PL odwołania
volume_up
{Feminin Plural}

odwołania (auch: apele, prośby, apelacje)
Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za odwołania od decyzji CPVO.
A board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
Nie podobają mi się też stosowane w tej debacie odwołania do zbiorowych lęków.
Next, I would like to complain a bit about this debate, with its appeals to collective fear.
Odwołania od decyzji urzędów podatkowych (organów podatkowych pierwszej instancji) składać można u dyrektora izby podatkowej.
Appeals against decisions of tax offices (tax authorities of first instance) can be lodged with directors of tax chambers.

Beispielsätze für "odwołania" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishObie strony będą miały możliwość odwołania się, co może potrwać do 2009 roku.
Both parties will have the option of appealing, which may take us into 2009.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishŻądam odwołania tego oskarżenia, domagam się przeprosin oraz potępienia przez prezydencję.
I demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
PolishPodmiot odpowiedzialny powinien nadal składać coroczne raporty PSUR, do czasu odwołania przez CHMP.
The MAH should continue to submit yearly PSURs, until otherwise specified by the CHMP.
PolishNiektórzy będą mieli możliwość odwołania się, lecz inni takiej możliwości nie dostaną.
Some will have the opportunity to appeal but others will not.
PolishEuropejski Trybunał Praw Człowieka nie uznał odwołania za dopuszczalne.
The European Court of Human Rights did not consider the appeal.
PolishW wypadku odrzucenia odwołania przez Trybunał decyzja Komitetu Arbitrażowego jest ostateczna.
If the Court rejects the appeal, the decision of the Arbitration Committee shall become final.
PolishProcedura w odniesieniu do kart MasterCard jest obecnie przedmiotem odwołania do Trybunału Sprawiedliwości.
The procedure regarding MasterCard is being appealed before the Court of Justice.
PolishAby to zrobić, skontaktuj się z nami wyłącznie za pośrednictwem formularza odwołania.
To do so, please contact us only through our appeal form.
PolishMusi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
It must state all the grounds and specify how they can appeal and by when.
PolishJeśli popełnią błąd, nie ma żadnej możliwości odwołania na drodze sądowej.
There is no legal recourse at all if they get it wrong.
PolishI to są odwołania, które mamy w każdym mieście: To jest główny deptak.
And these are the references that we have in any city.
PolishDo odwołania dołącza się uwierzytelniony odpis zaskarżanej decyzji Komitetu Arbitrażowego.
The appeal shall be accompanied by a certified copy of the decision of the Arbitration Committee which is contested.
PolishJest upoważniony do odwołania Komisji przez przyjęcie wniosku o wotum nieufności, co wymaga większości dwóch trzecich głosów.
It has the power to dismiss the Commission by adopting a motion of censure.
PolishMusi określać wszystkie przyczyny i konsekwencje oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
It must state all the grounds and implications and specify how they can appeal and by when.
PolishPojawią się wówczas nowe prawa, a także odszkodowania w razie wypadków, opóźnień czy odwołania przejazdu.
There will be new rights, then, as well as compensation in the event of accidents, delays or cancellations.
PolishMuszą być w niej podane wszystkie przyczyny oraz konsekwencje, a także sposób i termin odwołania się.
It must list all the grounds for the decision and its implications, and specify how they can appeal and by when.
PolishW razie odwołania lub opóźnienia pasażerom należy też zapewnić wszelką niezbędną informację.
In the event of cancellation or delay, it is also important for passengers to be provided with all necessary information.
PolishJak wiele osób może oczekiwać na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji zawierającej odmowę przyjęcia wniosku azylowego?
How many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications?