"przywiązywać" Englisch Übersetzung

PL

"przywiązywać" auf Englisch

PL przywiązywać
volume_up
[przywiązuję|przywiązywałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Właśnie dlatego musimy przywiązywać większą wagę do bezpieczeństwa jądrowego.
This is why we must attach greater importance to nuclear safety.
Ponadto musimy przywiązywać większe znaczenie do nauki.
What is more, we have to attach greater importance to science.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
This will reflect the central priority I attach to research and innovation.

2. "coś do czegoś"

przywiązywać (auch: przywiązać)
volume_up
to tie [tied|tied] {Vb.} (sth (on) to sth)
Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Pierwszy oficer bierze sznur i przywiązuje Odyseusza do masztu solidnym węzłem.
And the first mate takes a rope and ties Odysseus to the mast in a nice knot.

Synonyme (Polnisch) für "przywiązywać":

przywiązywać

Beispielsätze für "przywiązywać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishUważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
PolishMusimy przywiązywać szczególną wagę do zapewnienia im dobrej sytuacji.
We must pay particular attention to ensuring that a good position is established.
PolishNależy do usług finansowych przywiązywać większą wagę, także na szczeblu europejskim.
Financial services need much more attention, including at European level.
PolishUważam, że do tego zjawiska powinniśmy przywiązywać szczególną wagę.
I believe that we really should pay particular attention to this phenomenon.
PolishWielkie znaczenie należy przywiązywać w tym kontekście do koncepcji, by pomóc ludziom, aby pomogli sobie sami.
Great importance attaches in this context to the concept of helping people to help themselves.
PolishUważam, że nie powinniśmy przywiązywać się do tych liczb.
I think that we should not become fixated on these figures.
Polish. - Uważam również, że debata ta pokazała, jak wielką wagę należy przywiązywać do ochrony środowiska.
I also believe the debate showed the importance to be attached to the protection of the environment.
PolishJeśli nie będziemy przywiązywać wagi do polityki podatkowej nie będziemy w stanie osiągnąć celów lizbońskich.
Without paying due attention to taxation policy we would not be able to achieve the Lisbon objectives.
PolishMusimy w szczególności przywiązywać również wielką wagę do możliwości wymiany wiedzy między pokoleniami.
In particular we must also pay great attention to the possibility of exchanging knowledge between the generations.
PolishDo konkurencyjności regionów trzeba przywiązywać ogromną wagę, zwłaszcza w zglobalizowanym świecie.
Particularly in a globalised world, a great deal of importance should be attached to the competitiveness of the regions.
PolishMusimy przywiązywać wielką wagę do wzajemności.
PolishPrzejęcie Edcon, potężnego detalisty, przez Bing Capital jest dowodem pewności, jaką zaczynają przywiązywać do ekonomii.
Bing Capital's acquisition of Edcon, a large retailer, is testimony to the confidence they are starting to place in the economy.
PolishUważam, że Komisja i państwa członkowskie muszą przywiązywać tak samo duża wagę do jakości jak do skuteczności i równego dostępu do edukacji.
I believe the Commission and Member States must put as much emphasis on quality as on efficiency and equity.
PolishDlatego właśnie uważam, że należy większą wagę przywiązywać do stworzenia młodym ludziom większych możliwości wejścia na rynek pracy.
This is why I think that it is appropriate to have a greater focus on boosting young people's chances of entering the job market.
Polishprzywiązywać dużą wagę do czegoś
PolishW szczególności oznacza to, że przez cały proces negocjacji będziemy przywiązywać szczególną wagę do naszego sąsiedztwa z Rosją.
This in particular means that we will pay special attention to our common neighbourhood with Russia throughout the entire negotiation process.
PolishZgadzam się z opinią pana posła sprawozdawcy co do tego, że musimy przywiązywać wagę do kwestii bezpieczeństwa i walki z działalnością fałszerzy.
I agree with the rapporteur on the importance we need to give to the issue of security and the battle against counterfeiters.
Polishprzywiązywać wielką wagę do
Polishprzywiązywać wielką wagę do
PolishPodobną wagę, jak do kwestii bezpieczeństwa, powinno się przywiązywać do walki z narkotykami, aby chronić życie młodych Europejczyków.
Equal importance should be accorded to narcotics - alongside security - for the sake of the lives of European young people.