"powiedzieć" Englisch Übersetzung

PL

"powiedzieć" auf Englisch

PL

powiedzieć {perfektives Verb}

volume_up
Więc mogę powiedzieć "Wczoraj kwitłem." Względnie, mogę powiedzieć "Wczoraj kwitnąłem."
And so I might say, "Yesterday, I throve." ~~~ Alternatively, I could say, "Yesterday, I thrived."
Możemy powiedzieć, że europejscy konsumenci doświadczają obecnie utraty zaufania.
Let me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Wystarczy powiedzieć, że czułyśmy się przytłamszone testosteronem.
Well let it suffice to say that we felt a bit overwhelmed with testosterone.
Pragnę powiedzieć, iż nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
If you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji.
I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
Jeśli występowały takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
If you develop these symptoms, speak to your doctor straight away.
Chciałbym w końcu powiedzieć o sytuacji mniejszości ujgurskiej.
Finally, I would like to speak about the situation of the Uyghur minority.
Można powiedzieć, że robotników użyto jako ludzkich worków z piaskiem.
The workers were used as human sandbags, so to speak.
powiedzieć (auch: mówić bezgłośnie)
I pytali Barucha, mówiąc: Powiedz nam teraz, jakoś pisał wszystkie te słowa z ust jego?
And they asked Baruch, saying, Tell us now, How didst thou write all these words at his mouth?
Przetoż posłaliśmy Judasa i Sylę, którzy wam i ustnie toż powiedzą.
We have sent therefore Judas and Silas, who themselves also shall tell you the same things by word of mouth.
Któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swego, powiedział: Przeczże się zburzyli narodowie, a ludzie próżne rzeczy przemyślali?
who by the Holy Spirit, [by] the mouth of our father David thy servant, didst say, Why did the Gentiles rage, And the peoples imagine vain things?

Beispielsätze für "powiedzieć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale istnieją sygnały, że to działa.
That is easier said than done of course, but there are indications that it works.
PolishChcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
Let me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
PolishCA: Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie, jak doszedłeś do tego wszystkiego.
CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
PolishTo samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
The same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
PolishBrakuje tu słynnej europejskiej solidarności i trzeba o tym głośno powiedzieć.
The famous European solidarity is completely lacking here and this has to be said.
PolishZ drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
On the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
PolishChcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
PolishW tej sprawie mogę powiedzieć, że wybraliśmy inne podejście.
I can confirm that, on this point, this is not the approach that we have chosen.
PolishNależy jednak powiedzieć, że ta rezolucja nie idzie w tym kierunku zbyt daleko.
It must be said, however, that the resolution does not go very far in this direction.
PolishMoże byłby nam pan w stanie powiedzieć, kiedy możemy oczekiwać pana opinii.
Maybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
PolishBez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
Whatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
PolishPo drugie należy powiedzieć, że wiemy mniej, niż spodziewaliśmy się jakiś czas temu.
Secondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.
PolishChciałbym w tym miejscu jasno powiedzieć, że zasadniczo nie narzekam tu na USA.
I would like to make clear here that my main complaint is not with the US.
PolishAle najpierw chciałbym powiedzieć parę słów o wdrożeniu programu w roku 2007.
But first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
PolishNa koniec pragnę powiedzieć, że nie należy zapominać o bezpieczeństwie konsumenta.
Finally, Mr President, Commissioner, consumer safety must not be forgotten.
PolishChciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
I would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
PolishMusimy sobie jasno powiedzieć, że nasza nieuczciwość naraża przyszłość naszych wnuków.
We must be clear that this dishonesty jeopardises the future of our grandchildren.
PolishJest to wielka porażka światowej społeczności i chciałbym to wyraźnie powiedzieć.
This is a failure of the world community, which I would like to denounce.
Polish(Brawa) Chcę powiedzieć parę słów o treściach generowanych przez użytkownika.
(Applause) I want to talk to you a little bit about user-generated content.
PolishTo samo można powiedzieć o niektórych innych poruszonych w tym sprawozdaniu sprawach.
The same can be said about some of the other issues brought up in the report.