"program" Englisch Übersetzung

PL

"program" auf Englisch

EN

"program" auf Polnisch

PL program
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

program
volume_up
programme {Subst.} [Brit.]
Mieliśmy program z Tampere, program haski, a teraz program sztokholmski.
We had the Tampere Programme, the Hague Programme, and now that of Stockholm.
Program legislacyjny i program prac Komisji na 2008 r. (debata)
Commission legislative programme and work programme for 2008 (debate)
Program "Młodzież w działaniu” to dla młodych obywateli Europy bardzo ważny program.
The Youth in Action programme is a very important programme for young European citizens.
volume_up
agenda {Subst.}
Zielony Program to prawdopodobnie najważniejszy program i najważniejsza kwestia dzisiejszych czasów.
The green agenda is probably the most important agenda and issue of the day.
Czyli mamy program reform i program inkluzji.
So there is a reform agenda, and there is an inclusion agenda.
Po trzecie pański program transformacyjny jest programem przeszłości.
Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past.
program (auch: peron, pomost, platforma)
volume_up
platform {Subst.}
Program dał im scenę Program dał im scenę do realizacji marzeń.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Możecie zobaczyć świetny przykład na ekranie, to Arduino: Arduino to program na zasadzie otwartego oprogramowania.
And you can't see this very well on the screen, but Arduino -- Arduino is an open-source hardware platform.
Chciałbym również powiedzieć, że słoweńska prezydencja dokłada wszelkich starań, aby podczas tej sesji uchwalony został nowy wspólny program.
I should like to say that the Slovenian Presidency is making efforts for a new common platform to be adopted at this session.
program
volume_up
program {Subst.} [Amer.]
Program rozpoczęto w 16 szkołach, a rozprzestrzenił się do 1500 szkół państwowych.
This program started with 16 schools and spread to 1,500 government schools.
Ten program daje też efekty w zakresie ochrony przyrody.
And as a result of this program, something's happening for conservation.
Sądzę, że doskonałym przykładem jest nowy program zdrowia w Etiopii.
I think a great example of this is Ethiopia's new health extension program.
program (auch: występ, przedstawienie, pokaz, seans)
volume_up
show {Subst.}
Program dał im scenę Program dał im scenę do realizacji marzeń.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
To był program telewizji NOVA, nadawany na kanale PBS, opowiadający o jaskiniach w Nowym Meksyku.
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
Niech ten program nie będzie jednak jednorazową akcją, akcją na pokaz.
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
program
program

2. Politik

program (auch: system)
volume_up
scheme {Subst.} [Brit.]
Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Z drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.
On the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.
Podobnie jak wiele innych, program ten był współfinansowany przez Unię Europejską.
That scheme, like many more, was cofunded by the European Union.

Beispielsätze für "program" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
Only computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
PolishW związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.
We therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
PolishTo program zniszczenia publicznej służby zdrowia w państwach członkowskich.
It is a charter for the destruction of public health services in Member States.
PolishTo szczególne posiedzenie Rady, ponieważ program obejmuje niewiele spraw.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
PolishProgram działania na rok 2009 został już zatwierdzony i trzeba go wykonać w tym roku.
Actions for 2009 have already been approved and they are to be enforced this year.
PolishA później program nie został wyemitowany i byłam smutna, ale pozostałam twoją fanką.
And then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
PolishBył to program, który brał dane zebrane od ludzi i umieszczał je na naszej mapie.
It was a mash-up that used data that we collected from people, and we put it on our map.
PolishProgram SBA jest także apelem o większe uznanie dla przedsiębiorczości i przedsiębiorców.
The SBA also calls for greater recognition of entrepreneurship and entrepreneurs.
PolishProgram ten dysponuje budżetem w wysokości 50 miliardów euro na lata 2007-2013.
It has a budget allocation of EUR 50 billion for the period 2007-2013.
PolishW takich krajach jak Polska potrzebna będzie większa kampania promujaca ten program.
Countries such as Poland need a major school fruit promotional campaign.
PolishSpośród 16 pacjentów z niskim mianem program wywołujący IT rozpoczęto u 10 osób.
Of the 16 patients with low titres, IT treatment was started in 10.
PolishDzielenie się tymi towarami stwarza wspaniałą szansę, którą program MEDIA Mundus rozwinie.
To share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
PolishTen program pomoże użytkownikom trzymać się w granicach możliwości.
The piece of software will keep an individual within the bounds of the possible.
PolishPomimo tego dwunastodniowego opóźnienia, program ramowy nie będzie zaburzony.
Despite this 12-day delay, the overall framework will not be affected.
PolishW ostatnich czasach program Small Business Act stał się częścią europejskiego myślenia.
The Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
PolishChodziło o program szeroki i oparty na konsensusie, a nie konfrontacyjny czy jednostronny.
This has been a broad and consensual task, not a confrontational and one-sided one.
PolishProgram Apollo się opłacił, w inspiracji, w inżynierii, osiągnięciach.
And it showed that for every $1 spent on Apollo, 14 came back into the U.S. economy.
PolishOpracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.
We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
PolishUruchamiają program żywienia w szkołach dla ich dzieci dzięki ludziom w wiosce.
And they're starting school feeding programs for their children by the people in the village.
PolishJednakże europejski wspólnotowy program oznakowania ekologicznego od wielu lat marnieje.
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.