"prosić" Englisch Übersetzung

PL

"prosić" auf Englisch

volume_up
prosić {imperf. Vb.}
PL

prosić [proszę|prosiłbym] {Verb}

volume_up
A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki,
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may be with you for ever,
Przetoż powiadam wam: O cokolwiekbyście, modląc się, prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam.
Therefore I say unto you, All things whatsoever ye pray and ask for, believe that ye receive them, and ye shall have them.
I rzekli do niego: Prosimy poradź się Boga, abyśmy wiedzieli, poszczęścili się nam ta droga nasza, którą idziemy.
And they said unto him, Ask counsel, we pray thee, of God, that we may know whether our way which we go shall be prosperous.
Pragnę również prosić o pomoc pana Barroso jako przewodniczącego Komisji Europejskiej.
I would also like to request your help Mr Barroso, as President of the European Commission.
Po pierwsze chciałbym prosić Komisję o przedstawienie ocen skutków wytycznych z 2006 roku.
Firstly, I would request that the Commission deliver on the impact assessments for the 2006 guidelines.
Możemy o nie prosić w kontekście opinii publicznej.
We may request them in the light of public opinion.
prosić (auch: apelować)
Przywiążesz mnie do masztu, a ja będę błagał i prosił.
You tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.
Leonidas, Król Sparty...... kiedy sąsiadujący stan prosił o militarne wsparcie, wysłalibyśmy jednego człowieka.
Leonidas, King of Sparta...... when a neighboring state would plead for military aid, would send one man.
Zamiast musieć prosić o zwrot niewielkiej kwoty, wolelibyśmy zatrzymać nasze fundusze i sami decydować o sposobie ich wydania.
Rather than having to plead for a small amount to be returned to us, we should prefer to retain our funds and decide for ourselves how they are spent.
Powinienem zatem uznać, że nie ma uwag, ponieważ pani przewodnicząca nie prosi ponownie o udzielenie głosu.
I shall take it, therefore, that there are no comments, as Madame President is not seeking the floor again.
Czy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym?
Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?
Chciałabym jednak szczególnie prosić państwa o poparcie poprawek mających na celu określenie wymogów w stosunku do elektrowni węglowych w przyszłości.
However, ladies and gentlemen, I would especially ask your support for the amendments seeking to lay down requirements for coal-fired power stations in future.

Beispielsätze für "prosić" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZawsze jest kwestią kontrowersyjną, gdy trzeba prosić o zasoby dla siebie.
It is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
Polish. - Chciałem prosić o stylistyczną poprawkę.
author, on behalf of the UEN Group. - (PL) I wish to propose a stylistic amendment.
PolishChciałbym prosić pana komisarza Cioloşa o wyjaśnienie, co powinniśmy o tym sądzić.
I would like Mr Cioloş to explain what we should think about this.
PolishI ostatnia sprawa - chciałbym prosić Komisję, aby nie pozwoliła na przeciąganie się tych prac.
Finally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
PolishCzy mógłbym prosić pana komisarza, byśmy zaczęli mówić o tym uzdrowieniu?
Could I invite the Commissioner to start talking about that recovery?
PolishZ niecierpliwością czekamy na te wnioski i chcielibyśmy prosić państwa o natychmiastową reakcję.
We are eagerly awaiting these proposals and would urge you to react promptly.
PolishJako sprawozdawczyni, chciałabym prosić o odnotowanie następujących faktów.
As rapporteur, I would like to put the following on the record.
PolishDlatego chciałbym prosić Komisję o wyrażenie opinii na temat przyszłości tego tekstu.
I would therefore like the Commission to give its opinion on how it sees the future of this text.
PolishCzy mogę was prosić byście zabrali kalkulatory i przyłączyli się do mnie na scenie.
Would the four of you with calculators please bring out your calculators, then join me up on stage.
PolishI to właśnie w odniesieniu do nich, rzecz jasna, będę prosić państwa o głosowanie w dniu jutrzejszym.
It is the latter, of course, that I shall be asking you to vote for tomorrow.
PolishZacząłem prosić przyjaciół, by ulubiony wykład TED streścili w 6 słowach.
So I started asking all my friends, please take your favorite TEDTalk and put that into six words.
PolishChciałbym tylko ostrzec inne grupy, że będziemy prosić o przeniesienie tego głosowania.
I only wish to forewarn the other groups that we shall be asking for this postponement of the vote.
PolishCzy jednak można prosić o rozwinięcie kwestii progu w wysokości 100 000 EUR?
But could you elaborate more on the EUR 100 000 threshold?
PolishChciałem Państwa prosić o uczczenie ofiar tej niewyobrażalnej katastrofy minutą ciszy.
I would like you to commemorate the victims of this unimaginable catastrophe with a minute's silence.
PolishChciałbym więc prosić Państwa o głosowanie za odrzuceniem pkt 3 i 9.
I would therefore implore you to vote against paragraphs 3 and 9.
PolishChciałbym panią prosić o skierowanie do nas kilku słów po kolejnej części ceremonii przyznania Nagrody.
I should like to invite you to speak to us after the next part of this award ceremony.
PolishNie trzeba nas prosić o przyjęcie osadzonych z Guantanamo.
Now, we should not have to be asked about accepting Guantánamo detainees.
PolishWporządku, panowie, czy mogę prosić o chwilę uwagi, proszę.
All right, gentlemen, may I have your attention for one moment, please.
PolishChciałabym prosić Komisję, aby nie lekceważyła tego ważnego obszaru.
I would urge the Commission not to ignore this important area.
PolishWiadomości lub witryny wyłudzające informacje mogą prosić o podanie informacji takich jak:
Payment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.