"pokazanie" Englisch Übersetzung

PL

"pokazanie" auf Englisch

EN
volume_up
pokazać {perf.Vb.}

PL pokazanie
volume_up
{Neutrum}

pokazanie (auch: seans)
volume_up
showing {Subst.}
Chodziło o pokazanie, że jesteśmy zjednoczeni i że w tym konflikcie jesteśmy aktywni.
It was about showing that we are united and that we are active in this conflict.
Moim celem jest pokazanie wam, że muzyka nie jest odporna na degradację.
Now my goal in showing you that is to show you that music is not robust to degradation.
Dziękuję wam za przybycie, pokazanie się i zmienianie świata swoimi pomysłami.
And thank you for being here, just showing up and changing the world with your ideas.

Beispielsätze für "pokazanie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJednak naszym zadaniem w Parlamencie jest pokazanie naszym rolnikom, jak wygląda nasza nowa rola.
However, in Parliament, it is our job to demonstrate our new role to our farmers.
PolishZa pokazanie nam drogi powinniśmy być wdzięczni Francji i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Sarkozy'emu.
We should be grateful to France and its leader, Nicolas Sarkozy, in leading the way.
PolishWejście w życie traktatu lizbońskiego daje nam także narzędzia umożliwiające pokazanie większych ambicji.
The entry into force of the Lisbon Treaty also gives us the tools to demonstrate greater ambition.
PolishNaszym zadaniem jest nic innego, jak tu ktoś z kolegów czy z koleżanek powiedział, jak pokazanie to światu.
We believe we are called to make the rest of the world aware of the situation, as other Members have already stated.
PolishModuł „Zabezpieczenia” Celem modułu jest pokazanie odwiedzającym, jak łatwo można sprawdzić autentyczność banknotów euro.
Security features module This module shows visitors how easy it is to check the authenticity of the euro banknotes.
PolishRównie ważną sprawą jest pokazanie naszym obywatelom, że rozumiemy ich codzienne obawy i potrafimy na nie odpowiedzieć.
Equally important, we will demonstrate to our citizens that we understand and can respond to their day-to-day concerns.
PolishNie możemy dopuścić, aby pokazanie jutro na ekranach naszych telewizorów powieszenia Tarika Aziza stało się symbolem wyzwolenia Iraku.
We cannot have the hanging of Tariq Aziz on our television screens tomorrow as a symbol of the liberation of Iraq.
PolishPonownie dziękuję rządowi irlandzkiemu za pokazanie, jak wpływowe mogą być małe państwa członkowskie w Unii Europejskiej.
I should like to thank the Irish Government for once again demonstrating how influential small Member States can be in the European Union.
PolishAle nie robią na nas wrażenia grupy preferujące pokazanie się w celach wyborczych niż danie pierwszeństwa rzeczywistym potrzebom obywateli.
But we are not impressed by any Group who prefers to grandstand for electoral purposes rather than put the real needs of people first.
PolishPonadto po raz kolejny straciliśmy szansę na jasne pokazanie, że chroniąc nasz przemysł w ten sposób, nie działamy w jego interesie.
In addition, we have once again missed the chance of making it clear that by protecting our industry in this way, we are not doing it any good.
PolishNagle dotarło do mnie, że w tym projekcie celem przejażdżek powinno tak naprawdę być pokazanie dzieciakom tylko jednej rzeczy: miłości.
It all of a sudden dawned on me, in this project, that the purpose of these rides should actually be to expose the kids to one thing only: love.
PolishW działaniach zmierzających do położenia kresu terroryzmowi najwyższą wagę ma natomiast pokazanie, jak bardzo jesteśmy wierni zasadom sprawiedliwości.
On the contrary, in working to end terror, it is supremely important that we demonstrate the strength of our commitment to justice.
PolishNaszym obowiązkiem jest bardzo wyraźne pokazanie naszym obywatelom, że instytucje europejskie nie funkcjonują w charakterze narzędzi "sił ciemności”.
We have a duty to demonstrate very clearly to our citizens that the European institutions are not acting as accessories to 'dark forces'.
PolishTym, co uważałem za najważniejsze było pokazanie wyjątkowości mieszkańców oceanu, których czytelnicy widywali tylko na talerzach.
The first component of the story that I thought was essential, however, was to give readers a sense of appreciation for the ocean animals that they were eating.
PolishNie mogę obiecać swojemu dziecku życia bez uprzedzeń -- one dotyczą nas wszystkich, ale mogę obiecać chociaż pokazanie mojemu dziecku wielu różnych punktów widzenia.
You know, I can't promise my child a life without bias -- we're all biased -- but I promise to bias my child with multiple perspectives.
PolishNajważniejsze jest obecnie pokazanie przedsiębiostwom, które popadły w kłopoty, że nie tylko rozumiemy ich trudną sytuację, ale także w pełni je popieramy.
The most important thing now is to demonstrate to the enterprises in trouble that we not only understand their plight but also fully support them.
PolishOstatecznym celem będzie pokazanie własnej kruchości, uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy połączeni, a nie bycie bezpiecznym, kontrolującym i samotnym.
The end goal will [be] becoming vulnerable, realizing the place of our connection to one another, rather than becoming secure, in control and alone.
PolishTo nie jest problem grecki, portugalski czy hiszpański; to problem europejski, a naszym obowiązkiem jest pokazanie rzeczywistych przyczyn tej sytuacji.
This is not a Greek, a Portuguese or a Spanish problem; it is a European problem and we have an obligation to demonstrate the real causes of this situation.
PolishOd dawna prowadzimy zażarte dyskusje na temat tego Traktatu i teraz nadszedł czas na pokazanie, czy większość Izby jest za, czy przeciw niemu.
We have been discussing this Treaty very earnestly for weeks and months and it is now time to send out a clear signal as to whether the majority of this House is in favour or against it.
PolishStworzenie produktu, bądź wypromowanie jakiejś idei pokazanie światu problemu, który chcesz rozwiązać jest właściwie niemożliwe bez podejścia podobnego do idei 'otaku'.
It describes the desire of someone who's obsessed to say, drive across Tokyo to try a new ramen noodle place, because that's what they do: they get obsessed with it.