"przybrać" Englisch Übersetzung

PL

"przybrać" auf Englisch

PL

przybrać {perfektives Verb}

volume_up
1. Allgemein
Sytuacja polityczna i gospodarcza w Zimbabwe przybrała, jak się dowiadujemy, "wymiar zagrożenia życia”.
The political and economic situation in Zimbabwe has reportedly assumed 'life-threatening proportions'.
(EL) Pani przewodnicząca! Teraz gdy mamy lato i warunki pogodowe, zwłaszcza w Grecji i na Morzu Śródziemnym, są dobre, nielegalna imigracja przybierze niestety większe rozmiary.
(EL) Madam President, Now that the summer is here and weather conditions are good, particularly in Greece and the Mediterranean, illegal immigration will unfortunately assume major proportions.
Musimy również rozważyć, jaki kształt powinny przybrać najbliższe główne misje służące badaniu układu słonecznego.
We will also have to consider what form the next major missions to research the solar system should take.
Stosunki pomiędzy UE a Rosją muszą przybrać formę prawdziwego, a nie tylko udawanego partnerstwa.
The relationship between the EU and Russia must take the form of a genuine partnership, and not just a feigned partnership.
Solidarność ta może przybrać różne formy pomocy, na przykład, jeżeli granice zewnętrzne znajdują się pod presją.
This solidarity can take different forms by assisting, for instance, where the external border is under pressure.
przybrać (auch: przystroić)
2. Gehoben

Beispielsätze für "przybrać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZwracam się do Rady i Komisji, by określiły jaką formę ich zdaniem taki organ europejski powinien przybrać?
Council and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
PolishInnymi słowy, jeżeli ten temat może przybrać atrakcyjną formę, to pieniądze na pewno się znajdą.
In other words, if the theme can be made to look attractive, the money will surely be found.
PolishZaradzenie szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu może przybrać różne formy w zależności od rodzaju szkody:
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
PolishWyolbrzymianie jednak może przybrać rozmiary szaleństwa.
PolishUbolewam, potępiam, wzywam, domagam się, ale musimy też działać, a te działania muszą przybrać zróżnicowane formy.
I deplore, I condemn, I urge, I demand, but we also need to act and that action has to come in different forms.
PolishNa koniec chcę poruszyć sprawę kryzysu humanitarnego w Iraku, który może przybrać rozmiary katastrofy.
Finally, I would like to raise the issue of the humanitarian crisis in Iraq, which is about to reach catastrophic proportions.
PolishJeśli solidarność ma przybrać konkretną formę, wszystkie państwa muszą przyjąć jednakową odpowiedzialność za wysiedlanych, którzy uciekają z Libii do Europy.
And for solidarity to be concrete, it must mean that all Member States shoulder responsibility for the displaced people who are fleeing Libya towards Europe.
PolishDlatego eskalacja przemocy, której jesteśmy dziś świadkami i która może przybrać na sile w przyszłości, nie jest najlepszą wizytówką pozwalającą na uzyskanie specjalnego statusu.
Therefore, this escalation of violence that we are currently witnessing, which may intensify in the future, is not the best calling card for advanced status.
PolishZ uwagi na skurcz naczyń obwodowych i desaturację krwi żylnej, przy normalnym utlenowaniu krwi tętniczej, błony śluzowe mogą przybrać blady wygląd i/ lub siny odcień.
Due to peripheral vasoconstriction and venous desaturation in the presence of normal arterial oxygenation, the mucous membranes may appear pale and/ or with a blue tinge.
PolishNa koniec, nowa umowa z Republiką Mołdowy powinna przybrać postać układu o stowarzyszeniu, podobnie jak w przypadku pozostałych krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.
Finally, the new agreement with the Republic of Moldova should be an association agreement as in the case of the other countries under the European neighbourhood policy.