"przeżywać" Englisch Übersetzung


Meintest du przezywać
PL

"przeżywać" auf Englisch

volume_up
przeżywać {imperf. Vb.}

PL przeżywać
volume_up
[przeżywam|przeżywałbym] {imperfektives Verb}

przeżywać (auch: przeżyć, żyć, mieszkać)
Istnieje jaźń doświadczająca, która żyje w teraźniejszości, zna teraźniejszość, jest w stanie przeżywać przeszłość, ale w istocie wciąż tkwi w teraźniejszości.
There is an experiencing self, who lives in the present and knows the present, is capable of re-living the past, but basically it has only the present.
Szekspir dość trafnie powiedział: "Zło czynione przez ludzi ich przeżywa, dobro częstokroć ginie pogrzebane z ich kośćmi”.
Shakespeare said, rather brilliantly, 'the evil that men do lives on, the good is oft interred with their bones'.
Kryzys, który przeżywamy, nie jest kryzysem w strefie euro, jest to - jak ktoś powiedział - kryzys strefy euro.
The crisis that we are living through is not a crisis in the euro area: it is, as someone was saying, a crisis of the euro area.
Od Amerykanów wiemy, że jedynie bardzo mała liczba klonów przeżywa.
We know from the Americans that only a very few clones survive.
W niektórych krajach 99,7 procent dzieci przeżywa do 5 roku życia; w innych, zaledwie 70.
In some countries, 99.7 percent of children survive to five years of age; others, only 70.
Pacjenci otrzymujący preparat Alimta i cisplatynę przeżywali średnio 12, 1 miesiąca, podczas gdy pacjenci otrzymujący samą cisplatynę przeżywali średnio 9, 3 miesiąca.
Patients receiving Alimta and cisplatin survived for an average of 12.1 months, compared with 9.3 months in those receiving cisplatin alone.
przeżywać (auch: przeżyć)
Panie i panowie! W okresie ostatnich kilku miesięcy mogliśmy przekonać się, co oznacza krach kredytowy, bowiem światowa gospodarka przeżywa niespotykany kryzys.
Ladies and gentlemen, during the last few months we have seen what the credit crunch means, as the global economy is affected by an unprecedented crisis.
W ten sposób będzie pan przeżywał mniejszy stres i zyska pan na popularności, gdy będzie pan mógł pozwolić większej liczbie osób zabrać głos.
That way, you will experience less stress and will be all the more popular if you can allow more people to speak.
na piśmie. - (PL) Mołdawia przeżywa duże trudności polityczne i gospodarcze.
Moldova is experiencing great political and economic difficulties.
Jakie działania są konieczne, aby uporać się z tym strasznym kryzysem, jaki przeżywamy?
What action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?
Pamiętam jak przeżywała to moja rodzina. ~~~ Nigdy bym nie chciały, by inna rodzina przeżywała taką stratę.
And I remember watching my family go through that and thinking that I never wanted another family to feel that kind of loss.
przeżywać (auch: przeżyć)
przeżywać (auch: przeżyć)
volume_up
to outlive [outlived|outlived] {Vb.} (live longer than)
Oczywiście, ona już nie żyje, więc mogę się chlubić, że przeżywam oponentki.
Of course, that official is now dead, and I'm not, so there's a certain amount of glory in outliving your adversaries.
To, jak przeżywamy życie wydaje się ważne, ale nie równoznaczne z opowieścią snutą dla nas przez pamiętającą jaźń.
And how to spend it would seem to be relevant, but that is not the story that the remembering self keeps for us.

Synonyme (Polnisch) für "przeżywać":

przeżywać

Beispielsätze für "przeżywać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishCzy znów będziemy przeżywać taki wzrost cen jak w latach 2007-2008?
Are we in the process of reliving the same rise in prices as in 2007-2008?
PolishChcieliśmy, by właśnie to uosabiał, co znaczy przeżywać niepowodzenia i znów mieć aspiracje.
And this is what we wanted him to capture -- what it means to have setbacks and then aspirations.
PolishNa przykład w listopadzie będziemy przeżywać europejski tydzień młodzieży i myślę, że posłowie powinni być na nim obecni.
We will have, for example, a European Youth Week in November, and I think they should come.
PolishMedia i społeczeństwo obywatelskie są pod stałą presją, a ukraińskie służby specjalne wydają się przeżywać na nowo czasy radzieckie.
The media and civil society are under constant pressure, and the Ukrainian secret service seems to be reliving its Soviet days.
Polishprzeżywać wzloty i upadki
Polishprzeżywać ciężkie chwile
PolishIstnieje jaźń doświadczająca, która żyje w teraźniejszości, zna teraźniejszość, jest w stanie przeżywać przeszłość, ale w istocie wciąż tkwi w teraźniejszości.
There is an experiencing self, who lives in the present and knows the present, is capable of re-living the past, but basically it has only the present.
PolishWenezuelczycy muszą również przeżywać całkowicie niepotrzebne przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody w najbardziej zasobnym w źródła energii kraju Ameryki Łacińskiej.
The Venezuelans are also having to endure completely unnecessary power and water cuts in what is Latin America's most energyrich country.