"odwołać się" Englisch Übersetzung

PL

"odwołać się" auf Englisch

volume_up
odwołać się {refl. Vb. perf.}

PL odwołać się
volume_up
{reflexives Verb}

1. "do czegoś"

odwołać się (auch: odwoływać się)
volume_up
to invoke {Vb.} (to)
Uważam, że do dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej należy odwołać się właśnie teraz.
I believe that the Temporary Protection Directive should be invoked now.
Do tej klauzuli ochronnej można odwołać się od momentu wejścia w życie umowy o wolnym handlu.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
odwołać się (auch: odnosić się, odwoływać się)
volume_up
to refer {Vb.} (to)
Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby odwołać się do ich własnych dokumentów.
I think it is important to refer to their own documents.
Na szczęście możemy odwołać się do doświadczeń zdobytych podczas wdrażania systemu transferu punktów (CTS).
Fortunately, we can refer to the experience acquired as part of the credit transfer system (CTS).
W tym względzie muszę oczywiście odwołać się do wspólnych ram odniesienia dotyczących prawa umów.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.

Synonyme (Polnisch) für "odwołać się":

odwołać się

Ähnliche Übersetzungen für "odwołać się" auf Englisch

odwołać Verb
się Pronomen

Beispielsätze für "odwołać się" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishSpróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."
I tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.
PolishUważam, że do dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej należy odwołać się właśnie teraz.
I believe that the Temporary Protection Directive should be invoked now.
PolishDo tej klauzuli ochronnej można odwołać się od momentu wejścia w życie umowy o wolnym handlu.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
PolishChciałbym odwołać się krótko do projektu wsparcia sektora bawełny z 2004 r.
Allow me to mention briefly the 2004 proposal to support cotton.
PolishNie rozumiem, dlaczego tym razem postanowiliśmy odwołać się do tych aspektów politycznych.
I cannot understand why this time we have chosen this political link.
PolishNikt nie może odwołać się do wymówki, że "nie wiedzieliśmy o niczym”.
No one can fall back on the excuse that 'we knew nothing'.
PolishPoseł o najdłuższym stażu ma przynajmniej doświadczenie, do którego może się odwołać, a nie tylko wiek.
The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
PolishUważam, że istnieje szereg zasad, do których należy się odwołać w tej kwestii.
Mr President, I believe there are a number of principles that have to be addressed in this issue.
PolishSkoro rząd Haiti nie dba o swoich obywateli, musimy odwołać się do koncepcji obowiązku ochrony.
If the government of Haiti does not care about its own people, then we have to use the concept of responsibility to protect.
PolishDzięki temu w przypadku katastrofy można odwołać się do zasady korzystania z żywności lokalnej.
In this way, we can use the principle of the sourcing of local food to respond to the issues that may arise when disaster strikes.
PolishNaprawdę uważam, że zamiast skrupulatnie stosować przepisy powinniśmy chyba odwołać się do ducha Regulaminu.
I really think that perhaps, rather than scrupulously applying the rules, we should look at the spirit of the Rules of Procedure.
PolishWystarczy odwołać się do doświadczenia Polski.
PolishKażdy stworzony, by odwołać się do innej historycznej analogii: II Wojny Światowej, Wietnamu, trzeci był historycznie neutralny.
Each of which was designed to trigger a different historical analogy: World War II, Vietnam, and the third was historically neutral.
PolishKomisja Europejska i Rada powinny odwołać się do zasobów przyznanych im w ramach samego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
What the European Commission and the Council must do is to turn to the resources given to them by the interinstitutional agreement itself.
PolishJeżeli linia lotnicza nie akceptuje wysokości opłat nałożonych w jej imieniu, może odwołać się do niezależnego organu regulacyjnego.
If the airlines are not satisfied with the charges levied on their behalf they can have recourse to an independent regulatory authority.
PolishJeśli uważają oni, że UE lub rząd nie działają zgodnie z ich interesem, zawsze mogą się odwołać się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
If they feel that the EU or government does not seem to be working for them, they always have the office of the Ombudsman to turn to, to seek redress.
PolishWreszcie pragnę odwołać się do kwestii poruszonej już przez mojego przedmówcę, posła Radwana, związanej z amerykańską konwergencją i globalnymi skutkami.
Finally, I would like to raise the issue, which was also dealt with by my colleague, Mr Radwan, of US convergence and global consequences.
PolishChciałbym zatem ponownie odwołać się do głosów rozsądku w Pakistanie, z których pierwszym był głos córki zmarłego gubernatora Pendżabu, Shehrbano Taseer.
I would like, therefore, to reiterate the call to the voices of reason in Pakistan that was initiated by the daughter of Punjab's deceased Governor, Shehrbano Taseer.