"odwoływanie się" Englisch Übersetzung

PL

"odwoływanie się" auf Englisch

PL odwoływanie się
volume_up
{Neutrum}

1. "do kogoś/czegoś"

odwoływanie się (auch: aluzja, wzmianka)
volume_up
reference {Subst.} (to sb/sth)
Odwoływanie się do tego, że trzeba sprawę uregulować na szczeblu globalnym jest znane z debaty o klimacie.
The reference to the fact that this needs to be regulated at a global level is familiar from the climate debate.
Niedopuszczalne jest również stałe odwoływanie się do sprawozdania sędziego Bruguière'a, które jest utajnione.
The repeated references to the Bruguière Report, a secret report, are also unacceptable.
W związku z tym z niepokojem przyjmuję tak częste odwoływanie się do "kapitału ludzkiego”, tak jakby ludzie byli jedynie czynnikiem produkcji.
In that regard, it bothers me to hear such frequent reference to 'human capital', as though human beings were just a factor in production.

Ähnliche Übersetzungen für "odwoływanie się" auf Englisch

odwoływać Verb
się Pronomen

Beispielsätze für "odwoływanie się" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishCiągłe odwoływanie się do nowych uregulowań i działań nie ma sensu.
It makes no sense constantly to resort to new regulations and new measures.
PolishOdwoływanie się do tego "podstawowego prawa” jest zwykłą utopią.
Invoking this 'fundamental right' is, in reality, only a 'hotch-potch' utopia.
PolishDlatego odwoływanie się w tym sprawozdaniu do traktatu lizbońskiego jest całkowicie nieuzasadnione.
It is therefore completely unprincipled to refer to the Lisbon Treaty in this report.
PolishZ tego względu nieuniknione jest rozważne odwoływanie się do pestycydów.
Sensible recourse to pesticides is therefore unavoidable.
PolishNiedopuszczalne jest również stałe odwoływanie się do sprawozdania sędziego Bruguière'a, które jest utajnione.
The repeated references to the Bruguière Report, a secret report, are also unacceptable.
PolishOdwoływanie się do przemocy musi się zakończyć po obydwóch stronach.
The violence must cease immediately on both sides.
PolishOdwoływanie się do protekcjonizmu prowadzi do dalszych szkód w handlu międzynarodowym, szkodząc bezpośrednio interesom UE.
However, protectionism further hurts international trade and the EU's interests directly.
PolishMuszę odrzucić tę strategię zdobywania wpływów politycznych przez odwoływanie się do powszechnych emocji i obaw.
I must reject this strategy of gaining political influence by appealing to popular emotions and fears.
PolishOdwoływanie się do traktatu lizbońskiego tak, jakby był już faktem, jedynie zwiększa ten deficyt demokratyczny.
Referring to the Lisbon Treaty as though it were a fact of life merely serves to reinforce this democratic deficit.
PolishW jaki sposób odwoływanie się do tych zarzutów ma nam pomóc określić środki, za pomocą których możemy zapobiec karze śmierci?
In what way does referring to these allegations help us identify the means by which we can prevent capital punishment?
PolishRównież wola moralna jest podważona poprzez ustawiczne odwoływanie się do zachęt, które niszczy naszą potrzebę, by postępować właściwie.
And moral will is undermined by an incessant appeal to incentives that destroy our desire to do the right thing.
PolishUważam, że odwoływanie się do pełnej procedury zgody Parlamentu czy konsultacji parlamentarnej jest niepraktyczne w tym względzie.
It is my view that using the full procedure involving the consent of Parliament or a parliamentary consultation would be impractical in such circumstances.
PolishTo niedopuszczalne, aby pewne siły polityczne próbowały uzasadnić swoje działania poprzez odwoływanie się do historycznych żalów grup prześladowanych.
It is unacceptable for certain political forces to seek to justify themselves by appealing to historical grievances of persecuted groups.
PolishW pełni podzielam opinię Carla Casiniego, że nie wystarczy odwoływanie się do samej wykładni lub wytycznych ułatwiających stosowanie przepisów.
I fully share Mr Casini's view that it did not suffice to refer to a sole interpretation and to the guidelines intended to facilitate implementation.
PolishOdwoływanie się do zasady pomocniczości państw członkowskich nie jest w tym przypadku wystarczające, ponieważ mamy tu do czynienia ze wspólnymi dla całej Unii wartościami.
Invoking the subsidiarity of Member States is not enough in this case, for we are dealing here with common European values.
PolishDla Węgrów mieszkających na Słowacji równie naturalne powinno być odwoływanie się do wioski czy miasta gdzie się urodzili w swoim ojczystym języku - węgierskim.
It should be just as natural for Hungarians living in Slovakia to refer to the village or town where they were born in their mother tongue, Hungarian.
PolishOdwoływanie się do tradycji, pomocniczości i temu podobnych w sytuacji, gdy pracownicy w Unii Europejskiej podlegają nieokiełznanemu wyzyskowi, to śmieszność i zakłamanie.
Referring to tradition, subsidiarity and the like in a situation when workers in the European Union are subjected to unbridled exploitation is ridiculous and hypocritical.
PolishUmożliwiamy także odwoływanie się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w zakresie tych praw podstawowych, aczkolwiek jedynie pod bardzo ściśle określonymi warunkami.
We are also making it possible to have recourse to the European Court of Justice in Luxembourg in respect of these basic rights, albeit under certain very narrowly defined conditions.