"ma" Englisch Übersetzung

PL

"ma" auf Englisch

EN
volume_up
mieć {imperf. Vb.}
EN

"ma" auf Polnisch

volume_up
ma {Subst.}
PL
volume_up
MA {Subst.}
volume_up
MA {Subst.} [Abkürzung]
PL

PL ma
volume_up
{Verb}

ma
volume_up
hath {Vb.} [arch.] (has)
Ale ten lud ma serce ociążałe i odporne; odstąpili odemnie i odeszli;
But this people hath a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
albo co ma więcej ubogi, który sobie umie poczynać między ludźmi?
[or] what hath the poor man, that knoweth how to walk before the living?

Synonyme (Polnisch) für "mieć":

mieć

Synonyme (Englisch) für "ma":

ma
MA

Beispielsätze für "ma" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishNie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishDlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
PolishProwadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishPoseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
PolishNiemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishW badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
In animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
Polishw badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
PolishNie ma doświadczenia w stosowaniu gadofoswesetu trisodowego u kobiet w ciąży.
There is no experience with the use of gadofosveset trisodium in pregnant women.
Polishpacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
if your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishMa to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
This is particularly important for the European Union's poorer Member States.
PolishSprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
This report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
PolishMoże w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.
There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
PolishTo sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
This particular report does not state what documents the public has access to.
PolishBez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.