"przekonany" Englisch Übersetzung

PL

"przekonany" auf Englisch

PL

przekonany {Adjektiv Maskulin}

volume_up
Jestem głęboko przekonany, że to fałszywie rozumiana solidarność.
I am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.
Jestem nadal przekonany, że ostatecznie będziemy potrzebowali normy emisji.
I remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.
Osobiście, nie jestem przekonany, że zbliża się konflikt cywilizacji.
Personally I am not convinced that a clash of civilisations is underway.
przekonany (auch: pewny, pewny siebie)
Jestem przekonany, że jest to niewyobrażalnym dla państwa członkowskiego...
I am confident that it is inconceivable for a member state to...
Jestem przekonany, że możemy również wspólnie przebyć pozostałą część drogi.
I am confident we can travel the rest of the way together as well.
Jestem jednak przekonany, że przy dobrej woli i wszechstronnej współpracy jest to możliwe.
However, I am confident that with good will and all-round cooperation it is possible.
przekonany (auch: pozytywny, pewny, dodatni)
Jestem przekonany, iż jest on właściwy i pomoże nam zmniejszyć zbędne obciążenia administracyjne.
I believe it is positive and will help us to reduce unnecessary administrative burdens.
Od początku byłem przekonany, że przedsięwzięcie to będzie finansowane ze środków budżetowych UE.
I was positive about the project being financed from the EU's budget from the start.
Jestem jednak przekonany, że dojdziemy do pozytywnego rozwiązania.
I am, however, confident that we will come to a positive conclusion.

Beispielsätze für "przekonany" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.
I am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.
PolishJestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.
I am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.
PolishJestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.
I believe that the citizens of this continent deserve much better than that.
PolishJestem przekonany, że wśród was ci, którzy są w stanie znaleźć na nie rozwiązania.
And I'm sure people in this crowd can probably find the solutions to these.
PolishJestem przekonany, że nowe uprawnienia nadzorcze i procedury wzmocnią Parlament.
I believe that the new supervisory powers and procedures will strengthen this Parliament.
PolishJestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
It is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
PolishJestem przekonany, że Komisja robi wiele dla osiągnięcia przedmiotowych celów.
I believe that the Commission has done a great deal towards achieving these objectives.
PolishJestem przekonany, że europejska opinia społeczna potrzebuje takiego wsparcia i jasności.
I believe that this support and this clarity are what the European public needs.
PolishJestem przekonany, że temat naszej dzisiejszej debaty wykracza poza partyjną politykę.
I very much believe that the subject of our debate today rises above party politics.
PolishJestem przekonany, że dłuższe urlopy macierzyńskie są istotne dla rozwoju dzieci.
I believe that longer periods of maternity leave are important for children's development.
PolishBył przekonany, że stworzył coś, co zredukuje liczbę ofiar podczas wojny.
He thought he had designed something that would reduce the toll of suffering in war.
PolishJestem głęboko przekonany, że tylko wówczas osiągniemy faktyczny demokratyczny postęp.
I firmly believe that only then will we achieve real democratic progress.
PolishJa również jestem przekonany, że to nie był ostatni raz.
Commissioner, I am also sure that this will not be the last time we do so.
PolishJestem przekonany, że chciałby pan to uczynić, zwłaszcza pod jego nieobecność.
I am sure that you would wish to do that, especially in his absence.
PolishDlatego jestem przekonany, że obraliśmy właściwą drogę i mam na myśli również Galileo.
That is why I believe we are on the right track, including with Galileo.
PolishJestem przekonany, że to jest nasza wewnętrzna sprawa, jak interpretujemy aborcję.
I am persuaded that how we view abortion is our own internal matter.
PolishJestem też przekonany, że komunikat tego Parlamentu dotarł do Rady Europejskiej.
Furthermore, I believe that the message from this Parliament has reached the European Council.
PolishChcemy sukcesu londyńskiego szczytu i jestem przekonany, że będzie to sukces.
We want the London Summit to succeed, and I am sure it will succeed.
PolishDlatego też jestem przekonany, że sprawozdanie pana Lambrinidisa obejmuje te kwestie.
I therefore believe that the Lambrinidis report covers these concerns.
PolishJestem też przekonany i mam nadzieję, że ta debata odegra w tym swoją rolę.
And I also believe and hope that this debate will play a part in this.