"kluczowy element" Englisch Übersetzung

PL

"kluczowy element" auf Englisch

PL kluczowy element
volume_up
{Maskulin}

kluczowy element (auch: ważny element)
Obejmuje to rozbieżności jeżeli chodzi o poziom konkurencyjności, kluczowy element powodujący innego rodzaju zaburzenia równowagi.
This includes divergences in their competitiveness, as this is one crucial element that causes other types of imbalances.
Instytucje europejskie oraz rządy narodowe muszą postrzegać to działanie jako kluczowy element w walce z wyzwaniami stojącymi przed europejskim sektorem produkcyjnym.
This promotion must be understood by the European institutions and national governments as a crucial element in confronting the challenges facing the European productive sector.

Ähnliche Übersetzungen für "kluczowy element" auf Englisch

kluczowy Adjektiv
klucz Substantiv
element Substantiv

Beispielsätze für "kluczowy element" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOgólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Traditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
PolishTo kluczowy element strategii, którą starałam się dziś przedstawić.
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
PolishOczywiście poszanowanie praw człowieka musi stanowić kluczowy element tego nowego porozumienia.
Obviously respect for human rights must be a key element of this new agreement.
Polishwysokiej jakości normy płynności finansowej stanowią kluczowy element reakcji na kryzys;
high quality liquidity standards are a key part of the crisis response;
PolishW przygotowanym dla Irlandii za kluczowy element można uznać konsolidację systemu bankowego.
For Ireland, the consolidation of the banking system can be regarded as the key element.
PolishWolność wypowiedzi stanowi kluczowy element mojego sprawozdania - to za nią naprawdę się opowiadam.
Freedom of expression is the key of my report - for that I really stand.
PolishPrzecież w modelu tym rodzinne gospodarstwa miały stanowić kluczowy element, a jest odwrotnie.
Family smallholdings were to be a key element in the model, but in fact it is the other way round.
PolishMusi to być kluczowy element każdej strategii antyterrorystycznej.
This must be a key element in any counter-terrorist strategy.
PolishRynek wewnętrzny stanowi kluczowy element integracji europejskiej, a obecnie także strategii lizbońskiej.
It is at the heart of European integration and now the Lisbon Strategy.
PolishKształcenie, szkolenia, programy kulturalne, badawcze i młodzieżowe to kluczowy element tej strategii.
Education, training, cultural, research and youth programmes are a key element in this strategy.
Polish. - Misje obserwacji wyborów stanowią kluczowy element roli, jaką odgrywa polityka zagraniczna UE.
in writing. - Election Observation Missions form a key part of the EU's foreign policy role.
PolishSądzę, że będzie to kluczowy element przyszłych negocjacji.
I think this will be the key element in future negotiations.
PolishTo kluczowy element działalności małych i średnich przedsiębiorstw, który powinien być opłacalny.
This is a key element of the work of small and medium-sized enterprises, and it should be cost-effective.
PolishOznacza to, że również kwestie i kryteria ekologiczne stanowią kluczowy element bogactwa regionów.
That means that ecological issues and criteria, too, represent a key element in the prosperity of regions.
PolishTransnarodowy rozwój przedsiębiorstw to kluczowy element finalizacji europejskiego jednolitego rynku.
Transnational development of businesses is a key component of the completion of a European single market.
PolishPonadto - i to drugi kluczowy element - nasze instytucje europejskie i krajowe muszą stanowić przykład.
In addition - and this is the second key point - our European and national institutions must set an example.
PolishJeżeli chodzi o nas, to niezależny system sądownictwa stanowi kluczowy element każdego porządku demokratycznego.
As far as we are concerned, an independent judicial system is the key element of any democratic order.
PolishOcenę stanu ważnych budynków należy w związku z tym włączyć do programów regionalnych jako ich kluczowy element.
The assessment of important buildings must therefore be incorporated as a key element in the regional programmes.
PolishJest to kluczowy element w raporcie osiągnięć.
That's a key element of making that report card.
PolishMimo to, działanie takie stanowi kluczowy element.
Nevertheless, this is an essential element.