"odczuwalny" Englisch Übersetzung

PL

"odczuwalny" auf Englisch

PL odczuwalny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

Odczuwalny jest brak działania ze strony władzy legislacyjnej, jeżeli chodzi o niezwykle pilne sprawy w systemie sądownictwa.
The lack of action from the legislative authority regarding the extremely urgent changes in the judicial system is noticeable.
Bez tego plony spadłyby znacząco, mogłyby też wystąpić odczuwalne skutki dla produkcji zwierząt.
Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
odczuwalny (auch: uchwytny)
odczuwalny (auch: zauważalny, dostrzegalny)

2. "wiatr"

odczuwalny
volume_up
apparent {Adj.} (wind)
Turbulencje w tym regionie przekładają się na wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, co jest bardzo odczuwalne dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej.
The turbulence in the region is translating into a rise in crude oil prices in world markets, something which is very apparent to everyone who lives in the European Union.
odczuwalny
volume_up
noticeable {Adj.} (wind)
Odczuwalny jest brak działania ze strony władzy legislacyjnej, jeżeli chodzi o niezwykle pilne sprawy w systemie sądownictwa.
The lack of action from the legislative authority regarding the extremely urgent changes in the judicial system is noticeable.
Bez tego plony spadłyby znacząco, mogłyby też wystąpić odczuwalne skutki dla produkcji zwierząt.
Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
odczuwalny
volume_up
real {Adj.} (wind)
Często skutki kryzysów podobnych do obecnego są odczuwalne w gospodarce realnej dopiero po jakimś czasie.
The effects of crises such as this are often only felt in the real economy at a later point in time.
Pełne oddziaływanie kryzysu finansowego, który zaczął się w USA, jest obecnie odczuwalne w realnej gospodarce.
The full impact of the financial crisis which started in the US is now being felt in the real economy.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.

Beispielsätze für "odczuwalny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMój rząd interweniował w momencie, w którym kryzys był najbardziej odczuwalny.
My government intervened at the point where the crisis was most being felt.
PolishKryzys gospodarczy jest odczuwalny na całym świecie, w tym w krajach strefy euro.
The economic crisis has hit the entire world, including the countries in the eurozone.
PolishBez wątpienia wpływ spowolnienia gospodarczego jest odczuwalny na całym świecie.
The impact of the downturn is, of course, being felt around the world.
PolishKryzys międzynarodowy, który jest teraz odczuwalny, dodatkowo pogorszył ten stan rzeczy.
The international crisis that is now being felt has helped to exacerbate this state of affairs.
PolishW tej Izbie, wśród nas wszystkich, duch europejski jest odczuwalny bardziej niż gdziekolwiek indziej.
In this House, among all of you, Europe can be felt with greater force than in any other place.
PolishOdczuwalny jest również ogromny kryzys zaufania społecznego.
We are also experiencing a huge crisis in public confidence.
PolishPonadto kryzys finansowy jest wciąż odczuwalny, a odbudowa gospodarki następuje bardzo powoli.
In addition, the financial crisis is still recent, and the economic recovery is slow in making itself felt.
PolishTen problem jest szczególnie odczuwalny w Irlandii.
This is a problem of particular importance in Ireland.
PolishWpływ irlandzkiego poparcia dla traktatu z Lizbony jest odczuwalny na całym kontynencie europejskim.
The impact of Ireland's approval of the Treaty of Lisbon is making itself felt across the whole European continent.
PolishWzrost cen będzie również odczuwalny dla konsumentów, lecz w nieco mniejszym stopniu.
I think this is an important reminder to all of us.
PolishTak więc coraz bardziej odczuwalny staje się brak ukierunkowanego finansowania rozwoju obszarów miejskich w ramach programu 2007-2015.
Thus the absence of specific funding for urban spend in the 2007-2015 programme is increasingly being felt.
PolishMyślę, że po 50 latach geniusz ojców założycieli, którzy stworzyli unikalną mieszankę instytucji, jest w dalszym ciągu silnie odczuwalny.
I think that, 50 years on, the genius of the founding fathers in creating our unique mix of institutions is as strong as ever.
PolishJeżeli igła nie jest prawidłowo ustawiona to odczuwalny jest stały opór podczas przechodzenia igły przez korek i nie słychać charakterystycznego dźwięku.
If the needle is not correctly lined up, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no “ pop”.
PolishJeżeli igła nie jest prawidłowo ustawiona to odczuwalny jest stały opór podczas przechodzenia igły przez korek i nie słychać charakterystycznego dźwięku.
If the needle is not correctly lined up, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no " pop ".
PolishW konkluzjach Rady odczuwalny jest brak dwóch słów kluczowych, a mianowicie słowa "przejrzystość” i słowa "odwaga”.
Mr President, there are two key words that are devastatingly missing in the Council conclusions, and they are 'transparency' and 'courage'.
PolishObszary te są zarządzane bezpośrednio przez Komisję, co może częściowo tłumaczyć, dlaczego podejmowane starania mają szybciej odczuwalny skutek.
These areas are in direct management by the Commission, which may partly explain why efforts undertaken have a more immediate impact.
PolishSceptycyzm obywateli wobec Unii Europejskiej jest dzisiaj silnie odczuwalny.
(DE) Mr President, Madam Vice-President, citizens' scepticism about the European Union can be felt very strongly nowadays, and there is a reason for that.
PolishSpołeczność międzynarodowa zobowiązana jest znaleźć taki rodzaj sankcji, który w jak najmniejszym stopniu będzie odczuwalny dla samych obywateli Korei Północnej.
The international community must find a form of sanctions which will be felt as little as possible by the citizens of North Korea themselves.
PolishWpływ kryzysu zatrudnienia i kryzysu społecznego będzie najbardziej odczuwalny w roku 2010, a wśród głównych ofiar kryzysu z pewnością znajdą się nowe państwa członkowskie.
The impact of the social and employment crisis will be felt most in 2010. The new Member States will definitely be its main victims.
PolishStymulowanie obiegu istniejącej podaży pieniądza jest najlepszą reakcją na ten spadek popytu, który jest w ostatnich latach odczuwalny w gospodarce światowej.
The best response to a slump in demand like the one that has affected the world economy in recent years is to stimulate circulation of the existing money supply.