"odwrotny" Englisch Übersetzung

PL

"odwrotny" auf Englisch

PL odwrotny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

Tak więc działa to w odwrotny sposób. ~~~ Ale ja podchodzę do tego pozytywnie.
And so that's sort of working in the opposite direction.
Tak naprawdę będzie miała całkowicie odwrotny skutek.
Indeed, it will have entirely the opposite effect.
Kara śmierci wywołuje zatem skutek odwrotny do zamierzonego.
Capital punishment, therefore, causes the opposite effect to the one intended.
odwrotny
I w przypadku mężczyzn jest bardziej prawdopodobne, że ich partnerka lub małżonka, wyrazi zgodę niż w sytuacji odwrotnej.
And men are much more likely to have their significant other, spouse, give consent than the other way around.
Gdyby sytuacja była odwrotna i gdyby to mężczyzna nakrył w swoim pokoju kobiety to szansa, że zostałyby one zamordowane byłaby znacznie mniejsza.
If it were the other way around, and a male walked in on females, the chances of their being killed would be far less.
Podczas, gdy w USA tylko bardzo wysportowani uczniowie, mający jednocześnie świetne oceny dostają się na dobre uniwersytety, w Europie sytuacja jest dokładnie odwrotna.
While in the USA only very sporty students who also have excellent grades get a place at a good university, in Europe it is exactly the other way around.

2. Mathematik

odwrotny

Beispielsätze für "odwrotny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo oczywiste, że wszelkie próby wywierania na nich presji mogą przynieść odwrotny skutek.
It is obvious that any attempt to put pressure on them might prove counterproductive.
PolishTe dwie substancje czynne wywierają odwrotny wpływ na stężenie potasu w osoczu.
The two active substances have inverse effects on plasma potassium.
PolishUważam, że penalizacja tych, którzy utknęli w zatorze przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.
I believe it is counterproductive to penalise someone who is stuck in congestion.
PolishWymienianie w naszej rezolucji konkretnych nazwisk przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego.
Mentioning specific names in our resolution would be counterproductive.
PolishTo światowy kryzys finansowy wpędził nas w ten odwrotny trend.
It is the global financial crisis that has put us in a different position.
PolishTo punkt widzenia odwrotny od tradycyjnego, romantycznego.
This is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
PolishSankcje, które dotykają ludność przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego i mijają się z celem.
Sanctions that punish the civil population are counterproductive and miss the actual point.
PolishPrzynosi to tylko negatywne rezultaty i efekt odwrotny od zamierzonego.
This can only make the results negative and counterproductive.
PolishPo drugie, wiele spośród zaproponowanych środków przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.
Secondly, many of the proposed measures are counter-productive.
PolishSamo zwiększenie popytu, aby postawić na nogi produkcję, przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego.
It is counterproductive simply to increase demand in order to bring production back on song.
PolishTak naprawdę takie działania mogłyby mieć wręcz odwrotny skutek.
Toughening up EU legislation would not address these weaknesses.
PolishNie mamy pomysłu na to, jak odwzorować kierunek odwrotny.
But let me get rid of the slide, and let's see if this comes on.
PolishA gdy wprowadzimy narzędzia, np. ten odwrotny zegar, można kontrolować położenie Słońca na niebie.
And if you introduce tools like this inverse clock, then you can control the sun's position in the sky.
PolishNasz atak, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.
If we hit out at him, it could well be counterproductive.
PolishDalsze zadłużanie kosztem greckich podatników jest nie tylko nieużyteczne, ale przynosi całkowicie odwrotny efekt.
Piling more debt upon the Greek taxpayer is not only useless but completely counterproductive.
PolishByłem przygnębiony, ponieważ zauważaliśmy ruch odwrotny w Kenii, gdy umieralność wzrastała w latach 90'tych.
And I was sad, because we could see this reversal in Kenya with an increased child mortality in the 90s.
PolishW Wielkiej Brytanii wywołał on odwrotny skutek, przesuwając środki ze szpitali do dużych przedsiębiorstw naftowych.
Within Britain it has had the perverse effect of transferring funds from hospitals to big oil companies.
PolishStrategia ta będzie miała skutek odwrotny do zamierzonego.
PolishWidywaliście już coś takiego - to jest odwrotny efekt.
PolishOczywiście z zadowoleniem przyjmę także wymianę informacji na temat metod, które się nie opłaciły a nawet przyniosły odwrotny skutek.
Of course I would also welcome the exchange of information on methods that did not pay off or even backfired.