"nawiązać" Englisch Übersetzung

PL

"nawiązać" auf Englisch

PL nawiązać
volume_up
{perfektives Verb}

Musimy też nawiązać dialog umożliwiające wzmocnienie regionalnych stosunków handlowych.
We also need to establish dialogue with a view to strengthening the regional trade relationship.
Chcemy także nawiązać jak najlepsze relacje z tym krajem.
We also want to establish the best possible relations with Ukraine.
Na zakończenie pragnę podkreślić potrzebę dialogu politycznego, który będziemy musieli niedługo nawiązać.
In conclusion, I should like to point to the political dialogue we shortly need to establish.
nawiązać (auch: odwołać się do)
Pragnę nawiązać do sytuacji na Cyprze, na którym skupia się teraz uwaga.
I should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Już o tym wspominano, ale chciałbym w tym miejscu nawiązać do Chin.
It has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
Pierwszym z nich, do którego pragnę nawiązać, jest wysoki wskaźnik śmiertelności.
The first of these to which I wish to refer is the high loss rate.
nawiązać
W nawiązaniu do zwracania uwagi partnerskiego kraju na konieczność rozdziału władzy: jeśli Parlament Europejski nie wymaga go w ramach Unii, takie żądanie jest w istocie nie do przyjęcia.
As for its claim to draw a partner country's attention to the need for a separation of powers when this House demands no such thing within the Union, it is, in fact, unbearable.
Dlatego też należy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą nam nawiązać kontakt z tymi, którzy stanowią ogniwo łączące szczebel decyzyjny ze szczeblem wdrażania.
This is why solutions must be found to bring us into contact with those who form the link between the decision-making and implementation levels.
Wszyscy chcielibyśmy umożliwić młodym matkom nawiązanie silnej więzi z ich dziećmi w okresie rekonwalescencji po porodzie.
We all share the desire to enable new mothers to form a strong bond with their babies during the period of convalescence after giving birth.
Poszliśmy dalej: nawiązaliśmy kontakt z Uniwersytetem Technologicznym na Jamajce. ~~~ gdzie obecnie wykładam.
We have gone further: we have formed a relationship with the University of Technology, Jamaica, where I now have an appointment.
nawiązać (auch: nawiązywać)
volume_up
to enter into {Vb.} (correspondence, conversation)
Rząd będzie musiał zwyczajnie nawiązać dialog z ludźmi o odmiennych poglądach.
The government will simply have to enter into dialogue with people who hold dissenting views.
Należy nawiązać zorganizowany dialog z młodzieżą.
They must enter with them into a structured dialogue.
Jesteśmy gotowi nawiązać szczególne relacje, o których pan wspomniał.
Mr Barroso, we are ready to enter into the special partnership that you referred to.
to hark back to sth

Synonyme (Polnisch) für "nawiązać":

nawiązać

Beispielsätze für "nawiązać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishChcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
You try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
PolishChciałbym również nawiązać do protokołu z Kioto, o którym kilkakrotnie wspomniano.
I should also like to talk about the Kyoto Protocol, which was referred to several times.
PolishWładze muszą starać się nawiązać i podjąć otwarty dialog z siłami politycznymi.
The authorities must seek, and take seriously, an open dialogue with the political forces.
PolishChcę też nawiązać do Kurdów, a mianowicie do uznania ich za mniejszość narodową.
I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority.
PolishChciałbym nawiązać do opinii pana Busuttila na temat szerzej zakrojonej współpracy z Libią.
I would like to mention Mr Busuttil's views on greater cooperation with Libya.
PolishTak więc, aby nawiązać taki dialog z ciałem, musimy mówić językiem ciała.
So to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
PolishChciałabym nawiązać do nich i bardzo mocno poprzeć niektóre z przedstawionych propozycji.
I would like to come back to them and to support very strongly some of her proposals.
PolishChciałbym nawiązać do dwóch z nich i podkreślić wagę tego nawiązania.
I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
PolishPozwolę sobie nawiązać do kilku konkretnych kwestii poruszonych w debacie.
Let me address some specific questions that were raised in the debate.
PolishW tym miejscu chciałbym nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Szegedi.
At this point I would like to pick up on something that Mr Szegedi mentioned a moment ago.
PolishChciałabym nawiązać do pewnych kwestii, o których już tutaj mówiono.
(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
PolishMusimy być w stanie nawiązać porozumienie z naszymi głównymi zamorskimi sojusznikami.
We must be able to build convergence with our main allies overseas.
PolishChciałbym nawiązać do znakomitej argumentacji pani posłanki Lévai.
Mr President, I would like to take up Mrs Lévai's excellent argument.
PolishChciałbym nawiązać do wypowiedzi pana posła Watsona.
Madam President, I would like to come back on what Mr Watson said.
PolishChciałam jedynie nawiązać do kilku poruszonych tu kwestii.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
PolishDrugie wystąpienie, do którego chcę nawiązać, dotyczyło kwestii policji w Irlandii Północnej.
The other speech concerned the issue of policing in Northern Ireland.
PolishPragnę także nawiązać do jednego komentarza pana posła László Surjána.
I would also like to talk about one comment made by László Surján.
PolishNie możemy sobie pozwolić na marginalizowanie Rosji; musimy nawiązać z nią konstruktywny dialog.
We cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
PolishChciałbym w swoim końcowym wystąpieniu nawiązać do kwestii omawianych tu w trakcie debaty.
I would like to make my closing speech based on what has been discussed here during this debate.
PolishOd tego też czasu prezydencja miała w Komisji stabilnego partnera, z którym mogła nawiązać współpracę.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.