"niezależnie od" Englisch Übersetzung

PL

"niezależnie od" auf Englisch

PL niezależnie od
volume_up
{Adverb}

niezależnie od (auch: nie zważając na, bez względu na)
Ale, że zostanie skopiowany, jeśli będzie mógł, niezależnie od konsekwencji.
But that it will get copied if it can, regardless of the consequences.
Pragnę współpracować z wami wszystkimi, niezależnie od konwencji politycznych.
I wish to work with all of you, regardless of political conventions.
Niezależnie od obecnych komplikacji szybszy długookresowy wzrost pozostaje priorytetem Europy.
Regardless of the current complications, faster long-term growth remains Europe's priority.

Ähnliche Übersetzungen für "niezależnie od" auf Englisch

niezależnie Adverb
niezależny Adjektiv
od Präposition
od
English

Beispielsätze für "niezależnie od" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNiezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.
No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
PolishNiezależnie od wszystkiego, nad tą kodyfikacją głosujemy dopiero we wrześniu 2007 r.
In any case, it is only in September 2007 that we are voting on this codification.
PolishZalecane dawkowanie leku INVANZ może być stosowane niezależnie od wieku pacjenta.
The recommended dosage of INVANZ can be administered without regard to age.
PolishUważam, że trzeba szczególnie to podkreślić, niezależnie od dzisiejszej debaty.
I think it is particularly important to stress this, irrespective of the debate today.
PolishPrzemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna niezależnie od formy, jaką przybiera.
Violence against women is unacceptable, irrespective of the form it takes.
PolishNiezależnie od powyższych zastrzeżeń popieram przedstawione sprawozdanie.
Notwithstanding those reservations, I support the report that has been submitted.
PolishTo gwałt, a gwałt zawsze jest zbrodnią, niezależnie od czasów i kultury.
It is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
PolishMusimy szanować prawa człowieka i prawa obydwu stron, niezależnie od okoliczności.
We have to respect human rights and the rights of both parties under all circumstances.
PolishNiezależnie od wszystkiego, chciałbym podziękować Parlamentowi za otwarcie tej debaty.
I would like, in any case, to thank Parliament for having opened this debate.
PolishNiezależnie od tego, o którym z dwóch błędnych pojęć mówimy, musimy wyzbyć się obu.
Whichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
PolishNiezależnie jednak od siły trzęsienia ziemi, ono samo nie wyjaśnia skali zniszczeń.
However violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
PolishNiezależnie od poglądów w tej Izbie sądzę, że trzeba się z tym też pogodzić.
Whatever the views in this Parliament, I think people have to face up to that as well.
PolishNiezależnie od wyglądu tabletki, kapsułka będzie zawsze od niej skuteczniejsza.
If you have capsules, they're more effective than tablets in any form.
PolishNiezależnie od stosunków handlowych musimy brać pod uwagę także kwestie społeczne.
Aside from trade relations, we must also take account of social issues.
PolishPonadto bezrobocie ma również ogromne znaczenie niezależnie od kryzysu.
In addition, unemployment also plays a major role independently of the crisis.
PolishTabletki powinny być przyjmowane co 6- 8 godzin wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego.
Tablets should be taken approximately 6 to 8 hours apart with or without food.
PolishTakie inicjatywy powinno się wspierać niezależnie od tego, gdzie się pojawiają.
Such an initiative must be facilitated, wherever it might take place.
PolishBudżet, niezależnie od innego dochodu, ma być finansowany wyłącznie z zasobów własnych.
Irrespective of other income, the budget is to be financed solely from own resources.
PolishPasażerom przysługiwać będzie 12 praw podstawowych niezależnie od długości podróży.
Passengers will have 12 basic rights applying to any length of journey.
PolishNiezależnie od tego jakie były powody spadku przemocy, niosły za sobą głębokie konsekwencje.
Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.