"przeświadczenie" Englisch Übersetzung

PL

"przeświadczenie" auf Englisch

PL przeświadczenie
volume_up
{Neutrum}

przeświadczenie (auch: pogląd, przekonanie, wiara, wierzenie)
volume_up
belief {Subst.}
Wiecie tyle, że macie określone przeświadczenia, które pojawiają się w określonym porządku, w określonym momencie.
You just know that you have certain beliefs.
przeświadczenie (auch: przekonanie, skazanie)
Niech każdy ma swoje własne przeświadczenie.
Let us all have our own convictions.
na piśmie. - Stosowanie kary śmierci wynika z błędnego przeświadczenia, że surowość wyroku odstrasza od popełniania przestępstw.
Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.
W ich stanowisku uwidacznia się dodatkowo przeświadczenie o konieczności ścisłego zespolenia czarnomorskiej synergii z tzw. wymiarem wschodnim Unii Europejskiej.
Their stance also provides evidence of a conviction that there is a need for the close bundling of Black Sea synergy together with what is known as the EU's Eastern dimension.
przeświadczenie
przeświadczenie (auch: wyznanie, perswazja)
przeświadczenie (auch: pewność siebie, przekonanie, pewność, naiwność)

Beispielsätze für "przeświadczenie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishLudzie na świecie powinni uzyskać przeświadczenie, że Europa produkuje i sprzedaje dobrą żywność.
We need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
PolishCzynimy szkodę naszym dzieciom, jeśli wywołujemy w nich przeświadczenie, że brak im tego, co potrzebne, by się przystosować.
And we do a disservice to our kids when we make them feel that they're not equipped to adapt.
PolishDrugim mitem jest przeświadczenie,że są sposoby które spowalniają proces starzenia, odwracają go a nawet całkowicie powstrzymują.
The second myth is, there are treatments that can help slow, reverse, or even stop aging.
PolishNiech każdy ma swoje własne przeświadczenie.
PolishTo błędne przeświadczenie.
PolishPoglądem, który panuje zwłaszcza w tej Izbie jest przeświadczenie, iż EBC ma wyłączną i absolutną kompetencję w zakresie trendów, jakie przybierają kursy wymiany.
The predominant view, in this House in particular, is that the ECB has sole and absolute competence for exchange rate trends.
PolishNaprawdę jedyną rzeczywistą i stałą niepełnosprawnością, z którą się zmagam, jest przeświadczenie świata o tym, że można mnie opisać w takich kategoriach.
And, truthfully, the only real and consistent disability I've had to confront is the world ever thinking that I could be described by those definitions.
PolishŻywię przeświadczenie, że dzięki właściwemu doborowi przemyślanych, stopniowych działań możliwe jest znaczące usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku UE.
I firmly believe that, through a good choice of measured, gradual steps, it is possible to help the functioning of the EU Single Market substantially.
PolishPowszechne jest raczej przeświadczenie, iż jest to obszar przeregulowany, na tle światowych standardów, co stwarza szczególne utrudnienia dla małej przedsiębiorczości.
In fact the general feeling is that this is an overly regulated area by world standards, which creates particular difficulties for small enterprises.
PolishTo właśnie dlatego Podstawą dla tej sieci dzielenia się jest przeświadczenie, że z rzeczy, które wyrzucamy, da się jeszcze wiele uzyskać.
So for this reason, I think one of the other themes with the mesh is essentially that, if we squeeze hard on things that we've thrown away, there's a lot of value in those things.
PolishJest taki mit, naprawdę tylko mit: na pewno wielu z was podziela przeświadczenie, że trudniej nauczyć się czytać i pisać, niż mówić. ~~~ Ale tak nie jest.
There is a myth, and it truly is a myth: we believe -- and I'm sure a lot of you believe in this room -- that it is harder to read and write than it is to learn how to speak.
PolishMam przeświadczenie, że po 2013 roku woda nadal będzie przepływać pod mostami na Renie, a problemy dotyczące sektora bananów wciąż będą nam towarzyszyć.
I think that, post-2013, as I have already said, water will continue to flow under the bridges over the Rhine and the problems with regard to the banana sector will still be there.
PolishWdrożone odgórnie reformy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów tak długo, jak długo będzie panowało przeświadczenie, że zagrażają one wewnętrznej stabilizacji Turcji.
The top-down reforms that have been implemented will not lead to the desired result as long as there exists a feeling that they present a danger to Turkey's internal stability.
PolishChcę wam opowiedzieć o największym micie w medycynie, a jest nim przeświadczenie, że jedynym czego nam trzeba, to przełomowe odkrycia w medycynie, które rozwiążą wszystkie nasze problemy.
I want to talk to you about one of the biggest myths in medicine, and that is the idea that all we need are more medical breakthroughs and then all of our problems will be solved.