"pozornie" Englisch Übersetzung

PL

"pozornie" auf Englisch

volume_up
pozorny {Adj. m.}

PL pozornie
volume_up
{Adverb}

Zbrodnia, pozornie o podłożu politycznym, musi być zatem postrzegana w szerszym społecznym i historycznym kontekście.
This crime, apparently politically motivated, therefore must be seen in its wider social and historical context.
. - Jest coś niepokojącego w świecie pozornie bezsilnym, kiedy trzeba chronić niewinne dzieci przed wirem wojny.
. - There is something disturbing about a world apparently helpless to save innocent children from being blown apart in war.
We wtorek wieczorem i środę rano na granicy Tajlandii i Kambodży miały miejsce nowe, pozornie niegroźne, incydenty.
Mr President, new incidents, apparently minor, took place on Tuesday evening and Wednesday morning on the border between Thailand and Cambodia.
pozornie (auch: zewnętrznie)
pozornie (auch: rzekomo)
I jest to pozornie prawdą również w odniesieniu do demokracji.
And ostensibly, the same is true of democracy.
A więc to nie jest oszczędność, o której tutaj pozornie mówiliśmy.
So it is not a saving which we are ostensibly talking about, here.
Ostensibly, he's dead now.
pozornie (auch: ponoć, na pozór, z pozoru)
Pozornie nieomylny system ma zapewniać bezpieczeństwo.
A seemingly infallible system that finally provides security.
Z moich 20 lat doświadczenia w Afryce twierdzę, że pozornie niemożliwe jest możliwe.
I find my experience from 20 years of Africa is that the seemingly impossible is possible.
So the seemingly impossible is possible.
volume_up
on the face of it {Adv.} [übertr.]
Ja także chciałabym podziękować naszemu koledze za to dokładne sprawozdanie, które pozornie dotyczy bardzo technicznych przepisów, przepisów budżetowych.
(NL) Mr President, I too would like to thank our fellow Member for this thorough report, which on the face of it concerns very technical rules, budgetary rules.
pozornie (auch: na zewnątrz, na pozór)
pozornie
Tylko pozornie wydaje się to sensowne, gdyż stoi w całkowitej sprzeczności z prawem o znakach towarowych w ich obecnym kształcie.
This may sound sensible on the surface, but it goes completely against trademark law as it stands.

Beispielsätze für "pozornie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
Extending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
PolishDla takich osób określenie "pozornie samozatrudniony” byłoby bardziej odpowiednie.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
PolishChcę powiedzieć, że niektórzy ludzie prowadzą pozornie skomplikowane życie.
It is clear that some people lead what appear to be complicated lives.
PolishNie zatuszują tego nawet pozornie demokratyczne wybory.
The cloak of so-called democratic elections can by no means cover that up.
PolishOpisali oni swe przeżycia z pozornie obcymi językami.
They described how they envisage dealing with supposedly foreign languages.
PolishNawet pozornie łagodna wysypka (np. od pieluch) może być objawem niepożądanym związanym ze stosowaniem preparatu VIRAMUNE.
Although these may appear normal (for example nappy rash), they may in fact be rashes due to VIRAMUNE.
PolishWasz mechanizm stabilizacji finansowej jest zwodniczym orężem narzuconym przez rynki, które pozornie wydaje się nieszkodliwe.
Your Financial Stability Mechanism is a vicious weapon dictated by the markets, masquerading as something benign.
PolishNa terenie obszarów ochronnych, trzeba być świadomym wpływu pozornie nieszkodliwych działań.
When we think of marine-protected areas for animals like dolphins, this means that we have to be quite conscious about activities that we thought were benign.
PolishZa szlachetnymi zasadami i pozornie dobrymi intencjami kryje się sankcjonowanie poprawności politycznej, której nadaje się wymiar prawny.
Hidden in a catalogue of worthy principles and pseudo-good intentions lurks the judicialisation of political correctness.
PolishCzy to w ogóle jest rynek, czy tylko dziwna psychologiczna sztuczka, by nakłonić małpy do czegoś pozornie mądrego, ale w rzeczywistości nie.
Is this a market at all, or did we just do a weird psychologist's trick by getting monkeys to do something, looking smart, but not really being smart.
PolishA dlaczego nie patrzeć na to jako na krok na zapas, aby coś oddać pozornie, bo z Osetii i Abchazji nie wyszli i nie zamierzają tego zrobić.
Instead, perhaps it should be viewed as a backwards step, one which only appears to make concessions, as Russia has not withdrawn from Ossetia or Abkhazia and has no intention of doing so.
PolishJednak, niesłuszne jest wykorzystywanie pozornie lepszej koordynacji działań w odpowiedzi na te zjawiska do wskrzeszania szerokiej gamy inicjatyw.
However, it is not legitimate to use a pretence at better crisis coordination in response to these phenomena as a pretext for seeking to breathe new life into a broad range of initiatives.
PolishW tym podejściu do pozornie żywych przedmiotów, podoba mi się rodzaj niewidzialnego projektu. ~~~ Tak jakby funkcja przedmiotu istniała w niewidzialnym polu otaczającym przedmiot.
In this guise of living object approach, I like the idea of a kind of invisible design, as if the function of the object exists in a kind of invisible field just around the objects themselves.