"przekonujący" Englisch Übersetzung

PL

"przekonujący" auf Englisch

volume_up
przekonywać {imperf. Vb.}

PL przekonujący
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

przekonujący (auch: przekonywający)
On jest dosyć przekonujący, ona również.
It's kind of convincing when he talks and when she talks too.
Jest to bardzo ważna sprawa, a treść komunikatu jest bardzo przekonująca.
It is very important and the content of the communication is very convincing.
Po drugie uważam, że ten pakiet musi również obejmować przekonującą strategię 2020.
Secondly, I believe that this package must also integrate a convincing 2020 strategy.
przekonujący
volume_up
cogent {Adj.}
Dlatego to ważne i przekonujące sprawozdanie ma moje pełne poparcie.
So I give my full support to this important and cogent report.
Kieruję do pana serdeczne podziękowania za przekonujący wstęp do programu kierowanej przez pana słoweńskiej prezydencji.
President-in-Office of the Council, my sincere thanks to you for the cogent introduction to your programme for the Slovenian Presidency.
Pomoże to także podnieść poziom spotkań międzykulturowych w Europie; spotkania takie polepszają jakość kultury, są przekonujące i jako takie są teraz pilnie potrzebne.
It will also help to improve the level of cross-cultural encounters in Europe; such encounters improve the quality of culture and are cogent, and are urgently needed now.
przekonujący (auch: solidny, ważki, znamienny, trafny)
przekonujący (auch: przekonywający, propagandowy)
Aby osiągnąć ten cel, musieliśmy być przekonujący, należało także znaleźć pola do kompromisu.
To get to that point, we had to be persuasive, and we had to find areas for compromise.
Uważam te argumenty za wystarczająco przekonujące dla nas, by w ramach reformy WPR podjąć również próbę rozwiązania problemu deficytu białka.
I consider that these arguments are sufficiently persuasive for us also to resolve protein deficit issues within the framework of CAP reform.
Unia Europejska musi przemawiać jednym głosem, okazując podczas konferencji na temat zmian klimatu w Cancún swoje ambicje i przekonujące stanowisko.
The European Union must speak with one voice and show that it is ambitious and persuasive during the climate change conference in Cancún.

2. "na pierwszy rzut oka"

przekonujący (auch: uzasadniony)

Beispielsätze für "przekonujący" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Polish* Aktywność została w sposób przekonujący wykazana w badaniach klinicznych
* Activity has been satisfactorily demonstrated in clinical studies
PolishTylko w ten sposób możemy także w sposób przekonujący przeciwstawiać się antyamerykanizmowi.
Only in this way can we also convincingly counteract anti-Americanism.
PolishPan poseł Cohn-Bendit już mówił o tym w bardzo przekonujący sposób.
Mr Cohn-Bendit has already spoken very convincingly about this.
PolishNie wykazano w przekonujący sposób korzyści klinicznych w zakresie incydentów zakrzepowo- krwotocznych.
Clinical benefit in terms of thrombohaemorrhagic events has not been convincingly demonstrated.
PolishBylibyśmy zobowiązani, gdyby można to było w sposób przekonujący udokumentować w następnym okresie legislacyjnym.
We would be grateful if this could be documented persuasively in the next legislative period.
PolishLiczba zdarzeń związanych z krzepnięciem i krwawieniem zmniejszała się podczas badań, lecz związane z tym korzyści nie zostały w sposób przekonujący wykazane.
The number of clotting and bleeding events decreased during the studies, but the benefit of this was not convincingly shown.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję te działania, ale Zagrzeb musi pokazać w sposób przekonujący, że skończył z powszechnie panującą kulturą korupcji i bezkarności.
I welcome these measures, but Zagreb needs to demonstrate convincingly that it has left behind its widespread culture of corruption and impunity.
PolishPo czwarte, musimy w sposób przekonujący określić, jak uzupełnimy wspólną politykę walutową, ściśle powiązaną z polityką gospodarczą i finansową, a nawet fiskalną.
Fourthly, we need to convincingly set out how we are to supplement the common monetary policy with a common, closely interlinked economic and finance policy and even a fiscal policy.
PolishJest niezwykle ważne, aby rządy wdrożyły konkretne rozwiązania strukturalne oraz w przekonujący sposób zapewniły o swojej determinacji, by utrzymać stabilność finansów publicznych.
It is vital that governments put in place concrete structural measures and convincingly communicate that they are committed to ensuring the sustainability of public finances.
PolishNie znaliśmy oczywiście, jak już powiedziano, nazwisk kandydatów, i nie mieliśmy kandydata - kobiety, choć trzeba przyznać komisarzowi Barnierowi, że wyjaśnił to w przekonujący sposób.
We did not, of course, as has been pointed out, know the names of the candidates and we did not have a female candidate, although, in fairness to Commissioner Barnier, he explained that adequately.