"odkryć" Englisch Übersetzung

PL

"odkryć" auf Englisch

volume_up
odkryć {perf.Vb.}

PL odkryć
volume_up
{Verb}

Jeśli ten obraz jest prawdziwy, musimy odkryć te cząstki Higgsa w LHC.
If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
Aby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
Bardzo szybko - Michał Anioł kiedyś powiedział, że jest tutaj, aby "odkryć figurę we wnętrzu", ok?
Real quickly -- Michelangelo once said he's there to "discover the figure within," OK?
Ale odkryję resztę scenerii. ~~~ I zobaczcie co dzieje się z Waszą percepcją.
I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception.
Stanowiłoby to podstawę odkrycia znaczenia tego kroku reform dla Unii Europejskiej.
That would be the basis for revealing the importance of this reform step for the European Union.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
odkryć (auch: odkrywać, wyszpiegować)
odkryć (auch: odkrywać)
volume_up
to unlock {Vb.} [übertr.] (secrets, mysteries)
Pomyślałam więc, że przyjdę i odkryję przed wami mój prawdziwy głos.
And so I thought I'd come up here and unveil my real voice to you.
W celu zaprezentowania go Wam, przyniosłem go tutaj i zamierzam go odkryć przed Wami. ~~~ To coś stanowi jeden z największych cudów współczesności.
And in order to introduce you to that, I've got something here that I'm going to unveil, which is one of the great marvels of the modern age.

Beispielsätze für "odkryć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishChciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
PolishCałkowicie, niezwykle drobne a udało nam się odkryć właściwe cały zestaw.
Absolutely, exquisitely minute, and yet we've discovered pretty much the full set.
PolishPowinniśmy niedługo odkryć gen choroby dwubiegunowej; występuje tam pokrewieństwo.
We ought to be able to find the gene for bipolar; there's a relationship.
PolishDlatego też muszą państwo przejść od odkryć do skoordynowanej interwencji publicznej.
For this reason you must move on from discoveries to coordinated public intervention.
PolishPrzejdźmy jednak od odkryć do działania.
However, ladies and gentlemen, Commissioner, let us move from findings to action.
PolishMusimy nalegać, aby negocjacje były przeprowadzane w świetle odkryć naukowych.
We must insist that the negotiations should be conducted in the light of scientific findings.
PolishJednakże Amerykanie mogą odkryć, że Syria jest twardym orzechem do zgryzienia.
However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
PolishCzemu nie czerpaliśmy inspiracji z przyrody i tym podobnych odkryć?
Why haven't we been more inspired by nature and these kinds of discoveries?
PolishW trakcie dyskusji w komisji dokonaliśmy wielu nowych wspólnych odkryć.
We have made many new joint discoveries during the debate in committee.
PolishCzasami, prowadząc tego typu badania, można odkryć takie piękne pomysły.
And sometimes by doing this kind of research, you encounter such beautiful ideas of design.
PolishTo ów stan umożliwia tym dwóm istotom odkryć wspólne możliwości.
And it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
PolishWczoraj udało nam się odkryć, że jakość jutra zamieni się w ilość.
Yesterday we successfully discovered that quality would in the future turn to quantity.
PolishI jeżeli udałoby się je odkryć to jak zastosować je do naszych celów?
And if we could figure that out, how can we implement those designs?
PolishZnaczenie kliniczne tych odkryć oraz ich związek z poprawą histologiczną są nieznane.
The clinical significance of these findings as they relate to histological improvement is not known.
PolishTo jest jedno z najbardziej solidnych odkryć w naukach społecznych.
This is one of the most robust findings in social science, and also one of the most ignored.
PolishZakończę w paru słowach o zastosowaniach tych odkryć.
So let me end with just a few words about applications that we've found for this.
PolishAktualizując klasyków Bosse stara się odkryć te utajone siły.
Bosse tries to make this latency tangible with his updates of classics.
PolishI był to jeden z trudniejszych odkryć jakie kiedykolwiek zrobiłem, od tego się zaczęło.
And it was the hardest invention I ever made, but it got me started, and I got really lucky after that.
PolishJednak konsultacje z Komisją na temat przedmiotowej dyrektywy pozwoliły odkryć także inne sprawy.
However, the consultation with the Commission over this directive has also uncovered other issues.
PolishAle wystarczy spojrzeć na słowa wokół nas by ją odkryć.
But you just have to look at the words around you and you'll find it.