"odczucie" Englisch Übersetzung

PL

"odczucie" auf Englisch

PL odczucie
volume_up
{Neutrum}

odczucie (auch: uczucie, czucie, poczucie)
volume_up
feeling {Subst.}
Istnieje odczucie, że elastyczność płac może jakoś pomóc.
The feeling is that pay flexibility might help in some way.
That is my feeling.
Pierwszym było ogólne odczucie, że podejmowanie decyzji jest oddalane od obywateli na rzecz odległej biurokracji.
The first was a general feeling that decision-making was being further removed from the citizens in favour of a distant bureaucracy.
odczucie (auch: celowość, sens, rozsądek, rozum)
volume_up
sense {Subst.}
Jednak nie pokazano, że powodem jest neuronalny symulator, symulujący nasze własne ciało i odejmujący to odczucie.
But it hasn't really been shown, it's because you have a neural simulator, simulating your own body and subtracting off that sense.
odczucie (auch: odcisk, wrażenie, doznanie, impresja)
Miałem odczucie, że wielu kolegów w tej Izbie widziało, co robię.
I had the impression that many colleagues in this House saw things the way I did.

Beispielsätze für "odczucie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMam również odczucie, że omówienia wymagają także stosunki UE i Rosji z Białorusią.
I feel that EU and Russian relations with Belarus should also be discussed.
PolishMam odczucie, że dzięki szczytowi uda się usunąć przeszkody na drodze do członkostwa Rosji w WTO.
I feel that the summit will remove obstacles regarding Russia's accession to the WTO.
PolishMamy odczucie, że plany Komisji powinny obejmować także i tę kwestię.
We feel the Commission's plans should cover this, too.
PolishJestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.
I am certain that citizens will feel that way, too.
PolishDrugim i prawdopodobnie głębszym odczuciem była utrata wartości, a w dokładniej, odczucie, że się one zmieniają.
The second, possibly more deeply held sentiment was that there was a loss of values. More accurately, that they were changing.
PolishOdczucie Alisy nie jest więc odosobnione.
PolishMam odczucie, że pilnie potrzebne jest wprowadzenie środków prawnych w celu powstrzymania działań przemytników i handlarzy ludźmi.
I feel that legal measures are urgently needed to counter the activities of these people smugglers and traffickers.
PolishMamy jednak w tej Komisji co najmniej dziesięcioro komunistów i musi temu towarzyszyć odczucie, że odbywa się powrót do starych dobrych czasów.
But we have at least 10 communists in this Commission and it must feel like a return to the good old days.
PolishPrezydencja wyraziła to odczucie poprzez oświadczenie wydane krótko po tym, jak prezydent Obama podpisał dekret prezydencki w tej sprawie.
The Presidency expressed this sentiment through a statement which was issued shortly after President Obama signed the Executive Orders.
PolishMam bardzo silne odczucie, że Komisja bardzo spóźniła się z działaniem w przypadku tego konkretnego problemu.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, I feel very strongly that the Commission was very late in acting on this particular problem.
PolishTo odczucie podzielają wszyscy obywatele Europy i na tym poziomie to, czy ktoś jest za Europą, czy przeciw integracji Europy, nic nie zmienia.
It is a sentiment shared by all European citizens and, at this level, whether you are pro-Europe or against the integration of Europe changes nothing.
PolishPotwierdzamy słuszność prac nad środkami prawodawczymi dotyczącymi kontroli zwierząt domowych, lecz mamy odczucie, że pieniądze należy zabezpieczyć dla zwierząt gospodarskich.
We agree with the development of legislative measures to control pets, but we feel finance ought to be earmarked for farm animals.
PolishWydaje mi się, że to pan poseł Borghezio o tym wspomniał i wyraził odczucie, że istnieje duże zaniepokojenie związane z programem sztokholmskim w jego obecnym kształcie.
I believe it was Mr Borghezio who mentioned this and felt that there was a great deal of concern about the Stockholm Programme as it stands.
PolishUważam, że dla Unii Europejskiej obecnie kluczowe znaczenie ma odczucie jej obecności przez naród tunezyjski oraz skierowanie go z powrotem na drogę prawdziwej demokracji.
I consider it vital at this time for the European Union to make its presence felt among the Tunisian people and to put them back on the path to real democracy.
Polish(Śmiech) (Brawa) Jeśli podzielacie to odczucie, i jeśli zgodzicie się, że potrzebujemy masy krytycznej dobrze poinformowanych obywateli, uświadomicie sobie, że potrzebuję Was.
(Laughter) (Applause) If you agree with that sentiment, and if you agree that we need a critical mass of informed citizenry, you will realize that I need you.
PolishTo odczucie potwierdza, że pomimo naszych ograniczeń, wszystkich chęci, pragnień, niespełnionych, kart kredytowych, zwolnień, i w końcu, łysiny, możesz być szczęśliwy.
That experience confirms that, in spite of all your limitations -- all your wants, desires, unfulfilled, and the credit cards and layoffs and, finally, baldness -- you can be happy.
PolishOdnotowano bardzo rzadkie przypadki (mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów) drętwienia, mrowienia w kończynach lub odczucie osłabienia kończyn, ciężką niedokrwistość i neutropenię.
There are very rare reports (less than 1 in 10,000 patients treated) of numbness, tingling sensation or sensation of weakness in the limbs, and severe anaemia and neutropenia.