"oprocentowanie" Englisch Übersetzung

PL

"oprocentowanie" auf Englisch

PL oprocentowanie
volume_up
{Neutrum}

1. Finanzen

oprocentowanie

Beispielsätze für "oprocentowanie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWe Włoszech oprocentowanie kredytu wynosi około 9,4%, zaś w Irlandii 6,8%.
In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%.
PolishOprocentowanie portugalskiego długu publicznego wynosi średnio 3,6 %, a więc jest bardzo niskie.
The interest rate on the Portuguese public debt is 3.6% on average. That is extremely low.
PolishSpójrzmy na oprocentowanie niemieckich obligacji.
Let us look at the interest rate of the German Bund.
PolishOprocentowanie tych operacji jest zwykle wyznacznikiem górnego i dolnego poziomu stopy overnight na rynku pieniężnym.
Their interest rates normally provide a ceiling and a floor for the overnight rate in the money market.
PolishEBI prowadzi działalność nienastawioną na zysk i udziela pożyczek, których oprocentowanie jest zbliżone do kosztów pozyskania pieniędzy.
The EIB works on a non-profit basis and lends at a rate close to the cost of borrowing.
PolishPrzedstawiciele Trybunału Obrachunkowego twierdzą, że podobne oprocentowanie pożyczek nie ma precedensu w UE.
Representatives from the Court of Auditors say that there is no precedent for the EU charging such a margin on loans.
PolishIle wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
PolishDotychczas jedynym skutkiem jest zwiększone zadłużenie poszczególnych krajów i katastrofalne oprocentowanie oszczędności obywateli.
This has so far resulted in more debt for each individual country and catastrophic savings rates for citizens.
PolishIle wynosi oprocentowanie oszczędności?
PolishW Europie średnie oprocentowanie kredytu konsumenckiego waha się od około 6% w Finlandii, najtańszym państwie członkowskim, do ponad 12% w Portugalii.
In Europe the average consumer credit interest rate varies from around 6% in Finland, the cheapest Member State, to over 12% in Portugal.
PolishJednakże chcę wyjaśnić wszystkim, co to dokładnie znaczy - oprocentowanie tych kredytów jest niższe bodaj o 1% od zwykłych stóp rynkowych.
Let me make it clear to everyone, however, exactly what that means - these credits are at interest rates that are perhaps around 1% below standard market rates.
PolishJak podaje dzisiejsza prasa, oprocentowanie jakim teraz obciążacie Irlandię z tytułu udzielonych pożyczek, jest o 3% wyższe niż w przypadku Łotwy, Rumunii i Węgier.
The interest rates you are now charging to Ireland for borrowing, according to today's newspapers, are 3% more than were charged to Latvia, Romania and Hungary.
PolishRozumiemy znaczenie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla rozwoju i postępu społecznego, zważywszy na ich niskie oprocentowanie i długi okres spłaty.
We recognise the importance that borrowing from the European Investment Bank (EIB) can have for development and social progress, given its low rates and long payment periods.
PolishMimo znacznego zbliżenia poziomów stóp procentowych w strefie euro w ostatnich latach oprocentowanie podobnych instrumentów w poszczególnych krajach są w dalszym ciągu bardzo różne.
Despite the remarkable convergence that has taken place in the euro area in recent years, similar types of interest rate still vary considerably across countries.
PolishRozumiemy znaczenie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla rozwoju i postępu społecznego, zważywszy na ich niskie oprocentowanie i długi okres spłaty.
We are aware of the importance that borrowing from the European Investment Bank (EIB) can have for development and social progress, given its low rates and long payment periods.
PolishOdnosząc się konkretnie do pytań pani poseł Harkin i pana posła De Rossy - pan poseł De Rossa reprezentuje irlandzki punkt widzenia - w tym zakresie ustalamy takie samo oprocentowanie co MFW.
Referring precisely to the questions from Ms Harkin and Mr De Rossa - Mr De Rossa's being Irish-oriented - we are setting the same rate as the IMF in this respect.
PolishZapewni zaufanie rynków finansowych wobec poszczególnych krajów, co z kolei przełoży się na niskie oprocentowanie, które umożliwi przedsiębiorstwom krajowym odzyskanie równowagi i rozwój.
It will ensure the confidence of the financial markets in these countries, which will in turn ensure low interest rates, so that businesses in those countries may again recover and develop.