"powołać się na" Englisch Übersetzung

PL

"powołać się na" auf Englisch

PL powołać się na
volume_up
{reflexives Verb}

Chciałbym powołać się na przepisy Regulaminu dotyczące Konferencji Przewodniczących, która - jak pan zaznaczył - przygotowuje porządek dzienny.
I should like in fact to invoke the Rules of Procedure relating to the Conference of Presidents which, as you pointed out, Mr President, sets the agenda.
Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.
W imieniu mojej grupy Tożsamość, Tradycja i Niepodległość, chciałbym powołać się na artykuł 168 Regulaminu i złożyć wniosek, by sprawozdanie to odesłano ponownie do komisji.
On behalf of my Group, the Identity, Tradition and Sovereignty Group, I would like to invoke Rule 168 and table a motion for this report to be referred back to committee.
Bo można potem powołać się na taką inicjatywę i powiedzieć "No co, przecież mamy demokrację.
Because what happens is that then you can actually point to this initiative and say, "Well, we are having a democracy.

Ähnliche Übersetzungen für "powołać się na" auf Englisch

powołać Verb
się Pronomen
na Präposition
na Pronomen
English

Beispielsätze für "powołać się na" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMożemy powołać się na cele Unii dotyczące kary śmierci, zawarte w wytycznych.
We might recall the Union's objectives on the death penalty, as enshrined in the guidelines.
PolishW rzeczywistości chciałbym powołać się na jeszcze większy autorytet niż John Maynard Keynes.
In fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes.
PolishMy także chcemy powołać się na art.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
PolishW tym przypadku chciałbym powołać się na przykład Węgier, gdyż Węgry graniczą z Ukrainą.
Allow me to cite Hungary as an example in this case, since Hungary shares a border with Ukraine.
PolishMożemy oczywiście powołać się na art. 8 umowy z Kotonu, aby zintensyfikować dialog z władzami politycznymi tego kraju.
Of course, it can cite Article 8 of the Cotonou Agreement to strengthen the dialogue with the political authorities of that country.
PolishMogę powołać się na spotkania w biurze pana Orejy, w trakcie których przyjęliśmy 99% tego, co zostanie jutro poddane pod głosowanie.
I can testify to meetings in Mr Mayor Oreja's office at which we accepted 99% of what is to be put to the vote tomorrow.
PolishRada Bezpieczeństwa ONZ może i powinna powołać się na zasadę odpowiedzialności za ochronę i zapewnić dostarczenie pomocy bez zgody władz Birmy.
The UN Security Council can and should call on its principle of responsibility to protect and provide aid without the consent of the Burmese authorities.
PolishPragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.
I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.
PolishJeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.