"równy" Englisch Übersetzung

PL

"równy" auf Englisch

volume_up
równy {Adj. m.}

PL równy
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

równy (auch: jednakowy, równorzędny)
volume_up
equal {Adj.}
Jak zapewnimy dzieciom równy dostęp do możliwości wypowiedzenia własnej opinii?
How do we ensure equal access for children to express their views?
Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (
Equal treatment and access for men and women in the performing arts (
Przyjęto dwie poprawki GUE (równy dostęp do opieki zdrowotnej/leczenia i Kolumbia).
Two GUE amendments were adopted (equal access to healthcare/treatment and Colombia).
Najtrudniej jednak będzie stworzyć równe szanse w odniesieniu do procesowych praw do obrony.
But the hardest case is going to be creating an even playing field in relation to procedural defence rights.
Nawet w czasach kryzysu walczmy o równe warunki w równoważnych sytuacjach!
Even in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Ale ci lobbyści, to przecież przedstawiciele spółek, którzy walczą o równe szanse.
Those lobbyists, though, are representatives of companies that are fighting for an even break.
równy (auch: poziomy)
volume_up
level {Adj.}
Należy dopilnować, by stosunki handlowe były omawiane jak równy z równym.
It must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
Zamiast konkurować jak równy z równym, szala w poważnym stopniu przeważa na naszą niekorzyść.
Instead of a level playing field, it is seriously tilted against us.
To najlepsza gwarancja równych szans dla wszystkich naszych linii lotniczych.
This is the best guarantee of a level playing field for all our airlines.
Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
Mexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
The atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
równy (auch: ciągły, pewny, stały, miarowy)
volume_up
steady {Adj.}
We are moving forward at a steady pace.
Średni± SD klirens w stanie stacjonarnym wynosił 13, 1± 5, 0 ml/ godz., przy średnim okresie półtrwania± SD równym 16± 4 dni.
The mean± SD steady-state clearance was 13.1± 5.0 ml/ h, with a mean± SD half-life of 16± 4 days.
Następnie nacisnąć tłok strzykawki i powoli, równym tempem wstrzykiwać cały roztwór (patrz Rysunek 14)
Then push the plunger to inject all of the solution at a slow, steady rate (see Diagram 14).
równy (auch: jednakowy)
volume_up
even-Stevens {Adj.} [Amer.] [umg.]
równy (auch: jednakowy)
volume_up
even-steven {Adj.} [Amer.] [umg.]
I okazało się, że nie tylko te rozkłady były prostymi, ale nachylenia prostych skupiały się wokół wartości alfa równej 2,5.
And we found that not only were the distributions these straight lines, but the slope of these lines, they clustered around this value of alpha equals 2.5.
Mam nadzieje, że rozpoczną się one tak szybko jak to tylko możliwe, zaraz po Europejskim Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich, podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.
I hope that they will begin as soon as possible, straight after the European Year of Equal Opportunities for All, in this European Year of Intercultural Dialogue.

2. "z"

Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
Mexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
The atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.

Beispielsätze für "równy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishSkuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (debata)
Efficiency and equity in European education and training systems (debate)
PolishMusimy również zagwarantować różnorodność kulturową i równy status dla języków mniejszości.
We must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
PolishMam nadzieję, że kobiety i mężczyźni będą mieli w niej równy udział, szczególnie w pracach w terenie.
I hope that women and men will participate in it equally, in particular, on the ground.
PolishKażdego roku znika obecnie 13 milionów hektarów lasu, czyli obszar równy wielkości Grecji.
At present, almost 13 million hectares of forest, an area the size of Greece, disappear every year.
PolishWstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.
I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High.
PolishU dzieci obserwowano okres półtrwania równy około 6 godzin.
A half-life of approximately 6 hours has been reported in children.
PolishPokonałem dystans równy dystansem 31 maratonów, Dwa razy z zedu.
I skied the equivalent of 31 marathons back to back.
PolishOznacza to jego równy podział pomiędzy państwa członkowskie.
This means sharing it equally between the Member States.
PolishSkuteczność i równy dostęp mogą się wzajemnie wzmacniać.
Efficiency and equity are, in effect, mutually enforcing.
PolishCałkowity obszar nielegalnych winnic jest właściwie równy liczbie hektarów, które UE musi wykarczować.
The total area of those illegal vineyards actually equals the number of hectares that the EU needs to grub up.
PolishKobiety mogą i muszą mieć równy udział w procesie wspierania pokoju i bezpieczeństwa, o czym stanowi rezolucja nr 1325.
As resolution 1325 states, women can and must participate equally in the promotion of peace and security.
PolishJest to oczywiście pożądane, jednak często i błędnie twierdzi się, że skuteczność i równy dostęp wykluczają się wzajemnie.
I think this is really desirable, of course, but it is frequently, and wrongly, assumed that efficiency and equity are mutually exclusive.
PolishNatomiast w grupie pacjentów przyjmujących allopurinol odsetek ten wynosił 22 % (60 z 268), a u pacjentów w grupie placebo był on równy zeru.
This was compared with 22 % of the patients taking allopurinol (60 out of 268) and none of the 134 patients taking placebo.
PolishMusimy zapewnić równy podział bogactwa między zamożne i biedne państwa członkowskie, małe i duże, i między ich obywateli.
We have to ensure that wealth is evenly distributed among rich and poor Member States, among small and big countries, and among their citizens.
PolishMusimy chronić obywateli krajów UE podczas podróży po Unii i musimy zapewnić równy dostęp do naszych usług transportowych.
We must protect the citizens of EU countries as they travel throughout the Union, and we must ensure equity of access to our transport services.
PolishPo dwóch dochodzeniach w tej sprawie nadszedł czas, by spojrzeć w przyszłość i starać się odbudować relacje ze Stanami Zjednoczonymi jak równy z równym.
After two enquiries, it is time to look forward and to work on restoring relations with the United States as equals.
PolishW Chinach coroczny wzrost możliwości generowania energii elektrycznej jest równy całkowitym możliwościom generowania energii przez Wielką Brytanię.
China is currently increasing its electricity-generating capacity every year by the equivalent of the UK's total capacity.
PolishMusimy przeciwdziałać takiej zinstytucjonalizowanej dyskryminacji i zapewnić sprawiedliwy, darmowy i równy dostęp do dawstwa narządów dla wszystkich.
We must fight such institutionalised discrimination and ensure fair, free and equitable access to organ donation for all.
PolishPonieważ im tedy Bóg dał równy dar i jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, i któżem ja był, abym mógł zabronić Bogu?
If then God gave unto them the like gift as [he did] also unto us, when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I, that I could withstand God?
PolishWzrost jest równy zero.