"placówka" Englisch Übersetzung

PL

"placówka" auf Englisch

PL

placówka {Feminin}

volume_up
placówka (auch: oddział, agencja, urząd, filia)
placówka (auch: posterunek)
placówka

Synonyme (Polnisch) für "placówka":

placówka

Beispielsätze für "placówka" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJest to placówka finansowana przez budżet kraju związkowego i ze środków pozauczelnianych.
It is funded out of the state budget and by external sponsors.
PolishWtedy placówka "Novocure" opracowała dwa systemy -- jeden do leczenia nowotworów głowy, i drugi, na nowotwory znajdujące się w obrębie tułowia.
The first cancer that we have focused on is the deadly brain cancer, GBM.
PolishProszę jechać do jakiegokolwiek kraju trzeciego, a znajdą państwo ambasadę UE górującą nad każdą placówką dyplomatyczną państw członkowskich.
Go to any third country and you will find an EU embassy that towers over any of the Member State legations.
PolishW tym celu przed wyjazdem za granicę możesz się skontaktować ze specjalistyczną placówką medyczną w kraju, do którego się wybierasz.
You can do this by contacting the local specialist medical unit in the country you will be visiting before you leave home.
PolishZastosowanie większej niż zalecana dawki leku PegIntron Należy skontaktować się z lekarzem lub placówką służby zdrowia tak szybko, jak jest to możliwe.
If you use more PegIntron than you should Tell your doctor or healthcare professional as soon as possible.
PolishNajbardziej istotne jest, by placówka ta pozostała stocznią, by należała do przemysłu stoczniowego, a nie do jakiegoś innego.
It is absolutely essential that the establishment remains a shipyard and that it forms part of the shipbuilding industry and no other.
PolishZastosowanie większej niż zalecana dawki leku ViraferonPeg Należy skontaktować się z lekarzem lub placówką służby zdrowia tak szybko, jak jest to możliwe.
If you use more ViraferonPeg than you should Tell your doctor or healthcare professional as soon as possible.
PolishTo placówka obserwacyjna.
PolishByłoby bardzo źle, gdyby placówka, która obroniła się przed władzą komunistyczną, musiała upaść pod naporem dyrektyw Unii Europejskiej.
It would be terrible if an establishment which defended itself against Communist power should collapse under pressure from European Union directives.
PolishRozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis umożliwiły wielu szkołom i uczelniom poprawę wizerunku – chcesz, aby Twoja placówka była następna?
Axis network video solutions have helped many schools and universities to improve their overall image – will yours be the next?
PolishApteka jest i musi pozostać podstawową placówką opieki zdrowotnej i dlatego też musi być chroniona z punktu widzenia zasad handlowych oraz dotyczących konkurencji.
The pharmacy is and must remain a basic healthcare facility, and as such a protected area with regard to the rules of trade and competition.
PolishSzkoła w Parmie, która została zatwierdzona przez Radę Zarządzającą Szkół Europejskich, będzie pierwszą tego rodzaju placówką, która wyda maturę europejską w czerwcu 2009 r.
The school in Parma, which is approved by the Board of Governors of the European Schools, will be the first school of its kind to award a European baccalaureate in June 2009.
PolishPlacówka ta jest unijnym laboratorium referencyjnym, którego zadaniem ma być ochrona naszych zwierząt przed chorobami zakaźnymi, nie zaś wywoływanie epidemii przez swoją niekompetencję.
This establishment is an EU reference laboratory which is supposed to protect our animals from contagious diseases and not to cause epidemics through incompetence.