie.
There was the challenge to traditional gender roles in paragraph 13 and, in paragraph 14, something approaching a hatred of new images on the internet.
Co więcej, rozciągnięcie zastosowania dyrektywy na ofiary wszelkiego rodzaju przemocy, a nie tylko na ofiary przemocy uwarunkowanej płciowo, to kolejny milowy krok.
What is more, extending the application of the directive to the victims of any kind of violence, not just the victims of gender-based violence, represents a further milestone.

Beispielsätze für "rodzaj" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishW sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
After all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
PolishNie stałabym dziś przed państwem, gdyby nie ten wyjątkowy rodzaj współpracy.
I wouldn't be standing here today if it wasn't for extreme radical collaboration.
Polishchoroby oczu, takie jak określony rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku),
You have eye problems such as certain kinds of glaucoma (increased pressure in the eye).
PolishTedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka?
And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign?
PolishGdyby musieli wybierać między dwoma ostatnimi, który rodzaj bólu by wybrali?
Or, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
PolishIstniał rodzaj stowarzyszenia pomocy, które działało w tamtych latach.
There was an underground railroad of sorts that was going on during those years.
PolishW uniżeniu jego sąd jego zniesiony jest, a rodzaj jego któż wypowie?
In his humiliation his judgment was taken away: His generation who shall declare?
Polishten rodzaj myślenia doprowadza ekonomistów do szaleństwa i słusznie.
Would you drive to get it? ~~~ At this point, 0.003 savings -- the 100 dollars.
PolishAby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
To add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
PolishMoże się to również przekształcić w pewien rodzaj towaru, i to jest przerażające.
And it can also turn into a commodity, which is a very scary thing.
PolishJest rodzaj, który ojcu swemu złorzeczy, a matce swojej nie błogosławi.
There is a generation that curse their father, And bless not their mother.
PolishNie jest to także jeden rodzaj polityki: jest to zbiór połączonych i zrównoważonych działań.
Nor is it just one policy: it is a set of combined and well-balanced actions.
PolishTo nie jest ten rodzaj relacji, jakie powinniśmy utrzymywać z bardzo ważnym partnerem w handlu.
That is not the relationship we should have with a very important trading partner.
PolishTak więc ten rodzaj kary powinien być stosowany tylko wyjątkowo.
Such a sentence should therefore only be imposed in exceptional circumstances.
PolishZaprawdę powiadam wam, żeć nie przeminie ten rodzaj, ażby się to wszystko stało.
Verily I say unto you, This generation shall not pass away, until all these things be accomplished.
PolishTo rodzaj rozwiązania, jakie mamy już w odniesieniu do produktów farmaceutycznych.
This is something we already have for pharmaceutical products.
PolishPomyśleliśmy jednak, że znajdziemy może lepszy pomysł na alternatywny rodzaj opału.
And so we thought perhaps there might be a better way to come up with an alternative cooking fuel.
PolishTen rodzaj decyzji jest w gestii niezależnych ekspertów i organów.
Those kinds of decisions are in the hands of independent experts and independent bodies.
PolishNigdy nie odważyłbym się kłócić z wami o to, że istnieje tylko jeden rodzaj odpowiedniego jedzenia.
The fact that there are many right answers to the question, "What is food?"
PolishJednak przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy w jaki sposób można otrzymać taki rodzaj danych.
But for a long time we couldn't quite figure out: Wow can we get these kinds of video inputs?