PL przejrzeć
volume_up
{perfektives Verb}

1. Allgemein

Prawdziwym dramatem było jednak to, że jeśli przejrzeć jej dokumentację, była w czterech lub pięciu placówkach opieki zdrowia w ciągu ostatnich lat.
And the real tragedy was, if you look through her records, she had been seen in four or five other health care institutions in the preceding two years.
Możecie przejrzeć linię czasu, pokazującą ekscytujące momenty historii.
You can see a timeline, showing you the exciting moments throughout the story.
♫ Tylko miłość może nas przejrzeć, tak czy siak ♫
♫ and only love can see us through, anyway.
Naszym zadaniem jest, aby sygnatariusze z Annapolis przejrzeli na oczy, to znaczy abyśmy byli w stanie nakłonić ich do podjęcia negocjacji.
Our task is to make the Annapolis signatories see reason, in other words bring them to the negotiating table.
przejrzeć (auch: dopilnować)
Odwiedź serwis pomocy Origin, aby przejrzeć naszą bazę wiedzy lub skontaktować się z konsultantem.
Browse our comprehensive knowledge base or get free live support through the Origin Help page.
♫ I think I'll browse on through ♫
Tutaj możesz poznać warunki zatrudnienia w Islandii, prawo i regulacje, nauczyć się jak napisać dobre CV, przejrzeć islandzkie i międzynarodowe agencje pracy itp.
Here you can learn about Icelandic employment conditions, laws and regulations; browse through Icelandic and foreign job directories and agencies; learn how to write a good CV and much more.
przejrzeć (auch: przechodzić)

3. "książkę"

przejrzeć (auch: zerknąć na)
volume_up
to dip into {Vb.} (a book)

Beispielsätze für "przejrzeć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPowinniśmy przejrzeć podręczniki historii, które najwyraźniej pokryły się kurzem.
We should take a look at the history books, which have clearly been gathering dust.
PolishWysłaliśmy przypomnienie w tej sprawie i myślę, że najwyższy czas ją przejrzeć.
We have sent a reminder on this and we think it is time to review it.
PolishMożesz przejrzeć żądania wysyłane przez Twój kod, by upewnić się, że działa on prawidłowo.
You can review the requests that your code sends to make sure it's working properly.
PolishW związku z kryzysem gospodarczym i finansowym musimy również przejrzeć strategię lizbońską.
In view of the economic and financial crisis, we must also revise the Lisbon Strategy.
PolishMusicie przejrzeć wszystkie stopy i odnaleźć zasady ich działania.
You need to survey all feet and extract the principles of how they work.
PolishEuropa musi się obudzić, przejrzeć na oczy i podjąć konkretne działania.
Europe needs to wake up, open its eyes and take concrete action.
PolishTutaj ustalanie ceł na takie artykuły pierwszej potrzeby, które nie są alkoholami, też trzeba by przejrzeć.
The imposition of duties on such necessities, which are not spirits, also needs to be examined.
PolishWszyscy tu w Europie musimy przejrzeć na oczy i podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia wolności religii.
All of us in Europe need to open our eyes and take action to safeguard freedom of religion.
PolishAby przejrzeć materiały, wybierz temat z menu po lewej stronie.
For a preview, choose a topic on the left-hand side.
Polishtrzy akapity dalej mamy taki kwiatek: "Wróciliśmy do Blair House, żeby przejrzeć przemówienie ostatni raz.
three paragraphs later we get this little beauty: "We went back to Blair House to look at the speech for the last time.
PolishMogę przejrzeć historię wyświetlanych przez ciebie witryn.
PolishAby dla określonej konwersji przejrzeć lub wprowadzić ustawienia konwersji po wyświetleniu, wykonaj następujące czynności:.
To review or set up your view-through conversion settings for a particular conversion, follow these steps:
PolishJednak Europa także musi przejrzeć się w lustrze i wyciągnąć wnioski z własnych błędów i uchybień, jeśli chodzi o Afrykę.
Yet Europe also needs to take a look in the mirror and learn from its own mistakes and shortcomings as regards Africa.
PolishMogę przejrzeć twoją dokumentację finansową.
PolishWniosek jest prosty: należy przejrzeć dyrektywę w celu wprowadzenia poprawek do jej postanowień, by przywrócić pierwotne zamiary.
The conclusion is clear: that the Directive must be reviewed to amend its provisions to restore our original intention.
PolishJeśli napotykasz błędy podczas korzystania z modułu pobierania poczty, możesz przejrzeć naszą stronę z typowymi błędami w celu znalezienia rozwiązania.
If you're still having problems, follow our step-by-step instructions to try to resolve your issue.
PolishTeraz nadszedł czas, aby na podstawie praktycznego doświadczenia ostatnich dwóch lat program przejrzeć, zaktualizować i ulepszyć.
Based on the practical experience of the last two years, now is the time to review, update and strengthen the Small Business Act.
Polishprzejrzeć kogoś na wylot
PolishCo do wątpliwości w kwestii zmniejszenia czy też rozszerzenia uprawnień, panie i panowie, proszę przeczytać sprawozdanie i przejrzeć ustawodawstwo.
As far as whether our rights have been expanded or reduced, ladies and gentlemen, please read the report and look at the legislation.
Polishprzejrzeć na oczy