PL próby
volume_up
{Feminin Plural}

próby (auch: oferty)
próby (auch: trudy, wysiłki, starania, wypociny)
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
The government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Wierzymy, że tak podtrzymywane próby dyplomatyczne są podstawą do uspokojenia tych dwóch krajów.
We believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
. ~~~ I te próby w moim odczuciu są wspaniałe.
Now shared car services are also springing up around the world, and these efforts, I think, are great.
próby (auch: próbki)
Uważamy, że wykorzystywane przez nas próby losowe są odpowiednie do tego, aby formułować wnioski.
We consider our samples to be appropriate for drawing our conclusions.
OLAF zbadał losowo wybrane próby w odniesieniu do wszystkich funduszy, które to próby wykazały, że odsetek nadużyć i nieprawidłowości w obu tych państwach sięga 76%.
OLAF has carried out random samples of all the funds which revealed the percentage of fraud and irregularities in these two countries to be 76%.
Same badania i próby nie wystarczą. Potrzebujemy współpracy i w tym celu został powołany EIT.
Investigations and trials alone are not enough: we need cooperation, and for that purpose the EIT has been established.
Trials are very old.
Restoration trials

Beispielsätze für "próby" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishStanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
PolishNależy więc z uznaniem powitać wszelkie próby ułatwiania realizacji tego zadania.
We must therefore welcome all attempts to simplify the achievement of this objective.
PolishTen rząd nigdy nie podjął nawet próby uczynienia tego podczas całej swojej kadencji.
This government has never attempted or tried to do this in its entire career.
PolishW przypadku budżetu na rok 2011 podjęto pewne próby uzyskania takich oszczędności.
For the 2011 budget, some attempts at making these savings have been made.
PolishPróby ugłaskania zwiększają tylko apetyty terrorystów. A te są wiecznie niezaspokojone.
Appeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
PolishByłoby wskazane, żeby Komisja nawet nie sprawiała wrażenia, że takie próby podejmuje.
The Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
PolishCzy zamiast tego nie powinniśmy podjąć próby rozwiązania naprawdę pilnych problemów?
Should we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?
PolishW części II stosowano zasadę podwójnie ślepej próby w odniesieniu do preparatu Avastin.
In Part II, treatment assignment was double-blind with respect to Avastin.
PolishPróby ograniczenia tego narzędzia są nie tylko bezprawne; okażą się one również nieskuteczne.
Trying to limit this vehicle is not only unjust, it will also prove ineffective.
PolishPróby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.
Seeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
PolishPróby przywołania ich z powrotem i postawienia przed sądem okazywały się szalenie trudne.
Attempts to bring them back and to bring them to court have been extremely difficult.
PolishŻyjemy w czasach próby.
Mr President, Mr Vondra, honourable Members, we are living through testing times.
PolishWspółpraca w UE rzadko bywała wystawiana na tak trudne próby, próby o tak złożonym charakterze.
Rarely has the EU cooperation faced harsher tests and tests so varied in nature.
PolishNie powinny dziwić nas działania Iranu i próby zbudowania mocarstwa jądrowego.
We should not be surprised by the actions of Iran and its attempts to become a nuclear power.
PolishNie ulega wątpliwości, że instytucje europejskie takie próby podejmowały już wcześniej.
There is no doubt that the European institutions have tried this before.
PolishPróby znalezienia kozła ofiarnego w postaci rynków finansowych nie rozwiążą problemów.
Attempts to find a scape goat, such as the financial markets, will not solve the problems.
PolishPróby stworzenia sztucznego systemu genetycznego działającego w komputerze.
Trying to start an artificial genetic system running in the computer.
PolishBędą podejmowane próby uwzględnienia pełnego programu Zielonych w każdej umowie inwestycyjnej.
Attempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
PolishRozpoczęłam swoją karierę od próby zrozumienia tajemnic lasów przy pomocy nauki.
I started my career with trying to understand the mysteries of forests with the tools of science.
PolishWobec tego próby określenia odpowiedniej płacy minimalnej są bardzo mile widziane.
In view of this, attempts to establish an appropriate minimum wage are very much to be welcomed.