"oglądać" Englisch Übersetzung

PL

"oglądać" auf Englisch

volume_up
oglądać {imperf. Vb.}

PL oglądać
volume_up
[oglądam|oglądałbym] {imperfektives Verb}

Widzowie nie przychodzą oglądać jak magik umiera, lecz by widzieć go żywego.
But audiences don't come to see the magician die, they come to see him live.
Czy chcemy oglądać programy o tych co oszczędzają pieniądze i są bezrobotni?
Do we want to see shows about people saving money and being unemployed?
Najczęściej ludzie chcą oglądać własne stare strony.
Mostly, people want to see their old stuff out of this.
Jeszcze raz, jeśli jesteście nadwrażliwi, nie chcecie tego oglądać.
Again, if you're squeamish, you don't want to watch.
Zwierzęta może i uwielbiają sie bawić, ale nie lubią oglądać.
Animals might love to play, but they don't love to watch.
Nigdy nie mogliśmy oglądać telewizji.
And we were never allowed to watch television and the like.
Smucąc się bardzo, najwięcej tych słów, które im rzekł, że już więcej nie mieli oglądać oblicza jego.
sorrowing most of all for the word which he had spoken, that they should behold his face no more.
Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz.
Only with thine eyes shalt thou behold, And see the reward of the wicked.
Króla w piękności jego oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką.
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold a land that reacheth afar.

Beispielsätze für "oglądać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMieliśmy szansę oglądać profesora Jonesa z Uniwersytetu Anglii Wschodniej - kanciarza!
We have seen Professor Jones from the University of East Anglia - crook!
PolishUwielbiałem oglądać samoloty zataczające koła nad naszym domkiem wypoczynkowym na wsi.
I loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
PolishPan Verhofstadt powiedział, że nie powinniśmy oglądać się na zespół zadaniowy.
Mr Verhofstadt said that we should not wait for the task force.
PolishPosiedzenia Parlamentu Europejskiego oraz niektóre posiedzenia Rady można oglądać na żywo on-line.
Sessions of the European Parliament and some Council sessions can be watched live online.
PolishBóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi.
Slay them not, lest my people forget: Scatter them by thy power, and bring them down, O Lord our shield.
PolishPróbują tego w trzech częściach kraju w tym momencie będziecie oglądać TV.
It is Safeways; they're trying this in three parts of the country right now -- you'll be watching TV.
PolishTeraz w sieci możemy już oglądać jej programy i protokoły z rozmów w internecie.
We have their agendas and their minutes on the net.
Polish., wojnę wietnamską można było oglądać w domach całej Ameryki, codziennie.
In the 1960s and 1970s, the Vietnam War was basically shown in America's living rooms day in, day out.
PolishTo trochę jakby oglądać kraksę samochodową w zwolnionym tempie; teraz chcecie stałego mechanizmu ratunkowego.
It is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
PolishCiągle myślałam......o swojej rodzinie......która przyjechała z Pensylvanni mnie oglądać.
And, you know, I'm just thinking, "Oh, my god, my whole family got in a van and drove down here from Pennsylvania."
PolishWieleć ich mówią: Któż nam da oglądać dobra?
Thou hast put gladness in my heart, More than [they have] when their grain and their new wine are increased.
PolishTuryści, siedząc w przeszklonych łodziach, mogliby oglądać zatopione wieże Miami przez tropikalną wodę o głębokości 150 stóp.
Tourists in glass-bottomed boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water.
PolishPo pierwsze, maltańscy konsumenci powinni mieć prawo nadal oglądać nieodpłatnie stacje krajowe, które są darmowe.
Firstly, Maltese consumers should have the right to continue watching national stations that are free to view without being charged.
PolishCzemu ludzie lubią oglądać TEDTalks?
PolishPowinniśmy przestać oglądać się na innych.
PolishCo ludzie chcą oglądać w telewizji?
PolishCzy się na osobę jego oglądać będziecie?
PolishZacząłem oglądać obrazy, jak ten.
PolishMożna oglądać to od początku do końca.
PolishChyba lubią oglądać sztukę.