"legitymacja" Englisch Übersetzung

PL

"legitymacja" auf Englisch

PL legitymacja
volume_up
{Feminin}

legitymacja (auch: karta, kartka, zgrzeblarka, gręplarka)
volume_up
card {Subst.}
W rezultacie będziesz mieć dwie legitymacje ubezpieczeniowe: po jednej z każdego kraju.
You will therefore have 2 health insurance cards: one for each country.
To również ta instytucja była pierwszą na świecie, od której po raz pierwszy otrzymaliśmy przepustkę, legitymację do reprezentowania, aby bronić sprawy Timoru Wschodniego w Parlamencie.
It was also this institution that gave us for the first time anywhere in the world a pass, an identity card, representing Timor Leste in Parliament to advocate the cause of Timor Leste.
legitymacja (auch: legitymizacja)
volume_up
proof {Subst.}
legitymacja (auch: świadectwo, zeznanie)
volume_up
testimony {Subst.}

Synonyme (Polnisch) für "legitymacja":

legitymacja

Beispielsätze für "legitymacja" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishDlatego, moim zdaniem, legitymacja jest właściwa.
We should not allow this to happen, and that is why I think that legitimacy is good.
PolishDopóki mamy Parlament cieszący się demokratycznie większą legitymacją zwycięzcami są wszystkie strony.
As long as we have a more democratically legitimate Parliament, everybody wins.
PolishLegitymacja kolejnego parlamentu ma zasadnicze znaczenie w tych czasach zanikającej demokracji.
The legitimacy of the next Parliament is crucial in these times of deteriorating democracy.
PolishDa nam to silniejszą, w większym stopniu opartą na uczestnictwie i dysponującą większą legitymacją demokrację.
This will give us a stronger, more participatory and more legitimate democracy.
PolishAby nowa służba była wiarygodna jej legitymacja demokratyczna musi być możliwie jak największa.
For the new service to be credible it has to be endowed with as much democratic legitimacy as possible.
PolishPonadto uważam, że legitymacja tej rezolucji jest nader wątpliwa w świetle Regulaminu.
In addition, I believe that the legitimacy of this resolution is highly questionable under the terms of the Rules of Procedure.
PolishJest to bardzo ważna wiadomość, ponieważ moim zdaniem zostanie w ten sposób wzmocniona legitymacja Parlamentu.
Very important because, in the first place, I believe that it strengthens the legitimacy of Parliament.
PolishChciałbym przypomnieć, że poziom przejrzystości instytucji politycznych jest coraz bardziej związany z ich legitymacją.
I would like to remind you that the level of transparency of political institutions is increasingly linked to its legitimacy.
PolishTo jest legitymacja Unii Europejskiej.
PolishJego legitymacja jest niewątpliwa.
PolishJest sprawą kluczową, aby w przypadku umowy tak bezpośrednio wpływającej na podstawowe prawa obywateli istniała legitymacja demokratyczna.
It is vital that, in an agreement so directly affecting the fundamental rights of citizens, there is democratic legitimacy.
PolishDzięki temu proces ten stanie się bardziej przejrzysty, zwiększy się jego legitymacja, a także, jestem o tym przekonany, przyniesie lepsze wyniki.
It will make this process more transparent, increase its legitimacy and finally it will serve, I believe, for its better outcome.
PolishJednakże legitymacja każdego rządu wywodzi się z zapewniania swoim obywatelom dobrobytu, a demokracja to zawsze więcej niż hasło "jeden człowiek, jeden głos”.
However, any government derives its legitimacy from providing for the wellbeing of its citizens, and democracy is always more than 'one man, one vote'.
PolishTeraz, kiedy przyznają oni, że takie równe szanse istnieją, twierdzą bezwstydnie i arogancko, że "legitymacja demokratyczna nowego parlamentu jest wątpliwa”.
Now that they acknowledge the existence of such equality, they are shamelessly and high-handedly claiming that the new parliament has 'doubtful democratic legitimacy'.
PolishPo pierwsze, im mniej degresywną zastosujemy skalę, to znaczy im bardziej nastawimy się na proporcjonalność tym większy będzie autorytet i tym większa będzie legitymacja Parlamentu.
Firstly, the less degressive the scale we have, that is, the more we gear ourselves to proportionality, the more genuine authority and legitimacy Parliament has.