"przestawić" Englisch Übersetzung

PL

"przestawić" auf Englisch

PL przestawić
volume_up
{Verb}

Sektor motoryzacyjny miał ponad dziesięć lat, aby przestawić się na bardziej ekologiczną technologię.
The car industry has had more than a decade in which to switch to greener technology.
To oczywiste, że nadszedł czas, aby przestawić się na technologie przyjazne dla środowiska.
It is obvious that the time is right to switch to this environmentally friendly technology.
Nie możemy przestawić się z kwot połowowych na coś innego i zamiast tego decydować się na pracę na rzecz rozwoju”.
We cannot switch from the fishing quota to something different, and decide to work on development instead'.
przestawić
przestawić (auch: postawić, składać, złożyć, założyć)
Panie przewodniczący! Pan poseł Cohn-Bendit omówił wniosek przestawiony w zeszłym tygodniu przez moją grupę na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących.
Mr President, Mr Cohn-Bendit discussed a motion put forward by my group in the Conference of Presidents last week.
przestawić (auch: przesunąć, przesuwać, przestawiać)
volume_up
to rearrange {Vb.} (furniture)
volume_up
to shuffle {Vb.} (furniture, objects)
volume_up
to shuffle about {Vb.} (furniture, objects)

Beispielsätze für "przestawić" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJak przestawić pacjentów aktualnie nieleczonych entakaponem na preparat Stalevo
How to transfer patients not currently treated with entacapone to Stalevo
PolishKiedy skończysz, pomóż mi przestawić meble.
When you're done, I just need some help moving some furniture.
PolishPracujemy na małych laptopach, próbujemy przestawiać biurka, żeby przestawić nasz sposób myślenia.
There are, I don't know, some lessons from all of this, personal and political -- and in a way, they're the same thing.
PolishNie chcieli przestawić się na system komponentów.
They didn't want to go to a componentized system.
PolishPostaramy się przestawić wam najwspanialszą część, będzie można rozmawiać z Milo własnym głosem.
We're trying to introduce you to what I believe is the most wonderful part, you being able to talk in your natural voice to Milo.
PolishTo filozofia, na którą musimy się przestawić.
Polishotrzymujących r- HuEPO raz w tygodniu można przestawić na leczenie produktem Nespo dawkowanym raz na dwa tygodnie.
weekly or once every other week pediatric dose of Nespo (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
PolishJak przestawić pacjentów przyjmujących preparaty lewodopy/ inhibitora DDC (karbidopa lub benzerazyd) i tabletki entakaponu na preparat Stalevo
How to transfer patients taking levodopa/ DDC inhibitor (carbidopa or benserazide) preparations and entacapone tablets to Stalevo
Polishotrzymujących r- HuEPO raz w tygodniu można przestawić na leczenie produktem Aranesp dawkowanym raz na dwa tygodnie.
The initial weekly or once every other week pediatric dose of Aranesp (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
PolishZarazem najbardziej optymistyczny, bo oznacza, że możemy przestawić cały przemysł ze 100 tysięcy samochodów w 2011 r.
It's also the most optimistic number because it means we will scale this industry from 100 thousand cars is 2011, to 10 million cars by 2016 -- 100 x growth in less than five years.
PolishW przypadku omyłkowego wstrzyknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i przestawić lekarzowi ulotkę informacyjną bądź etykietę znajdującą się na opakowaniu.
In case of accidental self-injection, seek medical advice immediately and show the package leaflet or the label to the physician.
PolishKobiety przychodziły z historiami o mężczyznach, którzy nie mogli się przestawić, gniewnych i nieelastycznych, o zakłopotanych dzieciach pomiędzy dwoma światami.
And the women came with their stories about men who could not make the transition, angry and inflexible, and troubled children caught between two worlds.
PolishW przypadku zdiagnozowania PRCA leczenie produktem Nespo musi zostać ia przerwane, a pacjenta należy przestawić na inną rekombinowaną erytropoetynę (patrz punkt en
In case PRCA is diagnosed, therapy with Nespo must be discontinued and patients should not be switched to another recombinant erythropoietic protein (see section 4.4).
PolishW przypadku zdiagnozowania PRCA leczenie produktem Nespo musi zostać przerwane, a pacjenta należy przestawić na inną rekombinowaną erytropoetynę (patrz punkt 4. 4).
In case PRCA is diagnosed, therapy with Nespo must be discontinued and patients should not be switched to another recombinant erythropoietic protein (see section 4.4).
PolishW przypadku zdiagnozowania PRCA leczenie produktem Aranesp musi zostać przerwane, a pacjenta należy przestawić na inną rekombinowaną erytropoetynę (patrz punkt 4. 4).
In case PRCA is diagnosed, therapy with Aranesp must be discontinued and patients should not be switched to another recombinant erythropoietic protein (see section 4.4).
PolishDuża liczba i zróżnicowanie dialogów i konsultacji prowadzonych z krajami trzecimi - a liczba tych krajów ciągle rośnie - powodują, że trudno jest przestawić globalną ocenę.
The great variety and number of European Union human rights dialogues and consultations with third countries - which, moreover, are steadily increasing - make any global evaluation very arduous.