PL przewidywać
volume_up
{imperfektives Verb}

1. Allgemein

Powinniśmy przewidywać wydarzenia, a nie czynimy tego.
We should anticipate events, but we do not.
Nie możemy i nie będziemy oceniać z góry ani przewidywać wyników rozmów czy negocjacji.
We cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
Zamiast przewidywać, dziecko śledzi ruch piłki.
Instead of anticipating, the child always follows where the ball has been.
W takiej atmosferze trudno jest przewidywać zarówno zagraniczne, jak i krajowe inwestycje.
It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate.
Ponadto taką rolę przewiduję wraz z państwem dla europejskiego legislatora.
Furthermore, this is the role that I envisage, with you, for the European legislator.
W nowym rozporządzeniu przewidujemy, że środki własne powinny wynosić 15%, a subsydia 85%.
We envisage setting own resources at 15% and subsidies at 85% in the new Regulation.
Przede wszystkim musimy lepiej przewidywać, jakie umiejętności będą poszukiwane na rynku pracy.
We need, firstly, to forecast better the skills needed in the labour market.
Podwyżki cen do 30-40 procent są też przewidywane w Estonii.
Price rises of up to 30-40 per cent are also forecast in Estonia.
Jednocześnie stopa inflacji jest przewidywana na poziom 3,2%.
At the same time inflation is forecast at 3.2%.
przewidywać (auch: przewidzieć)
Należy rozpoznawać, przewidywać i zapobiegać kryzysom, a swoboda gospodarcza nie może oznaczać anarchii gospodarczej.
We must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Przewidujemy, że można go będzie przedstawić kolegium w dniu 5 maja.
So we foresee that this could be presented to the college on 5 May.
Obecnie związki rolników zaczynają przewidywać korzyści dla zdrowia i dobrostanu zwierząt z wykorzystania klonowania.
Now the farmers' unions are beginning to foresee benefits to animal health and welfare through the use of cloning.
przewidywać (auch: przewidzieć, prorokować)
A potrafiąc przewidywać, możemy projektować przyszłość.
And if we can predict, then we can engineer the future.
Nie mam więc zamiaru przewidywać wyniku tej debaty.
Therefore, I am not going to predict what the outcome of the debate will be.
Można przewidywać, że przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej nie nastąpi za naszego życia.
We might predict that Turkey's accession to the European Union will not happen in our lifetime.
przewidywać (auch: przewidzieć, uwzględnić, uwzględniać)
volume_up
to provide for {Vb.} (sth: eventuality, expenses)
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
przewidywać (auch: zakładać, wyobrażać sobie)
volume_up
to envision {Vb.} [Amer.]
Sprawozdanie przewiduje dalsze niedopuszczalne przekazanie kompetencji krajowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa UE.
The report envisions further unacceptable transfer of national competence in defence and security to the EU.
Przewiduję 36 kondygnacji w 450 wieżowcach mieszkalnych powód aby przemyśleć zdrowie umysłowe każdego architekta przed przyznaniem ważnego zamówienia.
I envision a 36-story, 450-unit residential high-rise -- a reason to consider the mental health of any architect before granting an important commission.
Uważam, że nie do nas należy przewidywanie możliwego rozwoju sytuacji w tych krajach.
I find that it is not our business to foretell the possible developments in those countries.
Traktowanie ludzi jak maszyny może być filozoficznie i naukowo trafne, ale jest też stratą czasu, jeśli chce się przewidywać ich zachowania.
We are evolved to second-guess the behavior of others by becoming brilliant, intuitive psychologists.

2. Rechtswesen

przewidywać (auch: przewidzieć)
volume_up
to provide for {Vb.} (treaty, agreement)
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.

3. Rechtswesen: "że"

przewidywać (auch: przewidzieć)
volume_up
to provide {Vb.} (that)
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.

Beispielsätze für "przewidywać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishDziałania niepożądane różnego stopnia można przewidywać u około 91 % pacjentów.
Approximately 91 % of patients can be expected to have adverse reactions of any grade.
PolishNa podstawie tych danych można przewidywać, że stan stacjonarny wystąpi po około 49– 56 dniach.
Based on these data, the onset of steady state is predicted to be approximately 49 – 56 days..
PolishSą jednak także przyczyny, które przewidywać i kontrolować możemy.
However, there are also causes which we can and need to control.
PolishTaka będzie sytuacja, na ile można ją przewidywać, w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
This will be the situation, to the extent that it can be predicted, over the coming weeks and months.
PolishTo z kolei pozwala przewidywać brak możliwości jej wypełnienia.
That raises expectations that it may not be possible to fulfil.
PolishPowinna ona również przewidywać obowiązek ze strony azylantów do współpracy w ramach procedury.
It must also include an obligation on the part of the asylum seekers to cooperate in the procedure.
PolishWiecie, ja nie lubię przewidywać, ale zróbmy mały wyjątek, co?
I usually make the predictions, but let's do a little flip.
PolishZamiast przewidywać, dziecko śledzi ruch piłki.
Instead of anticipating, the child always follows where the ball has been.
PolishStężenie gabapentyny w osoczu w stanie stacjonarnym daje się przewidywać z danych dotyczących podania jednorazowego.
Steady state plasma gabapentin concentrations are predictable from single-dose data.
PolishMożemy jednak nadal patrzeć w niebo i przewidywać.
But if we want to look at the sky and see predictions, we still can.
PolishMożemy przewidywać formowanie się galaktyk, ich zderzanie się lub powstawanie nowych systemów słonecznych.
We can see predictions of galaxies forming, of galaxies colliding into each other, of new solar systems.
PolishMożna przewidywać, że długie okresy supresji testosteronu u mężczyzn będą miały wpływ na gęstość kości.
It can be anticipated that long periods of testosterone suppression in men will have effects on bone density.
PolishNawet jeśli sytuacja się uspokoi, można przewidywać, że pojawią się nowe i być może jeszcze bardziej brutalne zamieszki.
Even if the situation calms down, new and perhaps even more violent unrest can be predicted.
PolishGlobalizację można jednak przewidywać i regulować.
However, globalisation can be anticipated and regulated.
PolishW zasadzie: muszę przewidywać przyszłość.
So that really means I have to make predictions of the future.
PolishZachorowalność na niektóre rodzaje raka daje się przewidywać na podstawie predyspozycji genetycznych, stylu życia itd.
The incidence of some kinds of cancer can be predicted by genetic predisposition, lifestyle and so on.
PolishJakiego rodzaju wspólnotowe systemy finansowania można przewidywać, aby usprawnić prowadzenie szkół akredytowanych?
What kind of Community funding systems could be envisaged to improve the running of the accredited schools?
PolishTaki traktat musiałby w każdych okolicznościach przewidywać autonomiczny region tamilski na północnym wschodzie kraju.
Under all circumstances such a treaty must deliver a self-governing Tamil region in the north-east of the country.
PolishNauczyłem się prawidłowo przewidywać ile worków na ciała będzie potrzeba dla ludzi, którzy zginą w tych obozach.
And I got really good at predicting how many body bags you would need for the people who were going to die in these camps.
PolishKorzystamy więc z tych konstrukcji, aby zacząć przewidywać kolejność akwizycji języka, prace nad tym zagadnieniem właśnie trwają,
So we're using these structures to start predicting the order of language acquisition, and that's ongoing work now.