"odwoływać" Englisch Übersetzung

PL

"odwoływać" auf Englisch

volume_up
odwoływać {imperf. Vb.}

PL odwoływać
volume_up
[odwołuję|odwoływałbym] {imperfektives Verb}

odwoływać (auch: odwołać, cofać, cofnąć)
odwoływać (auch: odwołać)
volume_up
to recant [recanted|recanted] {Vb.} (statement, opinion)
odwoływać (auch: odwołać, cofać, cofnąć)
volume_up
to take back {Vb.} (words, statement)
odwoływać (auch: odwołać, porzucić, porzucać)
volume_up
to scrub [scrubbed|scrubbed] {Vb.} [übertr.]

Synonyme (Polnisch) für "odwoływać":

odwoływać

Beispielsätze für "odwoływać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOwe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.
The EEAS should build on the values and identity of the European Union.
PolishWyborcy z mojego kraju, z Wielkiej Brytanii, nie mogą odwoływać komisarzy.
The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.
PolishSkonfrontowana z Al-Dżazirą, zaczęła się odwoływać do instynktów plemiennych.
In front of Al Jazeera, they started creating tribalism.
PolishNie możemy odwoływać się do kwestii zdrowotnych w celach, które ściśle rzecz ujmując nie mają znaczenia.
We cannot use a health issue for purposes that strictly speaking have no relevance.
PolishPróbuje w sposób sztuczny odwoływać się do pojęcia dumy narodowej.
It is artificially attempting to appeal to national pride.
PolishJest to taka wyrwa w wiarygodności Unii Europejskiej, że nie możemy odwoływać się tutaj do ducha kompromisu!
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
PolishFundamentem Europy jest chrześcijaństwo, do wartości tych powinniśmy się odwoływać.
(PL) Mr President, Europe is founded on Christianity, and we should always be guided by Christian values.
PolishWreszcie, projekt rozporządzenia pozwala małym firmom odwoływać się do tak zwanych administratorów zewnętrznych.
Lastly, the draft regulation allows small businesses to resort to so-called external administrators.
PolishJeżeli chcą Państwo odwoływać się do sprawy Rüfferta i innych, to nie ma ona żadnego związku z dyrektywą o usługach.
If you want to speak of the Rüffert case and others, that has no relevance to the Services Directive.
PolishJako taka, polityka spójności powinna odwoływać się do mądrości regionalnej i lokalnej co do sposobu zagospodarowania środków.
As such, cohesion policy needs to defer to regional and local knowledge regarding the best way of managing funding.
PolishDlatego można się do nich odwoływać.
PolishJeżeli nie będziemy odwoływać się i głosić naszych wartości, wtedy w sytuacji naglących interesów, stopniowo zapomnimy o naszych wartościach.
If we do not refer to and preach our own values then where our interests are pressing we will gradually forget them.
PolishW związku z tym walka ze sfałszowanymi lekami powinna odwoływać się do sumienia wszystkich przywódców politycznych na całym świecie.
For this reason, the fight against falsified medicines should appeal to the conscience of political leaders around the world.
PolishOczywiście Julia Tymoszenko ma prawo odwoływać się od wyników wyborów prezydenckich.
(DE) Madam President, Commissioner, of course, Yulia Tymoshenko is entitled to appeal against the result of the presidential election.
PolishDecyzja, czy Portugalia powinna odwoływać się do Europejskiego Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) czy nie, należy do władz portugalskich.
Whether or not Portugal should resort to the European Financial Stability Facility (EFSF) is a decision for the Portuguese authorities.
PolishRada ma formalny obowiązek oczekiwać na przedłożenie opinii Parlamentu Europejskiego, chociaż nie musi odwoływać się do niej podejmując własną decyzję.
The Council has a formal obligation to await submission of the European Parliament's opinion, although it does not have to refer to it in its decision.
PolishWładze krajowe, regionalne i lokalne powinny odwoływać się do metody dialogu, tak by obywatele mogli poznać praktyczne działanie demokracji partycypacyjnej.
National, regional and local authorities should use the method of dialogue, so that citizens can experience participatory democracy working in practice.
PolishOczekuje się, że składając sprawozdania Radzie i Komisji w zakresie wdrażania tych wytycznych, będą one odwoływać się do regulacji w sprawie "flexicurity”.
It is expected that, when reporting to the Council and the Commission on the implementation of those guidelines, they will refer to their regulations on flexicurity.
PolishSkorzystają na tym posłowie do tej Izby, którzy otrzymują wygórowane kary pieniężne za swobodne wyrażanie opinii i nigdzie nie mogą się od tych kar odwoływać.
It will benefit fellow Members here in Parliament who receive extortionate fines for expressing their opinions freely and who have nowhere to go to appeal against this.
PolishZamiast jednak odwoływać się do stosowania kar, wolałbym, aby praca wykonawców przebiegała sprawnie i zgodnie z naszym harmonogramem.
However, Mr President, ladies and gentlemen, rather than resort to penalties, I would prefer to see contractors working efficiently and keeping to our timetable.