"pojęcie" Englisch Übersetzung

PL

"pojęcie" auf Englisch

PL pojęcie
volume_up
{Neutrum}

pojęcie (auch: koncept, koncepcja, wyobrażenie)
volume_up
concept {Subst.}
Pojęcie "dziedzictwa kulturowego” jest bardzo szerokie - to bardzo dobrze.
The concept of 'cultural heritage' is very broad, and that is a good thing.
Naprawdę musimy okazać pojęcie i zrozumienie, co oznaczają prawa człowieka.
We really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Pojęcie "szkoła europejska” staje się coraz popularniejsze.
(PL) Madam President, the concept of the 'European School' is become increasingly popular.
pojęcie (auch: pomysł, koncepcja, myśl, idea)
volume_up
idea {Subst.}
To da wam pojęcie o różnych typach motywacji i poświęcenia.
That gives you an idea of the different types of motivations and dedication.
Teraz już macie pojęcie o jak wielkiej skale rozmawiamy, tak?
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
Bez wątpienia dadzą nam one pełniejsze pojęcie o skutkach tych dyrektyw.
I have no doubt that they will give us a better idea of the impact of these directives.
pojęcie (auch: zamiar, mniemanie, wyobrażenie)
volume_up
notion {Subst.}
. - W nowoczesnych społeczeństwach pojęcie wolontariatu ma zasadnicze znaczenie.
. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.
W konsekwencji unieważniła ona tradycyjne pojęcie prawa własności.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
W sprawozdaniu tym wypacza się pojęcie kultury. Kultura została potraktowana instrumentalnie.
This is a report that misrepresents and exploits the notion of culture.
pojęcie (auch: mniemanie, poczęcie, koncepcja)
Otóż, Chińczycy mają zupełnie inne pojęcie rasy niż większość państw.
The Chinese have a very, very different conception of race to most other countries.
pojęcie (auch: przeczucie)
pojęcie (auch: kres, określenie, termin)
volume_up
term {Subst.}
W kapitalistycznym świecie pojęcie "niekonkurencyjny" jest równoznaczne z plagą społeczną.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
Obecnie pojawiło się nowe pojęcie - "koniec z tanią żywnością”.
Now a new term has appeared - 'the end of cheap food'.
Każde pojęcie z raportu jest wyjaśnione poniżej:.
Each term in the report is defined below:

Beispielsätze für "pojęcie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNa przykład należy dopilnować, aby UE zdefiniowała pojęcie "skromne” środki.
For example, it should be clarified that the 'scarce' resources are defined by the EU.
Polish. - Różne osoby mogą rozumieć pojęcie "strefy dzikiej przyrody” inaczej.
in writing. - Wilderness can mean different things to different people.
PolishPojęcie przejrzystości produktu z punktu widzenia konsumentów oznacza dla mnie coś innego.
I understand product transparency for consumers to mean something different.
PolishPojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
PolishW tej galaktyce jest sto miliardów gwiazd, żeby dać wam pojęcie o skali.
And there are a hundred billion stars in that galaxy, just to give you a sense of scale.
PolishPojęcie rodziny zasługuje na nasz bezwarunkowy szacunek i ochronę.
The institution of the family merits unconditional respect and protection.
PolishI zanim się zorientujesz, masz ogólne pojęcie, gdzie jest wszystko.
And before you know it, you have a general sense of where everything is.
PolishDla tej dziewczyny te marzenia są tym jak postrzegamy pojęcie domu.
So, for this girl to have these dreams is simply how we preserve a sense of what home is.
PolishChciałbym jasno powiedzieć, co rozumiem przez pojęcie "silniejszej Europy”.
When I say a stronger Europe, let us be clear what that means.
PolishA teraz, żebyście mieli jakieś pojęcie odnośnie tego balonu, te małe czarne punkciki to ludzie.
Now just to give you some perspective of this balloon, the little black dots are people.
PolishRok 2011 musi być rokiem, w którym na nowo zdefiniujemy pojęcie solidarności budżetowej.
2011 must be the year in which we reinvent budgetary solidarity.
PolishRównież w matematyce znane jest pojęcie „sąsiad” i „sąsiedztwo”.
The terms “neighbour” and “neighbourhood” are also used in mathematics.
PolishNawet już nie chcę pytać o wyniki sondażu, gdyby chodziło o pojęcie "deflacji”.
I do not even want to ask what the results of the questionnaire were when it came to the word 'deflation'.
PolishPojęcie stanie się zbędne, nie tylko na Zachodzie.
These will be redundant concepts. ~~~ And this isn't only something of the West.
PolishTo daje pojęcie o tym, jak będzie przestrzegać regulacji europejskich.
Just imagine how it will comply with European regulations.
Polish(Śmiech) Co daje pojęcie o naszym miejscu we wszechświecie.
(Laughter) Which tells you something about our place in the universe.
PolishJednak pojęcie to nie oznacza udzielania bankom pomocy finansowej.
However, "crisis resolution" does not mean bailing out banks.
PolishŻeby dać wam jakieś pojęcie o tym, jak to wygląda, Human Genome Project: 3 miliardy zasad.
And so just to give you a picture of what this looks like, the Human Genome Project: 3 gigabases, right.
PolishTo jeden ze sposobów na pojęcie tego jak komórki miejsca wyznaczają, gdzie znajduje się zwierzę.
So that's one way in which we think place cells determine where the animal is as it's exploring around.
PolishNależy więc zdefiniować pojęcie ochrony lotnictwa. Musimy też dokładnie wiedzieć, za co płacimy.
It is important to define aviation security itself, and we must also know exactly what we are paying for.