"nowelizacja" Englisch Übersetzung

PL

"nowelizacja" auf Englisch

PL nowelizacja
volume_up
{Feminin}

nowelizacja (auch: zmiana, poprawa, poprawka, naprawa)
volume_up
amendment {Subst.}
Przedmiotowa nowelizacja rozciągnęła zatem tę zasadę na wykonawców, co jest już znaczącym krokiem naprzód.
This amendment has therefore extended this principle to performers, which is already a considerable step forward.
nowelizacją1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/20012, obejmującą w szczególności:
The adoption of a legal act has come about because of the amendment in 20081 of Council Regulation (EC) No 1338/20012, including:
Właśnie dlatego zdecydowana większość posłów tej Izby musi zagłosować za nowelizacją Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
That is why our Parliament must vote overwhelmingly in favour of these amendments to the European Refugee Fund.

Beispielsätze für "nowelizacja" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishProponowana nowelizacja prawa przyczyni się do usprawnienia wymiany handlowej w Unii.
The proposed updating of the law will help to make trade more efficient in the EU.
PolishCzy nie ma teraz argumentu za nowelizacją tej dyrektywy?
Is there not an argument now for that directive to be reviewed?
PolishRada Prezesów EBC jest poważnie zaniepokojona proponowaną nowelizacją Paktu Stabilności i Wzrostu.
The Governing Council of the ECB is seriously concerned about the proposed changes to the Stability and Growth Pact.
PolishDlatego też również istotna jest nowelizacja traktatu lizbońskiego tak, by nasza karta miała wiążącą moc prawną.
That is why it is also vital to amend the Treaty of Lisbon so that our Charter has binding legal value.
PolishNowelizacja wytycznych została zatwierdzona przez Radę Prezesów EBC i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
The amending Guideline has been adopted by the ECB’s Governing Council and will be applicable from 1 January 2007.
PolishWłaśnie dlatego zdecydowana większość posłów tej Izby musi zagłosować za nowelizacją Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
That is why our Parliament must vote overwhelmingly in favour of these amendments to the European Refugee Fund.
PolishProponowana obecnie nowelizacja ma ukarać tych najbardziej konkurencyjnych.
The revision that is currently being proposed is aimed at punishing those who are most competitive.
PolishNowelizacja ta uprości także przepisy celne i procedury administracyjne zarówno dla organów celnych, jak i podmiotów gospodarczych.
It will simplify customs regulations and administrative procedures for both the customs authorities and economic operators.
PolishJesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że proponowana przez Kanadę nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wydaje się uznawana za sprawę pierwszorzędnej wagi.
We are extremely concerned that Canada's proposed reform of its Copyright Act appears to be being given so little priority.
PolishNowelizacja obejmuje całość zmian ram operacyjnych polityki pieniężnej Eurosystemu wprowadzanych przez Radę Prezesów od lutego 2004 r.
The amendments include all changes to the Eurosystem’s operational framework for monetary policy that have been approved by the Governing Council since February 2004.
PolishDlatego podobnie jak sprawozdawca uważam, że konieczna jest jak najszybsza nowelizacja tego rozporządzenia w celu wprowadzenia w nim tzw. zasady forum necessitatis.
Therefore, like the rapporteur, I think it is essential for this regulation to be revised as quickly as possible in order to introduce the forum necessitatis rule.
PolishKomisja Europejska powinna podejmować dalsze wysiłki nad nowelizacją czwartej i siódmej dyrektywy o prawie spółek w celu przedstawienia przed końcem 2009 r. europejskich ram rachunkowości.
The European Commission should make further efforts to revise the 4th and 7th Company Law Directives so that it can present a European accountancy framework before the end of 2009.
PolishNowelizacja wspólnotowego kodeksu celnego oznacza pełny przegląd pierwotnego dokumentu, który wszedł w życie w 1992 r., z uwzględnieniem obecnych wymagań środowiska e-customs i e-commerce.
Modernising the Community Customs Code means a complete revision of the original document that entered into force in 1992, in accordance with the demands of the e-customs and e-commerce environment.