"przepływ" Englisch Übersetzung

PL

"przepływ" auf Englisch

PL przepływ
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

przepływ (auch: przypływ, spływ, dopływ)
volume_up
flow {Subst.}
To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
zmniejszony przepływ krwi w naczyniach serca, przyspieszone bicie serca
Reduced blood flow in the heart vessels, faster heartbeat
W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.
As a consequence, peripheral blood flow increases, with no effect on heart rate.
przepływ (auch: strumień, ciągłe zmiany)
volume_up
flux {Subst.}
przepływ (auch: napływ, dopływ)
volume_up
inflow {Subst.}

2. "dokumentów"

przepływ (auch: cykl produkcji, cykl pracy, obieg)
volume_up
workflow {Subst.}
Harmonizacja zaproszeń do przetargów i przepływy pracowników we wszystkich państwach członkowskich
• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States

3. "transport"

przepływ (auch: przewóz)
volume_up
movement {Subst.} (transport)
Swobodny przepływ pracowników jest dla Unii Europejskiej ważnym priorytetem.
The free movement of labour is an important priority for the European Union.
Swobodny przepływ towarów stanowi jedną z fundamentalnych europejskich wolności.
The free movement of goods is one of Europe's fundamental freedoms.
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona (
Freedom of movement for workers within the Union - codified version (

Synonyme (Polnisch) für "przepływ":

przepływ
Polish

Beispielsätze für "przepływ" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJego ideą jest swobodny przepływ osób, towarów i usług pomiędzy tymi krajami.
The idea is for people, goods and services to move freely across borders.
PolishUmożliwia w drogach oddechowych łatwiejszy przepływ powietrza do płuc i z płuc.
It helps the airways in the lung to stay open making it easier for air to get in and out.
PolishJeżeli ma obowiązywać swobodny przepływ towarów, to czy nie powinien on dotyczyć również osób?
If goods are to move freely, should people not be allowed to do so, too?
PolishA to oznacza jednokierunkowy przepływ energii, ze środowiska do naszych domów i miast.
And that means that there is a one-way transfer of energy from our environment into our homes and cities.
PolishI wywołuje to prosty, powolny przepływ danych 10 000 bitów na sekundę, 20 000 bitów na sekundę.
And it creates a simple, low-speed data stream in 10,000 bits per second, 20,000 bits per second.
PolishWstrzymano przepływ informacji z zewnątrz, a posłom do parlamentu odmówiono wstępu do Maroka.
No information and no members of parliament are allowed in.
PolishAby skuteczniej zwalczać to rozwijające się zjawisko, musimy lepiej koordynować przepływ informacji.
We need to coordinate information better in order to combat this growing phenomenon more effectively.
PolishI za chwilę zobaczymy przepływ powietrza.
And, in a moment, we're going to see a view of the airflow.
PolishTętno spowalnia; żyjesz dłużej; dyfuzja tlenu i przepływ substancji przez błony jest wolniejszy, itd.
Heart rates are slower; you live longer; diffusion of oxygen and resources across membranes is slower, etc.
PolishW przyszłości wzrośnie na pewno zarówno przepływ osób, jak i towarów.
PolishWysięk osierdziowy (gromadzenie się płynu wokół serca, które może wymagać drenażu i wpływać na przepływ krwi).
Pericardial effusion (fluid around the heart that may require drainage and can affect the pumping of blood).
PolishNa szczęście przepływ tych emisji między oceanem a atmosferą i vice versa jest mniej więcej zrównoważony.
What we're also missing is blue carbon, which, by the way, is the largest store of carbon -- more than 55 percent.
PolishMusimy przywrócić przepływ i transfer kapitału.
We must restart capital flows and capital transfers.
PolishDziewięć heksabajtów RAMu to bardzo pojemna pamięć a zachodzący w niej łączny przepływ danych wynosi siedem terabajtów na sekundę.
Nine exabyte RAM. ~~~ And the total traffic on this is running at seven terabytes per second.
PolishPo pierwsze, wahania kursu euro mają bardzo mały wpływ na przepływ turystów w granicach Unii Europejskiej.
First of all, fluctuations in the euro exchange rate have very little impact on tourism flows within the European Union.
PolishMy z kolei proponujemy automatyczną wymianę danych, by tym sposobem zapewnić rzeczywisty przepływ informacji
We suggest introducing automatic information exchange so that information really flows between the different countries.
PolishOtwór powoduje przepływ powietrza.
So that hole actually makes the air come out and go in.
PolishJak pasuje do tego przepływ miłości, co?
PolishDosłownie widzicie i słyszycie przepływ informacji kwantowej. ~~~ To bardzo istotne w kontekście symulacji komputerów i informatyki kwantowej.
This is very important for the next step in simulating quantum computers and information technology.
PolishZ definicji handel może się odbywać tylko wtedy, gdy rynki są otwarte i, w rezultacie przepływ towarów wolny - zliberalizowany.
By definition, trade can only take place when markets are opened and trade flows are, in effect, being liberalised.