PL nieograniczony
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

Wiedzą Państwo na przykład, że prawo do gromadzenia się, o którym teraz tutaj dyskutujemy, nie jest nieograniczone ani bezwzględne.
You know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
Panie przewodniczący! Rozwój sytuacji na Ukrainie doskonale ilustruje stare powiedzenie o tym, że władza demoralizuje, a władza nieograniczona demoralizuje w nieograniczonym stopniu.
Mr President, developments in Ukraine clearly illustrate the old saying about how power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
Nie wolno nam dalej podważać samowystarczalności UE, która i tak nie jest już nieograniczona, a ponadto musimy unikać zwiększania liczby rolników porzucających swoje gospodarstwa.
We must not further undermine the EU's self-sufficiency, which is already no longer absolute, and must avoid driving up the number of Europe's farmers leaving the land.
nieograniczony (auch: wieczny, bezkresny, niewyczerpany, niezliczony)
Wiemy też jednak, że potencjał tych komórek w leczeniu chorób może być nieograniczony - chorób takich, jak te, które już wymieniono: raka, choroby Alzheimera i rzadkich schorzeń.
However, we also know that their potential for treating illnesses may be endless - illnesses such as those that have already been mentioned: cancer, Alzheimer's and rare diseases.
nieograniczony (auch: wolny, niepohamowany, nieskrępowany)
Nie powinniśmy zakładać, że wszystko, co stoi na drodze nieograniczonego, wolnego handlu stanowi nieuzasadnioną przeszkodę.
We should not assume that everything that prevents unfettered free trade is an illegitimate obstacle.
nieograniczony
To związek, w którym dzielimy ogromne wspólne interesy i w którym drzemie nieograniczony potencjał.
It is a relationship with great shared interests and unlimited potential.
Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony.
This Treaty is concluded for an unlimited period.
Wielka Brytania ma zupełnie niekontrolowany, nieograniczony i chaotyczny system imigracji i udzielania azylu.
The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system.
nieograniczony (auch: wolny, niekontrolowany, niezagrodzony)
Wydaje się, że dostęp do informacji jest dzisiaj nieograniczony, ale jednocześnie wadliwy.
Access to information today seems unrestricted and at the same time deficient.
W tym zakresie uzasadniony jest nieograniczony dostęp służb bezpieczeństwa do unijnej bazy odcisków palców.
Unrestricted access for the security services to the EU fingerprints database is justified in this regard.
Nieograniczony dostęp do dokumentów stanowi, zatem istotny wyznacznik dla przyszłego kształtu i funkcjonowania UE.
Unrestricted access to documents is, therefore, a significant determinant of the future form and function of the EU.
nieograniczony (auch: swobodny)
volume_up
latchkey {Adj.} (attr.)
Niemniej jednak potencjał takiej sieci w pojazdach jest niemal nieograniczony.
But the potential of a connected car network is almost limitless.
Nie można nakazać odczuwania współczucia, chyba że staniemy się nieograniczeni, a nikt nie może stać się nieograniczony, albo się takim jest, albo się nie jest.
You cannot command compassion unless you become limitless, and nobody can become limitless, either you are or you are not.
nieograniczony (auch: niczym nieograniczony)
Musimy zacząć od nacisku z naszej strony na zapewnienie nieograniczonego dostępu międzynarodowym obserwatorom monitorującym przestrzeganie praw człowieka.
That has to start by our insisting on unhindered access for international human rights monitors now.
Wczoraj powiedziałam panu Moallemowi, ministrowi spraw zagranicznych Syrii: musicie zapewnić natychmiastowy i nieograniczony dostęp służbom humanitarnym i mediom.
I said yesterday to Minister Moallem, the Foreign Minister of Syria: You must allow immediate and unhindered access to humanitarian support and to the media.

Beispielsätze für "nieograniczony" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishProdukujące cukier kraje spoza UE muszą uzyskać nieograniczony dostęp do rynku wewnętrznego.
Sugar-producing countries outside the EU must be given access to the internal market without restrictions.
PolishW ofercie jest też Rolls Royce z kierowcą i nieograniczony dostęp do piwnicy z winem.
It comes with its own Rolls Royce and driver. ~~~ It comes with its own wine cellar that you can draw freely from.
PolishLeczone zwierzęta powinny mieć nieograniczony dostęp do wody.
Treated animals should have free access to water.
PolishTłumaczenie jest politycznie koniecznym działaniem z punktu widzenia stworzenia odpowiedniego systemu archiwizacji, który przecież ma zapewnić nieograniczony dostęp do informacji.
Translation is politically necessary for a proper archiving system which after all serves to allow open access to information.
PolishPrzymierze zawiera na czas nieograniczony dwie lub więcej stron, które łączą więzy lojalności i zaufania, aby razem osiągnąć to, czego żadna z nich nie może osiągnąć sama.
A covenant is made open-endedly by two or more parties who come together in a bond of loyalty and trust to achieve together what none can achieve alone.
PolishOdpowiedź jest jedna: stało się to dzięki rządowi GERB, dla którego przejrzystość i nieograniczony dostęp obywateli do informacji państwowych jest podstawową zasadą.
There is only one answer: thanks to the GERB government, which regards transparency and free access by citizens to State information as a fundamental principle.
PolishPacjenci w Europie mają już teraz nieograniczony dostęp w kilka sekund do niekontrolowanych i często nieprawdziwych informacji o produktach farmaceutycznych wydawanych tylko na receptę.
Patients in Europe already have infinite access to uncontrolled and often incorrect information about prescription-only pharmaceutical products in a few seconds.